Statenvertaling.nl

sample header image

1 Timotheüs 5 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

1 Timotheüs 5

1 EEnen ouden [man] en bestraft niet hardelick, maer vermaent [hem] als eenen vader: de jonge, als broeders:
2 De oude [vrouwen], als moeders: de jonge, als susters, in alle reynicheyt.
3 Eert de weduwen, die waerlick weduwen zijn.
4 Maer so eenige weduwe kinderen heeft, ofte kinds-kinderen, dat die leeren eerst aen haer eygen huys Godtsalicheyt oeffenen, ende den voor-ouderen weder vergeldinge doen. Want dat is goet ende aengenaem voor Godt.
5 Die nu waerlick weduwe is, ende alleen gelaten, die hoopt op Godt, ende blijft in smeeckingen ende gebeden nacht ende dagh.
6 Maer die haren wel-lust volght, die is levende gestorven.
7 Ende beveelt dit, op dat sy onberispelick zijn.
8 Doch so yemant de sijne, ende voornamelick [sijne] huys-genooten niet en versorght, die heeft het geloove verloochent, ende is erger dan een ongeloovige.
9 Dat een weduwe gekoren worde niet minder dan van sestigh jaren, welcke eenes mans vrouwe geweest zy:
10 Getuygenisse hebbende van goede wercken: so sy kinderen opgevoedt heeft, so sy [geerne] heeft geherberght, so sy der heyligen voeten heeft gewasschen, so sy den verdruckten genoechsame hulpe gedaen heeft, so sy alle goet werck na-getracht heeft.
11 Maer de jonge weduwen en neemt niet aen: want als sy weeldrich geworden zijn tegen Christum, so willen sy houwelicken:
12 Hebbende [haer] oordeel, om dat sy [haer] eerste geloove hebben te niete gedaen.
13 Ende met eenen oock leeren sy ledigh omgaen by de huysen: ende zijn niet alleen ledig, maer oock clappachtig, ende ydele dingen doende, sprekende ’tgene niet en betaemt.
14 Ick wil dan dat de jonge [weduwen] houwelicken, kinderen teelen, het huys regeren, geen oorsake van lasteringe aen de wederpartie en geven.
15 Want eenige hebben haer alreede afgewent achter den Satan.
16 So eenigh geloovigh [man], ofte geloovige [vrouwe] weduwen heeft, dat die haer genoechsame hulpe doe, ende dat de Gemeynte niet beswaert en worde, op dat sy de gene die waerlick weduwen zijn genoechsaeme hulpe doen magh.
17 Dat de Ouderlingen die wel regeren dobbeler eere weerdich geacht worden, voornemelick die arbeyden in het woort ende leere.
18 Want de Schrift seght, Eenen dorschenden osse en sult ghy niet muylbanden. Ende, De arbeyder is sijnen loon weerdigh.
19 Tegen eenen Ouderlingh en neemt geen beschuldinge aen, anders dan onder twee ofte dry getuygen.
20 Die sondigen, bestraft in tegenwoordicheyt van alle, op dat oock de andere vreese mogen hebben.
21 Ick betuyge voor Godt, ende den Heere Iesu Christo, ende de uytvercorene Engelen, dat ghy dese dingen onderhoudt sonder voor-oordeel, niets doende na toegenegenheyt.
22 En leght niemandt haestelick de handen op, noch en hebt geen gemeynschap aen anderer sonden: bewaert u selven reyn.
23 En drinckt niet langer water [alleen], maer gebruyckt een weynigh wijns, om uwe mage, ende uwe menichvuldige swackheden.
24 Van sommige menschen zijn de sonden te voren openbaer, ende gaen voren tot [hare] veroordeelinge: ende in sommige oock volgen sy naer.
25 Desgelijcks oock de goede wercken zijn te voren openbaer, ende daer ’t anders mede gelegen is, en connen niet verborgen worden.

Einde 1 Timotheüs 5