Statenvertaling.nl

sample header image

Jozua 21 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Jozua 21

De Israëliten geven den Leviten, door het lot, steden om in te woonen, ende oock de voorsteden daer toe gehoorende, vers 1, etc. Daer na worden in ’t bysonder genoemt de steden, die den kinderen Aarons by lote gevallen zijn, 8. Namen der steden die den Kahathiten gegeven zijn, 20. Als oock den Gersoniten, 27. ende Merariten, 34. Alle de steden, die den Leviten gegeven zijn, waren acht en veertich, met hare voor-steden, 41. De Israëliten besitten gerustelick ’t lant Canaan haren vaderen toegeseyt, 43.
 
1 DOe a naederden de 1 Hoofden der vaderen der Leviten tot Eleazar den Priester, ende tot Iosua den sone Nun: Ende tot de hoofden der vaderen der stammen der kinderen Israël.
a 1.Chron. 6.54, etc.
1 D. Overste over de geslachten der Leviten, welcker drye waren, T.w. de Kahathiten, Gersoniten, ende Merariten.
 
2 Ende sy spraken tot hen 2 te Silo in het lant Canaan, seggende: De HEERE heeft geboden 3 door den dienst Mose, b datmen ons steden te bewoonen geven soude, ende hare voorsteden voor onse beesten.
2 Alwaer opgericht was, de Arke des verbonts, ende de Tente der t’samencomste.
3 Hebr. Door de hant Mosis, alsoo oock vers 8.
b Num. 35.2, etc.
 
3 Daerom gaven de kinderen Israëls den Leviten van haer erfdeel, nae den mont des HEEREN, dese steden, ende de voorsteden der selver.
4 Doe ginck het lot uyt voor de huysgesinnen der Kahathiten: ende voor den kinderen Aarons des Priesters, uyt de Leviten, waren van de stamme Iuda, ende van de stamme Simeons, ende van de stamme Benjamins door het lot, 4 dertien steden.
4 Van de welcke breeder gesproken wort ond. vers 11, etc.
 
5 Ende den overgeblevenen kinderen Kahats vielen by lote vande huysgesinnen der stamme Ephraims, ende van de stamme Dan, ende van de halve stamme Manasse 5 tien steden.
5 Siet hier van breeder ond. vers 20.
 
6 Ende den kinderen Gersons van de huysgesinnen der stamme Issaschar, ende van de stamme Aser, ende van de stamme Naphthali, ende van de halve stamme Manasse in Basan, by lote 6 dertien steden.
6 Waer van breeder gesproken wort ond. vers 27. etc.
 
7 Den kinderen Merari nae hare huysgesinnen, van de stamme Ruben, ende van de stamme Gad, ende van de stamme Zebulon, 7 twaelf steden.
7 Van dese 12 steden siet ond. vers 34. etc.
 
8 Also gaven de kinderen Israëls den Leviten dese steden, ende hare voorsteden, by lote, gelijck de HEERE geboden hadde 8 door den dienst Mose.
8 Hebr. Door de hant Mose, als bov. vers 2.
 
9 Voorder gaven sy van de stamme der kinderen Iuda, ende van de stamme der kinderen Simeons, dese steden, diemen by name noemde:
10 Datse waren der kinderen Aarons van de huysgesinnen der Kahathiten uyt de kinderen Levi: want het eerste lot was hare.
11 So gaven sy hen de stadt van Arba des vaders van 9 Anok (sy is Hebron) op den berch Iuda: ende hare 10 voorsteden rontom haer.
9 And. Enak, Ios. 15.13.
10 D. ackeren ende weyden, die dichte voor de steden lagen.
 
12 Maer 11 het velt der stadt ende hare dorpen, 12 gaven sy Caleb den sone Iephunne tot sijne besittinge.
11 T.w. 2000 ellen verre van de stadt. Siet Num. 35.5.
12 Siet bov. 14.14.
 
13 13 Also gaven sy den kinderen des Priesters Aarons de vrystadt des dootslagers, Hebron, ende hare voorsteden, ende 14 Libna, ende hare voorsteden.
13 In het naem-register deser hier onder genoemder steden, ende ’t register der selver, 1.Chron. 6.57. vintmen somtijts eenich verschil in sommige namen der steden: Dit komt daer by, dat sommige namen der steden met lanckheyt van tijden verandert zijn: oock zijnder eenige steden, die meer dan eenen name gehadt hebben.
14 Siet Ioh. 10.29.
 
14 Ende Iatthir, ende hare voorsteden, ende Esthemoa, ende hare voorsteden.
15 Ende Cholon, ende hare voorsteden, ende Debir ende hare voorsteden.
16 Ende Ain, ende hare voorsteden, ende Iutta, ende hare voorsteden, ende 15 Beth-Semes, ende hare voorsteden: negen steden van dese twee stammen.
15 Siet van dese stadt 2.Reg. 14. op vers 11.
 
17 Ende van de stamme Benjamin, Gibeon ende hare voorsteden: Geba ende hare voorsteden.
18 16 Anathoth, ende hare voorsteden, ende 17 Almon, ende hare voorsteden: vier steden.
16 Hier is de Propheet Ieremia geboren, Ier. 1.1.
17 Dese stadt wort oock genoemt Allemeth, beyde beteeckent het jonckheyt. Sy wort oock, 2.Sam. 3.16. genoemt Bachurim, ’t welck het selve beteeckent.
 
19 Alle de steden der kinderen Aarons, der Priesteren, waren dertien steden, ende hare voorsteden.
20 Den huysgesinnen nu der kinderen Kahats, der Leviten, die overgebleven waren van de kinderen Kahats: die hadden de steden hares lots van de stamme Ephraims.
21 Ende sy gaven hen Sichem eene vry-stadt des dootslagers, ende hare voor-steden op den berch Ephraim: ende 18 Gezer, ende hare voorsteden.
18 Siet Iud. 1.29.
 
22 Ende Kibzaim, ende hare voorsteden, ende Beth-Horon, ende hare voor-steden: vier steden.
23 Ende van de stamme Dan, Elteke, ende hare voorsteden: Gibbethon, ende hare voorsteden.
24 Ajalon, ende hare voorsteden, Gath-Rimmon, ende hare voorsteden: vier steden.
25 Ende van de halve stamme Manasse, Thaanach, ende hare voorsteden, ende Gath-Rimmon, ende hare voorsteden: twee steden.
26 Alle de steden voor de huysgesinnen der overiger kinderen Kahats, zijn tiene, met hare voorsteden.
27 Ende den kinderen Gersons van de huysgesinnen der Leviten, van de halve stamme Manasse, de vrystadt des dootslagers, Golan in Basan, ende hare voorsteden, ende Beesthera, ende hare voorsteden: twee steden.
28 Ende van de stamme Issaschar, Kisjon, ende hare voorsteden, ende Dobrath, ende hare voorsteden.
29 Iarmuth, ende hare voorsteden, En-Gannim, ende hare voorsteden: vier steden.
30 Ende van de stamme Aser, Misal ende hare voorsteden, Abdon ende hare voorsteden.
31 Ende Helkath, ende hare voorsteden, ende Rehob ende hare voorsteden: vier steden.
32 Ende van de stamme Naphtali, de vrystadt des dootslagers, Kedes in Galilea, ende hare voorsteden, ende Hammoth-Dor, ende hare voorsteden, ende Kartan, ende hare voorsteden: drie steden.
33 Alle dese steden der Gersoniten, nae hare huysgesinnen, zijn dertien steden, ende hare voorsteden.
34 Den huysgesinnen nu der kinderen Merari, der overiger Leviten, [wert gegeven] van de stamme Zebulon, Iokneam, ende hare voorsteden: Karta, ende hare voorsteden.
35 Dimna, ende hare voorsteden, Nahalal ende hare voorsteden: vier steden.
36 Ende van de stamme Ruben, Bezer, ende hare voorsteden: ende Iaza, ende hare voorsteden.
37 Kedemoth ende hare voorsteden, ende Mephaath, ende hare voorsteden: vier steden.
38 Van de stamme Gads nu, de vrystadt des dootslagers, Ramoth in Gilead, ende hare voorsteden: ende Mahanaim, ende hare voorsteden.
39 Hesbon, ende hare voorsteden, Iaëzer, ende hare voorsteden: alle die steden zijn viere.
40 Alle die steden waren der kinderen Merari nae hare huysgesinnen, die noch overich waren van de huysgesinnen der Leviten: ende haer lot was twaelf steden.
41 Alle de steden der Leviten in’t midden der erffenisse der kinderen Israëls; 19 waren acht en veertich steden, ende hare voorsteden.
19 De stamme Levi was de kleynste onder alle de stammen der Israëliten, want in de selve en zijn maer getelt 20000 mannen, Numer. 16. Hoe komt het dan, dat andere stammen, die meer dan noch eens soo groot van menschen waren, maer 12. of 16. of 19. of 20 steden gehadt en hebbben, ende de stamme Leve 48 steden? De antwoorde is dese, dat niet alle de steden der anderer stammen genoemt en worden: maer alle der Leviten steden worden genoemt: Ten anderen, so en mochten de Leviten nergens, dan in steden woonen, maer wel d’andere stammen, der halven behoefden de Leviten meer steden dan d’andere stammen.
 
42 Dese steden waren 20 elck met hare voorsteden rondom haer: alsoo was ’t met alle die steden.
20 Hebr. stadt stadt.
 
43 Also gaf de HEERE 21 Israël ’t gantsche lant, dat hy gesworen hadde haren vaderen te geven: ende sy be-erfden ’t, ende woonden daer in.
21 D. den kinderen Israëls.
 
44 Ende de HEERE gaf haer ruste rondom, nae alles dat hy haren vaderen gesworen hadde: ende 22 daer en bestont niet een man van alle hare vyanden voor haer aengesichte, alle hare vyanden gaf de HEERE in hare hant.
22 D. niemant konde de kinderen Israëls tegenstant doen, ofte beschadigen.
 
45 Daer en viel niet een woort van alle de goede woorden die de HEERE gesproken hadde tot den huyse Israëls: het quam altemael.

Einde Jozua 21