Statenvertaling.nl

sample header image

Deuteronomium 14 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Deuteronomium 14

Verbodt van Heydensche rouwe over dooden, vers 1, etc. wat gedierte toegelaten ofte verboden was te eten, 3. van het opbrengen ende gebruyck der tienden, 22.
 
1 GHy lieden zijt 1 kinderen des HEEREN uwes Godts: ghy sult u selven niet a 2 snijden, nochte kaelheyt maken tusschen uwe oogen, over eenen dooden.
1 Kinderen der genade, ende volgens, Godes erfgenamen. Rom. 8.17. hebbende de belofte ende hope der saliger opstandinge ende des eeuwigen levens: daerom het u niet betaemt over dooden te treuren, als de Heydenen, die geene hope en hebben. 1.Thes. 4.13.
a Levit. 19.27, 28. ende 21.6.
2 D. geene insnijdinge maken in u vleesch: een Heydensche maniere van rouwe, insonderheyt in ’t afsterven eeniger bysondere vrienden. siet Levit. 19.28. Vergel. 1.Reg. 18.28. Ier. 16.6. ende 41.5. ende 47.5.
 
2 Want ghy zijt b een heylich volck den HEERE uwen Godt: ende u heeft de HEERE verkoren, om hem tot een volck des eygendoms te zijn, uyt alle de volcken, die 3 op den aerdbodem zijn.
b Bov. 7.6. ende 26.18.
3 Hebr. op het aengesichte des aerdbodems.
 
3 Ghy en sult geenen 4 grouwel eten.
4 D. ’t gene u de HEERE verboden heeft te eten, waer van ghy dien volgens eenen grouwel behoort te hebben.
 
4 c Dit zijn de beesten, die ghylieden eten sult: een osse, kleyn vee der schapen, ende kleyn vee der geyten.
c Levit. 11.2, etc.
 
5 Een hert, ende rhee, ende een buffel: ende een steenbock, ende een das, ende een wilde osse, ende eene gemse.
6 5 Alle beesten, die de klaeuwen verdeelen, ende de klove in twee klaeuwen klieven, [ende] herkauwen onder de beesten, die sult ghy eten.
5 Siet hier van, ende van ’t volgende, Levit. 11.3, etc. ende de aent. aldaer.
 
7 Maer dese en sult ghy niet eten, van de gene die [alleen] herkauwen; ofte vande gene die de gekloofde klaeuwe [alleen] verdeelen: den kemel, ende de hase, ende het konijn; want dese herkauwen wel, maer sy verdeelen de klaeuwe niet; onreyn sullense ulieden zijn.
8 Oock het vercken, want dat verdeelt sijne klaeuwe wel, maer het en herkauwt niet; onreyn sal ’t ulieden zijn: van haer vleesch sult ghy niet eten, ende haer doot aes en sult ghy niet aenroeren.
9 Dit sult ghy eten van alles, dat in de wateren is: al wat vinnen ende schobben heeft, sult ghy eten.
10 Maer al wat geene vinnen ende schobben heeft, sult ghy niet eten: ’t sal ulieden onreyn zijn.
11 Allen reynen vogel sult ghy eten.
12 Maer dese zijn ’t, van dewelcke ghy niet en sult eten: de Arent, ende de Havick, ende de Zee-arent.
13 Ende de wouwe, ende de kraeye, ende de gier nae sijnen aert.
14 Ende alle rave nae haren aert.
15 Ende de struys, ende de nacht-uyl, ende de koeckoeck: ende de sperwer nae sijnen aert.
16 Ende de steen-uyl, ende de schuyfuyt, ende de kaeuwe.
17 Ende de roerdomp, ende de pellicaen, ende het duyckerken.
18 Ende de oyvaer, ende de reyger nae sijnen aert: ende de hoppe, ende de vledermuys.
19 Oock al ’t kruypende gevogelte, dat sal ulieden onreyn zijn: sy en sullen niet gegeten worden.
20 Al ’t reyn gevogelte sult ghy eten.
21 Ghy en sult geen doot aes eten; den 6 vreemdelinck, die in uwe poorten is, sult ghy het geven, dat hy ’t ete, ofte verkoopt het den vreemden; want ghy zijt een heylich volck den HEERE uwen Gode: ghy sult het d bocxken niet 7 koken in sijnes moeders melck.
6 Verstaet den onbesnedenen vreemdelinck, die sich tot de onderhoudinge van Godts Wet niet hadde verbonden, alleenlick verkeerende onder de Israëliten: want de besnedene vreemdelingen waren verbonden tot de onderhoudinge der wetten Israëls.
d Exod. 23.19. ende 34.26,
7 And. steden.
 
22 Ghy sult 8 getrouwelick vertienen al het inkomen uwes zaets; dat 9 elck jaer van het velt voortkomt.
8 Hebr. vertienende vertienen. Siet Lev. 27. op vers 30.
9 Hebr. jaer, jaer: dat is, elk jaer, jaer op jaer.
 
23 e Ende voor het aengesichte des HEEREN uwes Godts, ter plaetse, die hy verkiesen sal, om sijnen name aldaer te doen woonen, sult ghy eten de tienden uwes koorns, uwes mosts, ende uwer olye, ende de eerstgeboorten uwer runderen ende uwer schapen: op dat ghy den HEERE uwen Godt leeret vreesen alle 10 dagen.
e Bov. 12.17, 18.
10 T.w. uwes levens, als boven 11.1, etc.
 
24 Wanneer dan noch des weechs voor u te veel sal zijn, dat ghy sulcx niet soudt konnen henen dragen, om dat de plaetse te verre van u sal zijn, die de HEERE uwe Godt verkiesen sal, om sijnen name aldaer te stellen: wanneer u de HEERE uwe Godt sal 11 gesegent hebben.
11 T.w. alsoo, dat der tienden te veel souden zijn, om te brengen ter plaetse, die Godt verkoren heeft.
 
25 So maeckt het te gelde: ende 12 bindt het gelt in uwe hant, ende gaet nae de plaetse, die de HEERE uwe Godt verkiesen sal.
12 D. bindt het te samen in buydels ofte sacken, (siet 2.Reg. 12. op vers 10.) ende neemt het met u.
 
26 Ende geeft dat f gelt voor alles, dat uwer ziele lustet, voor runderen ende voor schapen, ende voor wijn, ende voor 13 stercken dranck, ende voor alles, dat uwe ziele van u begeeren sal, ende 14 eet aldaer voor het aengesichte des HEEREN uwes Godts, ende weest vrolick, ghy ende u huys.
f Matth. 21.12.
13 Siet Levit. 10. op vers 9.
14 Siet bov. c. 12.7.
 
27 Maer den Levijt, die in uwe poorten is, dien sult ghy niet verlaten: want hy en heeft 15 geen g deel noch erve met u.
15 Siet bov. c. 10. op vers 9.
g Num. 18.20, 24. Bov. 10.9. ende 12.12. ende 18.1, 2. ende 26.12.
 
28 16 Ten eynde van drie jaren sult ghy voortbrengen alle tienden uwes inkomens, 17 in ’t selve jaer: ende ghy sultse wechleggen in uwe poorten.
16 Siet bov. cap. 12. op vers 17.
17 T.w. het laetste van alle drie jaren, ofte, elck derde jaer.
 
29 So sal komen de Levijt, dewijle hy geen deel noch erve met u en heeft, ende de vreemdelinck, ende de weese, ende de weduwe, die in uwe poorten zijn, ende sullen eten ende versadigt worden: op dat u de HEERE uwe Godt segene in alle wercke uwer hant, dat ghy doen sult.

Einde Deuteronomium 14