Statenvertaling.nl

sample header image

Openbaring 11 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Openbaring 11

1 ENde my wiert een riet-stock gegeven, eene [meet-] roede gelijck: ende de Engel stont, ende seyde, Staet op, ende meet den Tempel Godts ende den altaer, ende de ghene die daer in aen-bidden.
2 Ende den voor-hof die van buyten den Tempel is, laet uyt, ende en meet dien niet, want hy is den heydenen gegeven: ende sy sullen de heylighe stadt vertreden twee ende veertich maenden.
3 Ende ick sal mijne twee Getuygen [macht] geven, ende sy sullen propheteren duysent twee hondert tsestich daghen, met sacken bekleedt.
4 Dese zijn de twee olijf-boomen, ende de twee kandelaren, die voor den Godt der aerde staen.
5 Ende so yemandt die wil beschadigen, een vyer sal uyt haren mondt uyt gaen, ende sal hare vyanden verslinden: ende so yemandt haer wil beschadighen, die moet alsoo gedoodt worden.
6 Dese hebben macht den hemel te sluyten, op dat geen regen en regene in de daghen harer propheteringe: ende sy hebben macht over de wateren, om die in bloedt te verkeeren, ende de aerde te slaen met allerley plaghe, so menichmael als sy sullen willen.
7 Ende als sy haer ghetuyghenisse sullen ge-eyndight hebben, sal het Beest dat uyt den afgrondt opkomt, haer krijgh aendoen, ende het salse overwinnen, ende salse dooden.
8 Ende hare doode lichaemen [sullen liggen] op de straete der groote stadt, die geestelick ghenoemt wort Sodoma ende Egyptus, alwaer oock onse Heere ghecruyst is.
9 Ende [de menschen] uyt de volcken ende geslachten, ende talen, ende natien sullen hare doode lichamen sien dry dagen ende eenen halven, ende en sullen niet toelaten dat hare doode lichamen in graven geleght worden.
10 Ende die op aerde woonen die sullen verblijdt zijn over haer, ende sullen vreughde bedrijven, ende sullen malkanderen gheschencken senden: om dat dese twee Propheten, degene die op de aerde woonen, gepynight hadden.
11 Ende nae die drie dagen ende eenen halven, is eenen geest des levens uyt Godt in haer gegaen: ende sy stonden op hare voeten, ende daer is groote vreese gevallen op de gene die haer aenschouwden.
12 Ende sy hoorden een groote stemme uyt den hemel, die tot haer seyde, Komt herwaerts op. Ende sy voeren op na den hemel in de wolcke: ende hare vyanden aenschouwden’se.
13 Ende in die selve uyre gheschiedde een groote aerdbevinge, ende het tiende [deel] der stadt is ghevallen, ende daer zijn in de aerdbevinge gedoodt seven duysent namen van menschen: ende de overige zijn seer bevreest geworden, ende hebben den Godt des hemels heerlickheyt gegeven.
14 Het tweede wee is wech gegaen: siet, het derde wee komt haest.
15 Ende de sevende Engel heeft gebasuynt, ende daer geschiedden groote stemmen inden hemel, seggende, De Coninckrijcken der werelt zijn gheworden onses Heeren, ende sijnes Christi, ende hy sal als Coninck heerschen in alle eeuwicheydt.
16 Ende de vier en twintich Ouderlingen, die voor Godt sitten op hare throonen, vielen [neder] op hare aengesichten, ende aenbaden Godt.
17 Seggende, Wy dancken u Heere Godt almachtich, Die is, ende Die was, ende Die komen sal, dat ghy uwe groote kracht hebt aengenomen, ende als Coninck hebt geheerscht:
18 Ende de volckeren waren toornich geworden, ende uwen toorne is gekomen, ende de tijdt der dooden om geoordeelt te worden, ende om den loon te geven uwen dienstknechten den Propheten, ende den heyligen, ende den genen die uwen name vreesen, den kleynen ende den grooten: ende om te verderven de gene die de aerde verdorven.
19 Ende de tempel Godts in den hemel is geopent geworden, ende de Arke sijnes verbonts is gesien in sijnen Tempel: ende daer wierden blicksemen, ende stemmen, ende donderslagen, ende aerdbevinge, ende grooten hagel.

Einde Openbaring 11