Statenvertaling.nl

sample header image

Openbaring 5 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Openbaring 5

1 Nae de beschrijvinge des genen die op den throon sat, verhaelt den Apostel de eygenschappen des verzegelden boecks, dat in sijne handt was. 3 ’t Welck also het geen schepsel in hemel ofte op aerde en konde openen, 5 so wordt de Leeuw uyt den geslachte Iuda alleen verklaert des selven weerdigh te zijn. 7 die het boeck uyt sijne hant ontfanght. 8 Waer op de vier dieren met de vier-ende-twintigh Ouderlingen sijne weerdigheyt loven. 11 ende de menichte der Engelen met haren lof-sangh oock erkennen. 13 ende alle schepselen in hemel ende aerde nevens haer toestemmen.
 
1 ENde ick sagh 1 in de rechter-[hant] des genen die op den throon sat, a een boeck geschreven 2 van binnen ende van buyten, 3 verzegelt met seven zegelen.
1 Het Gr. woordeken epi wort oock overgeset aen de rechter-handt: doch uyt het 7 vers blijckt dat dese oversettinghe beter is.
a Ezech. 2.10.
2 Ofte, van binnen ende van achteren. Hier uyt blijckt dat dit boeck een rolle is geweest aen weder zijde beschreven, gelijck de oude veel plachten te gebruycken. Siet een exempel Psal. 40.8. Zach. 5.1.
3 Sommighe verstaen dit van het boeck des Ouden ende des Nieuwen Testaments: doch alsoo hier ghesproken wordt van een openbaringe der toekomende dingen, die Godt Iesu Christo ghegeven heeft, om daer nae Ioanni condt te doen, welcke in dit capittel wort vertoont, soo wort het beter verstaen van het boeck der regeringe Godts over sijne Gemeynte, ende sijner oordeelen tegen de vyanden der selve, ghelijck oock het open doen deser seven zegelen het een na het ander, waer op dese openbaringe volght, ’t selve genoech te kennen geeft.
 
2 Ende ick sagh 4 eenen stercken Engel uytroepende met een groote stemme, 5 Wie is weerdigh het boeck te openen, ende sijne zegelen op te breken?
4 Namelick, om door sterck roepen van een yeder door de geheele werelt ghehoort te worden. Ende wordt dese tytel alle Engelen Godts gegheven. Psal. 103.20.
5 Dat is, met aensien ende macht daer toe gerechtight ende bequaem.
 
3 Ende niemandt b in den hemel, noch op de aerde, noch onder de aerde en conde het boeck openen, noch het selve 6 [in] sien.
b Phil. 2.10. Apoc. 5.13.
6 N. om ’tgene daer in begrepen is Ioanni, ende door hem de geheele Gemeynte tot haren troost ende waerschouwinghe condt te doen, volgens de belofte te voren gedaen, cap. 1.1.
 
4 Ende 7 ick weende zeer, dat niemant weerdich gevonden en was om dat boeck te openen, ende te lesen, noch het selve [in] te sien.
7 Namel. uyt oorsake dat hy vreesde dat hier door de belofte aen hem te voren geschiet, so haest gheenen voortganck en mochte hebben: daer hy nochtans zeer na verlanghde.
 
5 Ende 8 een van de Ouderlingen seyde tot my, En weent niet: siet, c 9 de Leeuw die uyt de stamme Iuda is, d 10 de wortel Davids, heeft overwonnen, om het boeck te openen, ende sijne seven zegelen op te breken.
8 Nam. die hem de naeste was.
c Genes. 49.9, 10.
9 Alsoo wort Christus genaemt uyt de segeninge Iude in ’t Testament Iacobs, Genes. 49.9. ende dat van weghen sijne Conincklicke ende overwinnende cracht over den Duyvel, werelt, sonde, ende doodt.
d Iesa. 11.10. Rom. 15.12. Apocal. 22.16.
10 Gelijck oock hier nae cap. 22.16. ende wort Christus also genaemt om dat hy uyt den zade Davids als een wortel die uytspruyt, voortgekomen is, ende onder desen naem oock belooft wordt. Iesai. 53.2.
 
6 Ende ick sagh, ende siet, in het midden van den throon, ende van de vier dieren, ende in het midden van de Ouderlingen, een 11 Lam staende 12 als geslachtet, hebbende 13 seven hoornen, ende e seven oogen: de welcke zijn de f 14 seven Geesten Godts 15 die uytgesonden zijn in alle landen.
11 Alsoo wort Christus hier af-ghebeeldt om dat het Paesch-lam, ende andere lammeren, die voor de sonde daghelicks gheoffert wierden, Exod. 29.38. schaduwen Christi waren, ghelijck hy oock alsoo genaemt wort Iesai. 53.7. Siet oock Ioan. 1.29.
12 Ofte, geslachtet geweest zijnde. Het woordeken als nemen sommige voor de waerheyt der sake, gelijck het Ioan. 1.14. ende elders meer genomen wort. Andere nemen’t alleen voor een gelijckenisse, Nam. om dat Christus nu verheerlickt op den throon sijns Vaders, de litteeckenen van sijne wonden ende andere smerten die hy te voren voor ons gedragen hadde, in dit Gesichte noch droegh, gelijck hy Luc. 24.40. ende Ioan. 20.27. oock dede.
13 Hier door wordt de Heylige Geest afgebeeldt, dien Christus sonder mate heeft ontfangen. Ioan. 3.34. door welcken hy oock sijne macht ende sijne voorsienigheyt in het regeren sijner Gemeynte uytvoert.
e Zach. 3.9. ende 4.10.
f Apocal. 4.5.
14 Dat is, de volheyt des Heylighen Geests. De reden van dese wijse van spreken, siet capit. 1.4.
15 Gr. uyt-gesonden in alle het landt, Ofte, de aerde. Dese woorden zijn genomen uyt Zach. 3.9. alwaer seven oogen worden gegraveert op den steen, daer Godt sijnen Tempel onder Iosua op bouwt, die cap. 4.10. verklaert worden te zijn de oogen Godts die het aertrijck door gaen, dat is, sijne voorsienicheyt ende Geest, waer door hy de werelt, ende insonderheyt sijne Gemeynte regeert.
 
7 Ende 16 het quam, ende heeft het boeck genomen uyt de rechter-[handt] des genen die op den throon sat.
16 Namel. als een Middelaer tusschen Godt ende de menschen.
 
8 Ende als het dat boeck 17 genomen hadde, 18 vielen de vier dieren, ende de vier-ende-twintigh Ouderlingen voor het Lam [neder], hebbende elck g 19 citheren ende gouden phiolen zijnde vol reuck-wercks, 20 welck zijn h de gebeden der heylige.
17 N. om de zegelen daer van te openen, ende ’t gene daer in begrepen was te openbaren, gelijck cap. 6.1. ende volgens tot den eynde van dese Openbaringe.
18 Gelijck sy hier voren cap. 4.10. voor den genen die op den throon sat hadden gedaen: waer mede sy bewijsen, dat sy hem oock erkennen voor den eenigen ende waerachtigen Godt, van een wesen ende heerlickheyt met den Vader, gelijck de Engelen, ende alle andere schepselen, in ’t volgende hem oock de selve eere geven, die sy Gode den Vader geven.
g Apoc. 14.2.
19 Namel. gelijck de Priesters ende Leviten in den tempel plachten te gebruycken. Van de citheren als instrumenten van musijcke, waer mede sy hare herten verhieven, ende Godt loofden, is al-om te lesen in de Psalmen Davids. Van de phiolen, schalen, ofte kruycken van reuck-werck, siet 2.Chron. 4.22. Zach. 14 20. door welck reuck-werck de gebeden, die tot Godt opklommen, ende hem in Christo aengenaem waren, wierden beteeckent, als te sien is Psal. 141.2.
20 D. welcke beteeckenen de gebeden der heylige: ende wort hier gesien op de wijse van doen in ’t Oude Testament. Want gelijck de Priesters dagelijcks ende de Hooge-priester eens des jaers het reuck-werck gevoeght met het bloedt der offeranden, Levit. 16.13. Hebr. 9.4, etc. voor Godt opofferden, om te kennen te geven, dat sy als voorgangers der Gemeynte, ende te samen met de Ghemeynte des Ouden Testaments, hare gebeden ende danckseggingen tot Godt brochten, alsoo wort oock hier afgebeeldt, dat de voorgangers der Gemeynte so des Ouden als des Nieuwen Testaments in de triumpherende kercke in den Hemel oock ghesamentlick hare gebeden ende dancksegginghen in Christo voor Gods throon brengen: ghelijck met dese vier dieren ende 24 Ouderlinghen oock alle andere heylighe in den hemel hier verstaen worden, na den inhoudt van den lof-sangh, die in het volgende vers wordt uyt-gedruckt ende naerder verklaert cap. 6.10. ende 7. versen 9, 10, 15. ende 8.3.
h Psal. 141.2.
 
9 Ende sy songen i een 21 nieuw liedt, seggende, k Ghy zijt weerdigh dat boeck te nemen, ende sijne zegelen te openen: want ghy zijt geslachtet, ende hebt ons Gode l gecocht 22 met uwen bloede, uyt allen geslachte, ende tale, ende volcke, ende natie:
i Apoc. 14.3.
21 Dat is, van een nieuw maecksel, ende van eenen nieuwen inhoudt gelijck Psal. 33.3. Iesai. 42.10.
k Apoc. 4.11.
l Actor. 20.28. Ephes. 1.7. Coloss. 1. vers 14. Hebr. 9.12. ende 10.10. 1.Petr. 1.19. 1.Ioan. 1.7.
22 Gr. in uwen bloede, Dat is, door, ofte met.
 
10 m Ende ghy hebt ons onsen Gode gemaeckt 23 tot Coningen ende Priesteren: ende wy sullen als Coningen 24 heerschen op de aerde.
m Exod. 19.6. 1.Petr. 2. versen 5, 9. Apocal. 1.6.
23 Siet hier voren, cap. 1.6.
24 Sommige verstaen dit van de heerschappye der heylige op de aerde ten tijde van de duysent jaren, waer van gesproken sal worden cap. 20. Siet daer de wederlegginge van dit gevoelen. Andere verstaen dit van een heerschappie, die de heylige in den hemel nu alreede over de menschen die op de aerde zijn, voeren. Doch strijdt dit teghen andere plaetsen der Schrifture. 2.Reg. 22.10. Siet Iob 14. vers 23. Iesai. 63.16. Ende hier wort uytdruckelijck ghesproken, niet van een tegenwoordighe, maer van een toekomende heerschappie, die namelick alsdan wesen sal wanneer sy met Christo in sijne laetste toekomste sullen sitten op throonen, ende de werelt, oock de Engelen selve oordeelen. Matth. 19.28. Luc. 22.30. 1.Corinth. 6.3. ende wanneer de nieuwe hemel, ende de nieuwe aerde sal zijn, in welcke de rechtveerdicheyt sal woonen 2.Petr. 3. vers 13. Siet oock Matth. 5.5.
 
11 Ende ick sagh, ende ick hoorde een stemme veler Engelen rontom den throon, ende de dieren, ende de Ouderlingen: ende n haer getal was 25 tien duysent mael tien duysenden, ende duysent mael duysenden:
n Dan. 7.10. Hebr. 12.22.
25 Dit is genomen uyt Dan. 7.10. waer door de heerlickheyt ende macht Godts ende Christi wort afgebeeldt, die ontallicke dienaren rontom hem heeft.
 
12 Seggende met een groote stemme, o Het Lam dat gheslachtet is, is weerdigh 26 te ontfangen de cracht, ende 27 rijckdom, ende wijsheyt, ende sterckte, ende eere, ende heerlickheyt, ende 28 danck-segginge.
o Apoc. 4.11.
26 Niet dat hyse noch niet en hadde: want hy was verheven boven allen naem die genoemt wort in hemel ende op aerde. Phil. 2.9. maer dit moet verstaen worden van de erkentenisse van alle dese eyghenschappen onder alle creaturen, gelijck hier na wort uytghedruckt.
27 Want in hem zijn alle de schatten der wijsheydt ende kennisse verborgen. Col. 2.3.
28 Gr. segeninge, gelijck oock in het volgende vers.
 
13 Ende alle schepsel dat in den hemel is, ende op de aerde, ende 29 onder de aerde, ende die in de zee zijn, ende alles wat in de selve is, hoorde ick seggen, Hem die op den throon sit, ende den Lamme zy de dancksegginge, ende de eere, ende de heerlickheyt, ende de cracht 30 in alle eeuwicheyt.
29 Dit wordt geseght, gelijck hier nae in de zee, van alle schepselen levendige ende levenloose, om dat sy alle stoffe ende oorsake geven, dat men Christo lof ende eere geve, gelijck Psal. 148.1, etc. Andere verstaen door de gene die onder de aerde zijn de gene, die te sijner tijt uyt de graven sullen opstaen.
30 Gr. in de eeuwigheden der eeuwigheden.
 
14 Ende de vier Dieren seyden, 31 Amen. Ende de vier ende twintigh Ouderlingen vielen [neder], ende aenbaden den genen die leeft in alle eeuwicheyt.
31 Siet hier van cap. 1.7.

Einde Openbaring 5