Statenvertaling.nl

sample header image

Richteren 2 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Richteren 2

Godts Engel bestraft Israël te Bochim, vers 1, etc. Alwaer sy hare sonden beweenen, 4. Een verhael vanden staet Israëls onder de Richteren, waer in hare eerste Godts-diensticheyt, by den tijt Iosue ende der vroomen Outsten, vergeleken wort met de volgende afvallicheyt tot allerleye Afgoderye, waer over sy t’elckens van Godt door de vyanden zijn gestraft, ende door de Richteren verlost zijnde, al weder van quaet tot erger zijn vervallen, 6, 7, etc. Dies Godt de Heydenen niet heeft willen verdrijven, om Israël te beproeven, 20.
 
1 ENde een 1 Engel des HEEREN quam opwaerts van 2 Gilgal tot 3 Bochim: ende hy seyde; Ick heb ulieden uyt Egypten opgevoert, ende u gebracht in het lant, dat ick uwen vaderen gesworen hebbe, ende geseyt; a Ick sal mijn verbont met ulieden niet verbreken in eeuwicheyt.
1 Verst. den sone Godts, als klaerlick blijckt uyt het gantsche vervolch. Siet oock op Iud. 6. vers 11.
2 Siet Ios. 5.9.
3 Alsoo genoemt van het weenen des volcx, ond. vers 5. zijnde nae by Gilgal gelegen.
a Gen. 17.7. Deut. 29.14, 15.
 
2 Ende ulieden aengaende, ghy en sult geen b verbont maken met de inwoonderen deses lants; hare c altaren sult ghy afbreken: maer ghy zijt mijner stemme niet gehoorsaem geweest; waerom hebt ghy dit gedaen?
b Deut. 7.2.
c Deut. 12.3.
 
3 Daerom heb ick oock geseyt; d Ick 4 salse voor u aengesichte niet uytdrijven: maer sy sullen u aen de 5 zijden zijn, ende hare Goden sullen u e tot een strick zijn.
d Iosu. 23.13.
4 T.w. de Heydenen, in Canaan woonende.
5 Siet breeder verklaringe hier van Num. 33.55.
e Exod. 23.33. ende 34.12. Deut. 7.16.
 
4 Ende het geschiedde, als de Engel des HEEREN dese woorden tot alle kinderen Israëls gesproken hadde, so hief het volck sijne stemme op, ende weende.
5 Daerom noemden sy den naem dier plaetse 6 Bochim: ende sy offerden aldaer den HEERE.
6 D. de weenende.
 
6 f 7 Als Iosua het volck hadde 8 laten gaen, so waren de kinderen Israëls henen gegaen, een yeder tot sijn erfdeel, om het lant erflick te besitten.
f Iosu. 24.28.
7 In het volgende wort reden verhaelt, waerom Godt de inwoonderen deses lants niet en wilde verdrijven, te weten, Israëls afvallicheyt van Godt.
8 Na dat hyse seer heftichlick vermaent ende tot den reynen Godts-dienst verplicht hadde, Ios. 24.
 
7 Ende het volck diende den HEERE alle de dagen van Iosua: ende alle de dagen der Outsten, die 9 lange geleeft hadden na Iosua, die gesien hadden al dat groote werck des HEEREN, dat hy aen Israël gedaen hadde.
9 D. Die Iosua overleeft hadden.
 
8 Maer als Iosua, de sone Nuns, de knecht des HEEREN, gestorven was; 10 hondert ende tien jaren out zijnde;
10 Hebr. een soon van hondert ende tien jaren.
 
9 Ende sy hem begraven hadden in de lantpale sijns erfdeels, tot 11 Thimnath Heres, op eenen berch Ephraims; tegen ’t Noorden van den berch Gaas;
11 Anders genaemt Thimnath Serah, Ios. 24.30.
 
10 Ende al dat selve geslachte oock tot sijne vaderen vergadert was: so stonter een ander geslaechte na hen op, dat den HEERE niet en kende, noch oock het werck, dat hy aen Israël gedaen hadde.
11 Doe deden de kinderen Israëls dat quaet was in de oogen des HEEREN: ende sy dienden den 12 Baalim.
12 Met het woort, Baal, beteeckenende eenen Heere, hebben de Heydenen in ’t gemeyn hare Afgoden genoemt, om datse deselve voor hare Heeren, ende alles goets-geveren hielden: ende om die te onderscheyden, dewijlse verscheyden waren, hebben soo heydenen als afgodische Ioden, deselve noch toenamen bygevoegt, als Baal-Berith. ond. 8.33. Baal-Peor, Num. 25.3. Baal-Zebub. 2.Reg. 1.6. Baal-Astaroth, vergel. ond. op vers 13. ende 1.Reg. 16.31. De afgoderye met dese bedreven, was eene geheele afwijckinge van Godt, hoewel de afvallige Israëliten haer selven wijsmaeckten, datse Godt daer door mede konden vereeren, als oock door de gulden Kalveren, 1.Reg. 12.28. Siet Hos. 2.15. ende ond. cap. 8. op vers 33.
 
12 Ende sy verlieten den HEERE, harer vaderen Godt, diese uyt Egyptenlant hadde uytgevoert, ende volchden andere Goden na, van de Goden der volcken, die rontomme hen waren, ende buychden sich voor die: ende sy verweckten den HEERE tot toorn.
13 Want sy verlieten den HEERE, ende dienden den Baal, ende 13 Astharoth:
13 D. de beelden van den afgodt, ofte afgodinne, by de heydenen genoemt Astarte, die de Zidoniers ende Philistijnen in gedaenten van schapen hadden opgericht. siet 1.Sam. 31.10 1.Reg. 11. versen 5, 33. 2.Reg. 23.14.
 
14 So ontstack des HEEREN toorn tegen Israël, ende hy gafse inde hant der rooveren, diese beroofden: g ende hy 14 vercochtse inde hant harer vyanden rontomme: ende sy konden niet meer bestaen voor ’t aengesichte harer vyanden.
g Psal. 44.13. Iesa. 50.1.
14 D. hy leverdese over, gelijck de verkooper de verkochte waren overlevert in de hant des koopers. alsoo ond. cap. 4.2, 9. ende cap. 10.7. Vergel. Psal. 44.13.
 
15 Overal, waer henen sy uyttogen, was de hant des HEEREN tegen hen ten 15 quade; h gelijck als de HEERE gesproken, ende gelijck als de HEERE hen gesworen hadden; ende 16 hen was seer bange.
15 Om hen met allerleye plagen, ongeluck, ende elenden te straffen.
h Levit. 26. Deut. 28.
16 Ofte, hy (de Heere) benaeuwdese seer.
 
16 Ende de HEERE 17 verweckte 18 Richteren, diese verlosten uyt de hant der genen diese beroofden;
17 Door eene bysondere beroepinge, ende aendrifte sijnes Geestes.
18 Verstaet geen Lants-Heeren, ofte Coningen, nochte oock, die het ordinaris Richter-ampt bedienden, ofte recht spraken tusschen den man ende sijnen naesten, het welcke verbleef by de stammen, volgens d’ ordre van Godt door Mosen ingestelt, maer, die het publijcke recht van Godts volck tegen hare verdruckers ende vyanden uytvoerden, ende hen van der selver hant verlosten, den Godts-dienst suyverden, ende in reynicheyt behielden, ende de Republijcke Israëls by hare vryheyt beschermden, ende in gemeene saken met haren dienst ende goeden raet bystonden. Siet ond. cap. 3.9, 10, 15, etc. ende 4.1. ende 6.25, 26. ende 8.23. ende soo voorts.
 
17 Doch en hoorden sy oock niet nae hare Richteren, maer 19 hoereerden andere Goden na, ende buychden sich voor die: haest weken sy af van den wech, dien hare vaders gewandelt hadden, hoorende de geboden des HEEREN; alsoo en deden sy niet.
19 Siet Levit. 17. op vers 7. ende 20. op vers 5.
 
18 Ende wanneer de HEERE hen Richteren verweckte, so was de HEERE met den Richter, ende verlostese uyt de hant harer vyanden, 20 alle de dagen des Richters: want het 21 berouwede den HEERE hares suchtens halven van wegen de gene, diese drongen ende diese druckten.
20 D. Soo lange die Richter leefde.
21 Siet Gen. 6. op vers 6.
 
19 i Maer het geschiedde met het versterven des Richters, datse omkeerden, ende verdorven ’t meer dan hare vaderen, navolgende andere Goden, deselve dienende, ende sich voor die buygende: sy en lieten niets 22 vallen van hare wercken, nochte van desen haren 23 harden wech.
i Iudic. 3.12.
22 Geen berouw krijgende, ende niet aflatende van haer voornemen ende doen.
23 D. van haerlieder hartneckige maniere van leven ende doen: waermede sy Godt vertoornden, ende hen selven quetsten, gelijck een harde wech den genen quetst ende verzeerigt, die daer op gaet.
 
20 Daerom ontstack de toorn des HEEREN tegen Israël, dat hy seyde; Om dat dit volck mijn verbont heeft overgetreden, dat ick haren vaderen geboden hebbe, ende sy nae mijne stemme niet gehoort en hebben:
21 k So en sal ick oock niet voortvaren voor haer aengesicht yemant uyt de besittinge te verdrijven, van de Heydenen, 24 die Iosua heeft achtergelaten, als hy sterf.
k Ios. 23.13.
24 Verst. die overgebleven waren van de gene die Iosua verdreven hadde, mitsgaders de andere van dewelcke cap. 1. gesproken is.
 
22 Op dat ick Israël voor haer 25 versoecke: of sy den wech des HEEREN sullen houden, om daer in te wandelen, gelijck als hare vaderen gehouden hebben, ofte niet.
25 Siet Gen. 22. op vers 1. alsoo ond. cap. 3.1, 4.
 
23 Also liet de HEERE dese Heydenen blijven, dat hyse niet haestelick uyt de besittinge verdreef: 26 die hy in de hant van Iosua niet hadde overgegeven.
26 Ofte, ende hy gafse niet over, ofte, hadse niet overgegeven.

Einde Richteren 2