Statenvertaling.nl

sample header image

Openbaring 12 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Openbaring 12

1 ENde daer wiert een groot teecken gesien in den hemel: [namelick] een Vrouwe becleedt met de Sonne, ende de Mane was onder hare voeten, ende op haer hooft een kroone van twaelf sterren:
2 Ende sy was swanger, ende riep barens noodt hebbende, ende zijnde in pijne om te baren.
3 Ende daer wierdt een ander teecken gesien in den hemel; ende siet, daer was een groote roode Draeck, hebbende seven hoofden, ende tien hoornen, ende op sijne hoofden seven Conincklicke hoeden.
4 Ende sijnen steert trock het derde-[deel] der sterren des hemels, ende wierp die op de aerde: Ende de Draeck stont voor de vrouwe die baren soude, op dat hy haer kindt soude verslinden, wanneer sy het soude gebaert hebben.
5 Ende sy baerde eenen mannelicken sone, die alle de Heydenen soude hoeden met een yseren roede: ende haer kint wiert wech geruckt tot Godt ende sijnen throon.
6 Ende de Vrouwe vluchtede inde woestijne, alwaer sy een plaetse hadde [haer] van Godt bereydt, op dat sy’se aldaer souden voeden duysent twee hondert tsestich dagen.
7 Ende daer wierdt crijgh in den hemel: Michaël ende sijne Engelen krijghden teghen den Draeck, ende de Draeck crijghde [oock] ende sijne Engelen:
8 Ende sy en hebbben niet vermogen, noch hare plaetse en is niet meer gevonden in den hemel.
9 Ende de groote Draeck is geworpen, [namelick] de oude slange, welcke genaemt wort Duyvel ende Satanas, die de geheele werelt verleydt, hy is [segge ick] geworpen op de aerde: ende sijne Engelen zijn met hem geworpen.
10 Ende ick hoorde een groote stemme seggende in den hemel, Nu is de salicheyt, ende de cracht, ende het Coninckrijcke geworden onses Godts, ende de macht sijnes Christi: want de verklager onser broederen, die haer verclaeghde voor onsen Godt dagh ende nacht, is neder geworpen.
11 Ende sy hebben hem overwonnen door het bloet des Lams, ende door het woort harer getuygenisse: ende sy en hebben haer leven niet lief gehadt tot de doodt toe.
12 Hierom bedrijft vreughde ghy hemelen, ende ghy die daer in woonet. Wee den genen die de aerde ende de zee bewoonen: want de Duyvel is tot u afgekomen, ende heeft grooten toorn, wetende dat hy eenen kleynen tijdt heeft.
13 Ende doe de Draeck sach dat hy op de aerde geworpen was, so heeft hy de Vrouwe vervolght die het Manneken gebaert hadde.
14 Ende de Vrouwe zijn gegeven twee vleugelen eenes grooten Arents, op dat sy soude vliegen in de woestijne, in hare plaetse, alwaer sy gevoedt wordt eenen tijdt, ende tijden, ende eenen halven tijt, buyten het gesichte der Slange.
15 Ende de Slange wierp uyt haren mont achter de Vrouwe water als een riviere, op dat hy haer door de riviere soude doen wech voeren.
16 Ende de aerde quam de Vrouwe te hulpe, ende de aerde opende haren mondt, ende verswolgh de riviere, welcke de Draeck uyt sijnen mont hadde geworpen.
17 Ende de Draeck vergrimde op de Vrouwe, ende ginck henen om krijgh te voeren tegen de overige van haer zaedt, die de gheboden Godts bewaren, ende het getuygenisse Iesu Christi hebben.
18 Ende ick stont op het zandt der zee.

Einde Openbaring 12