Statenvertaling.nl

sample header image

Jozua 4 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Jozua 4

Godt gebiet datmen twaelf steenen uyt de Iordane drage, ter gedachtenisse, dat de Israëliten droochs voets daer door gegaen waren, vers 1, etc. Iosua beveelt sulcx te doen, 4. De kinderen Israëls doen het, 8. Iosua set oock twaelf gedenck-steenen op, midden in de Iordane, 9. De ordre die het volck ende de Priesters gehouden hebben in het gaen door de Iordane, 10. De Rubeniten, Gaditen, ende de halve stamme van Manasse trecken gewapent voor henen, 12. Godt maeckt Iosua groot voor de oogen der Israëliten, 14. Den Priesteren wort bevolen uyt de Iordane op te klimmen met de Arke, 15. De wateren der Iordane keeren weder aen hare plaetse, 18. De tijt deses doorgancks, 19. Twaelf steenen worden te Gilgal opgericht, 20. Tot wat eynde, 21.
 
1 HEt geschiedde nu, doe al het volck geeyndicht hadde over de Iordane te trecken, dat de HEERE tot Iosua 1 a sprack, seggende:
1 Breeder verklarende den last die hy hem gegeven hadde, bov. 3. vers 12.
a Ios. 3.12.
 
2 Neemt ghylieden u twaelf mannen uyt den volcke, 2 uyt elcke stamme eenen man.
2 Hebr. eenen man, eenen man uyt de stamme, als vers 5.
 
3 Ende gebiedet hen, seggende: Nemet voor ulieden op, van hier uyt het midden der Iordane, uyt de stant-plaetse van de voeten der Priesteren, ende bereydt twaelf steenen, ende brengtse met ulieden over, ende steltse 3 in het nacht-leger daer ghy desen nacht sult vernachten.
3 T.w. te Gilgal, als blijckt onder versen 19, 20.
 
4 Iosua dan riep die twaelf mannen die hy hadde doen bestellen van de kinderen Israëls, uyt elcke stamme eenen man.
5 Ende Iosua seyde tot hen: Gaet over voor de Arke des HEEREN uwes Godts, midden inde Iordane: ende heffet u een yeder eenen steen op sijn schouder, nae ’t getal der stammen der kinderen Israëls.
6 Op dat dit een 4 teecken zy onder ulieden: wanneer uwe kinderen 5 morgen vragen sullen, seggende: 6 Wat zijn u dese steenen?
4 D. een gedenckteeken. vers 7. wort het een gedachtenisse genoemt.
5 Siet Genes. 30. vers 33. Exod. 13.14. Deut. 6.20.
6 D. waer toe dienen dese steenen? of, wat hebbense te beduyden? alsoo oock vers 21. Siet Exod. 12.26.
 
7 So sult ghy tot haer seggen: b Om dat de wateren der Iordane zijn 7 afgesneden geweest voor de Arke des verbonts des HEEREN; als sy tooch door de Iordane, wierden de wateren der Iordane afgesneden: so sullen dese steenen den kinderen Israëls ter gedachtenisse zijn tot 8 in eeuwicheyt.
b Ios. 3.13.
7 D. verdeylt. siet cap. 3. vers 16.
8 Siet Gen. 13. op vers 15.
 
8 De kinderen Israëls nu deden alsoo, gelijck als Iosua geboden hadde, ende sy namen twaelf steenen op, midden uyt de Iordane, gelijck als de HEERE tot Iosua gesproken hadde, nae ’t getal der stammen der kinderen Israëls: ende sy brachtense met haer over nae 9 het nacht-leger, ende steldense aldaer.
9 Siet bov. vers 3.
 
9 Iosua richtte oock twaelf steenen op, midden in de Iordane, ter stant-plaetse van de voeten der Priesteren, die de Arke des verbonts droegen: ende sy zijn daer tot op desen dach.
10 De Priesters nu die de Arke droegen, stonden midden in de Iordane, tot dat alle dinck volbracht was, ’t welck de HEERE Iosua geboden hadde den volcke aen te seggen, 10 nae al dat Mose Iosua geboden hadde: ende het volck haestede, ende het trock over.
10 Siet Num. 27.21.
 
11 Ende ’t geschiedde als al het volck ge-eyndicht hadde over te gaen: doe ginck de Arke des HEEREN over, ende de Priesters 11 voor het aengesichte des volcx.
11 D. in het aenschouwen des gantschen volcx.
 
12 c Ende de kinderen Rubens, ende de kinderen Gads, mitsgaders de halve stamme Manasse, trocken gewapent voor het 12 aengesichte der kinderen Israëls: gelijck als Mose tot hen gesproken hadde.
c Num. 32.20, 29.
12 T.w. voor d’ ander stammen der kinderen Israëls. Siet cap. 1.14.
 
13 Omtrent veertich duysent toegeruste krijchs-mannen trockender 13 voor het aengesichte des HEEREN ten strijde nae de vlacke velden van Iericho.
13 Dat is, voor den HEERE, die hem boven de Arke des verbonts openbaerde, Siet Num. 32.21.
 
14 d Te dien selven dage maeckte de HEERE Iosua groot voor de oogen van ’t gantsche Israël: ende sy vreesden hem, gelijck als sy Mose gevreest hadden, alle de dagen sijns levens.
d Io.s 3.7.
 
15 De HEERE dan 14 sprack tot Iosua, seggende:
14 D. hadde geseyt, ende alsoo oock vers 17.
 
16 Gebiedt den Priesteren die de Arke der getuygenisse dragen, dat sy uyt de Iordane opklimmen.
17 Doe geboodt Iosua den Priesteren, seggende: klimmet op uyt de Iordane.
18 Ende ’t geschiedde, doe de Priesters, die de Arke des verbonts des HEEREN droegen, uyt het midden der Iordane opgeklommen waren, [ende] de voet-solen der Priesteren afgetrocken waren tot op het drooge: so keerden de wateren der Iordane weder in hare plaetse, ende gingen als gisteren [ende] eergisteren aen alle 15 hare oevers.
15 T.w. der Iordane.
 
19 ’T volck nu was den tienden der eerster maent uyt de Iordane opgeklommen: ende sy legerden haer te 16 Gilgal aen ’t Oost-eynde van Iericho.
16 D. in die plaetse die Iosua daer na Gilgal genoemt heeft, ond. cap. 5.9.
 
20 Ende Iosua rechtte die twaelf steenen te Gilgal op, die sy uyt de Iordane genomen hadden.
21 Ende hy sprack tot de kinderen Israëls, seggende: Wanneer uwe kinderen morgen hare vaderen vragen sullen, seggende, Wat zijn dese steenen?
22 So sult ghy ’t uwe kinderen te kennen geven, seggende: Op het drooge is 17 Israël door dese Iordane gegaen.
17 D. de nakomelingen Israëls, of Iacobs.
 
23 Want de HEERE uwe Godt heeft de wateren der Iordane voor uwe aengesichten doen uytdroogen, tot dat ghy lieden daer waert doorgegaen: e gelijck als de HEERE uwe Godt aen de Schelf-Zee gedaen heeft, die hy voor ons aengesichte heeft doen uytdroogen, tot dat 18 wy daer door gegaen waren.
e Exod. 14.21.
18 T.w. ick, Caleb, ende uwe vaderen.
 
24 Op dat alle volcken der aerde de hant des HEEREN kennen souden, 19 dat sy sterck is: op dat ghylieden den HEERE uwen Godt vreeset 20 t’allen dagen.
19 And. want sy is sterck.
20 Hebr. alle de dagen.

Einde Jozua 4