Statenvertaling.nl

sample header image

Handelingen 9 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Handelingen 9

1 Saulus reyst na Damascus, om de geloovige aldaer oock te vervolgen. 3 wort onderwegen uyt den hemel van een licht omstraelt, ter aerde geworpen, ende van Christo selve bestraft, ende met blintheyt geslagen. 10 Ananias wort tot hem gesonden, die in’t eerste bevreest is tot hem te gaen. 15 doch daerna tot hem komt, hem wederom siende maeckt, onderrecht, ende doopt. 20 Saulus predickt Christum in de Synagogen. 23 De Ioden leggen hem lagen. 25 maer hy ontkomt over den stadts muer in een mande. 26 Hy komt te Ierusalem, ende wort van Barnaba tot de Apostelen gebracht, ende predickt oock Christum aldaer. 30 Reyst na Tarsen om der Ioden lagen te ontgaen. 31 de Gemeynten hebben vrede ende nemen toe. 32 Petrus komt tot Lydda, ende geneest Eneam. 36 wort tot Ioppe ontboden, ende verweckt Tabitham, die gestorven was. 42 waer door vele gelooven.
 
1 a ENde Saulus 1 blasende noch dreyginge ende moort tegen 2 de discipelen des Heeren, ginck tot den 3 Hoogen-priester,
a Actor. 8.3. ende 22.4. ende 26.9. 1.Cor. 15.9. Gal. 1.13. 1.Tim. 1.13.
1 N. na den doodt Stephani: een gelijckenisse genomen van de leeuwen ofte beyren een proye najagende: ofte gelijck de bittere vyanden haer tegen andere plegen aen te stellen.
2 Dat is, de gene die Christum aenhingen, ende daer na te Antiochien eerst Christenen genaemt wierden. Actor. 11.26.
3 N. ende den oppersten Raedt der Ioden, waer van hy het hooft was. Act. 22.5. by welcken Raedt de kennisse ende het opperste oordeel doe stont van de saecken der Ioodsche Religie, oock in de Synagogen buyten het Iodische landt, Siet Paral. 19.10. Actor. 18.15.
 
2 Ende begeerde brieven van hem na 4 Damascum aen de Synagogen, op dat so hy eenige, die van 5 dien wegh waren, vonde, hy [deselve] beyde mannen ende vrouwen soude gebonden brengen nae Ierusalem.
4 Dit was de hooft-stadt van Syrien, gelegen aen de eene zijde des berghs Libanus, ontrent vijf ofte ses dagen reysens van Ierusalem: een heydensche stadt, maer daer vele van de verstroyde Ioden woonden, ende Synagogen hadden. Siet. vers 22. Act. 26.12. 2.Corinth. 11.32.
5 D. die leere. Hebr. Siet Actor. 24.14.
 
3 b Ende als hy reysde, ist geschiet dat hy na by Damascum quam, c ende hem 6 omscheen snellick d een licht van den hemel:
b Actor. 22.6.
c 1.Corint. 15.8. 2.Corint. 12.2.
6 Gr. omblixemde, ofte, omstraelde.
d Actor. 26.13.
 
4 Ende ter aerden 7 gevallen zijnde, hoorde hy een stemme die tot hem 8 seyde, Saul, Saul, wat vervolght ghy 9 my?
7 N. uyt schrick, verbaestheydt, ende vreese.
8 N. in de Hebreeusche tale. Act. 26.14.
9 N. in mijne leden. dat is, mijne Gemeynte, die mijn lichaem is. 1.Corint. 12.12. Ephes. 5.23.
 
5 Ende hy seyde, Wie zijt ghy Heere? Ende de Heere seyde, Ick ben Iesus dien ghy vervolght. e Het is u hardt 10 de versenen tegen de prickels te slaen.
e Actor. 5.39.
10 N. gelijck de ossen ende andere last-beesten achter uyt slaen, wanneerse met prickels worden voort gestouwt, ende alsoo niet de prickels maer haer selven quetsen.
 
6 Ende hy bevende ende verbaest zijnde, seyde, Heere, f wat wilt ghy dat ick doen sal? Ende de Heere [seyde] tot hem, Staet op, ende gaet inde stadt, ende u sal [aldaer] geseght worden, 11 wat ghy doen moet.
f Luc. 3.10. Actor. 2.37. ende 16.30.
11 N. om u gesichte wederom te krijgen, ende voor een discipel gehouden te worden, gelijck vers 17 verklaert wordt. want andersins wat sijne leere ende Apostelschap aengaet, die en heeft hy noch van menschen, noch door menschen. Gal. 1.1, 12.
 
7 g Ende 12 de mannen die met hem over wegh reysden, stonden 13 verbaest, 14 hoorende wel de stemme, maer niemant siende.
g Dan. 10.7.
12 Dese schijnen geweest te zijn, die Paulo van de Overpriesters mede gegeven waren om de gevangene Christenen in bewaringe nae Ierusalem te brengen, gelijck gesegt is vers 2.
13 Ofte, verstomt, N. na dat sy weder op gestaen waren: want sy oock met Paulo ter aerden neder-geslagen zijn geweest. Act. 26.14.
14 Sommige nemen dit voor de stemme Pauli, daer hy Christo mede antwoordde, om dat Actor. 22.9. geseght wort, dat de gene die in het geselschap Pauli waren, de stemme des genen, die met hem sprack, niet en hoorden. Andere vereenigen dit alsoo, dat hier oock wel van de stemme Christi gesproken wort, doch alleen van een gehoor des geluyts, sonder verstant van de woorden: maer Act. 22.9. van een bescheydelick gehoor ende verstant der woorden: diergelick exempel is Ioan. 12.29. in de stemme die uyt den Hemel tot Christum sprack, daer sommige de selve gehoort hebben met verstant der woorden, sommige het geluydt alleen sonder verstant der woorden.
 
8 Ende Saulus stondt op van der aerde: ende als hy sijne oogen open dede, 15 en sagh hy niemandt. Ende sy hem by der handt leydende, brachten hem tot Damascum.
15 Namelick, om datter schellen over sijne oogen gekomen waren. vers 18.
 
9 Ende hy was dry dagen dat hy niet en sagh: ende 16 en at niet, noch en dronck niet.
16 Namel. ofte door de groote verslagentheyt, die hem alle lust van eten ende drincken benomen hadde: ofte, om den geheelen tijdt met bidden ende boetveerdigheydt door te brengen, gelijck vers 11. uytgedruckt wort. Want in die landen konden de menschen het lange vasten beter verdragen, als in dese onse landen. Siet Matth. 15.32. Marc. 8.2.
 
10 Ende daer was een seker discipel te Damascus, met name 17 Ananias: ende de Heere seyde tot hem 18 in een gesichte, Anania. Ende hy seyde, Siet, [hier ben] ick, Heere.
17 Dese was een voornemen Discipel, gelijck hy naerder beschreven wort, Actor. 22.12. Sommige oude Leeraers meynen dat hy een geweest is van de 72 Discipelen van Christo te voren verkoren.
18 Namel. in een Goddelick gesichte door een vertreckinge van sinnen, waer in hem de Heere verschenen is gelijck in ’t 12 vers Paulo, die doe noch blindt was, oock geschiet is.
 
11 Ende de Heere [seyde] tot hem, Staet op ende gaet in de strate genaemt de Rechte, ende vraeght in het huys Iude na [eenen] met name Saulus, h van 19 Tarsen: want siet hy bidt.
h Actor. 21.39. ende 22.3.
19 Dit was een stadt in Cilicien, welcke groote weldaden van de Roomsche Keysers ontfangen hadde, ende onder anderen oock het burger-recht van Roomen, waer op hem Paulus hier nae somwijlen beroept. Siet Actor. 16.37. ende 22.25. Siet d’aenteeck. op Actor. 22.28.
 
12 Ende hy heeft in een gesichte gesien, dat een man, met name Ananias, inquam, ende hem de handt opleyde, op dat hy wederom siende worde.
13 Ende Ananias antwoordde, Heere, ick hebbe uyt velen gehoort van desen man, i hoe veel quaet hy uwe heylige in Ierusalem gedaen heeft.
i Actor. 9.1. 1.Corinth. 15.9. Galat. 1.13. 1.Timot. 1.12.
 
14 Ende heeft 20 hier macht van de Overpriesters, om te binden alle die 21 uwen name aenroepen.
20 Namel. te Damascus selve.
21 Dat is, u aenbidden, ende volgens in u gelooven. Rom. 10.14.
 
15 Maer de Heere seyde tot hem, Gaet henen: k want dese is my een uytvercoren 22 vat, om mijnen naem 23 te dragen voor de heydenen, ende de Coningen, ende de kinderen Israëls.
k Actor. 13.2. ende 22.21. Rom. 1.1. Galat. 1.15. eude 2.8. Ephes. 3.8. 1.Timot. 2.7. 2.Timot. 1.11.
22 D. instrument: ofte dienaer ende gesante. 2.Corint. 5.20. Gr. een vat der verkiesinge. Galat. 1.15, 16.
23 D. voor te dragen, ofte verkondigen.
 
16 l Want ick sal hem 24 toonen hoe veel hy lijden moet om mijnen naem.
l Actor. 21.11. 2.Corint. 11.23.
24 D. niet alleen hem daer van te voren onderrichten, maer oock door mijnen Geest daer toe moedt ende sterckte geven: gelijck hy sijne andere discipelen belooft Ioan. 16.33.
 
17 m Ende Ananias ginck henen ende quam in het huys: ende 25 de handen op hem leggende, seyde hy, Saul broeder, de Heere heeft my gesonden [namelick] Iesus, die u 26 verschenen is op den wegh dien ghy quaemt, op dat ghy weder siende, ende met den heyligen Geest vervult soudet worden.
m Actor. 22.12.
25 N. tot een teecken, dat de Heere hem in sijn Goddelick beroep door den heyligen Geest extra-ordinaerlick soude verstercken, ende hem van sijne blintheyt genesen. Marc. 16.18. siet Actor. 6.6.
26 Ofte, van u gesien is. Want dat Christus oock in dese openbaringe van Paulo gesien is, blijckt vers 27. ende Actor. 22.14. of nu dit geschiet is door een gesichte des geests alleen, gelijck Actor. 22.17. Ofte met de oogen des lichaems, eer hy van dit licht verblindt wiert, en wort niet geseght. Doch al waer ’t dat hy hem gesien hadde met de oogen des lichaems, soo en volght daer niet uyt dat het lichaem Christi op der aerden soude nedergedaelt zijn: want dat strijdt tegen Act. 3.21. ende Godt konde het gesichte Pauli alsoo wel verstercken, dat hy Christum in den geopenden hemel konde sien, als hy gedaen heeft het gesichte Stephani Actor. 7.56.
 
18 Ende terstont vielen af van sijne oogen gelijck als schellen, ende hy wiert terstont wederom siende: ende stont op, ende wiert gedoopt.
19 Ende als hy 27 spijse genomen hadde, wiert hy versterckt. Ende Saulus was sommige dagen by de discipelen, die te Damascus waren.
27 Gr. voedsel.
 
20 Ende hy predickte terstont Christum in de Synagogen, dat hy 28 de Sone Godts is.
28 Ende volgens dien de ware Messias. Siet vers 22. Act. 8.37.
 
21 Ende sy ontsetteden haer alle die het hoorden, ende seyden, En is dese niet de gene die te Ierusalem verstoorde die desen naem aenriepen, ende die daerom hier gekomen is, op dat hy deselve gebonden soude brengen tot de Over-priesters?
22 Doch Saulus wiert meer ende meer bekrachtight, ende 29 overtuyghde de Ioden die te Damascus woonden, 30 bewijsende dat dese de Christus is.
29 Gr. maeckte de Ioden confuys, ofte beschaemt, ofte, verwerrede de Ioden.
30 Het Griecksch woort beteeckent een bewijs, dat geschiet door t’samenvoeginge ofte vergelijckinge, N. van de voorseggingen der Propheten met de vervullinge der selve in den persoon Christi.
 
23 Ende als 31 vele dagen 32 verloopen waren, so hielden de Ioden te samen raedt om hem te dooden.
31 N. drie geheele jaren, welcken geheelen tijdt hy in Arabien, ende te Damascus geleert heeft, eer hy na Ierusalem trock. Siet Gal. 1.17.
32 Gr. vervult.
 
24 Maer hare lage wiert Saulo bekent: n ende 33 sy bewaerden de poorten, beyde des daeghs ende des nachts, op dat sy hem dooden mochten.
n 2.Cor. 11.32.
33 N. de Ioden, gesterckt met de macht van den Stadt-houder des Conincks Arete. 2.Cor. 11.32.
 
25 Doch de discipelen namen hem des nachts, o ende lieten hem neder door de muyr, hem aflatende in een mande.
o Iosu. 2.15. 1.Sam. 19.12.
 
26 p Saulus nu te Ierusalem gekomen zijnde, pooghde hem by de Discipelen te voegen: maer sy vreesden hem alle, 34 niet geloovende dat hy een Discipel was.
p Actor. 22.17.
34 Namel. dewijle de bekeeringe Pauli noch in de Gemeynte niet genoech bekent en was, om dat hy den meesten tijt daer nae in Arabien, verre van Ierusalem, was geweest.
 
27 q Maer Barnabas hem tot sich nemende, leydde [hem] tot 35 de Apostelen, ende verhaelde haer hoe hy op den wegh den Heere gesien hadde, ende dat hy tot hem gesproken hadde, ende hoe hy te Damascus vrymoedelijck gesproken hadde in den name Iesu.
q Actor. 11.25.
35 N. Petrum ende Iacobum, gelijck uytgedruckt staet Galat. 1. versen 18, 19. want het schijnt dat de andere Apostelen voor eenen tijdt van Ierusalem als doen vertrocken waren, om elders het Euangelium te prediken, die daer na wederom te Ierusalem in meerder getal by een zijn geweest. Actor. 15.6. Gal. 2.9.
 
28 Ende hy was met haer 36 ingaende ende uytgaende te Ierusalem:
36 D. gemeynsamelick, ende dagelicks met haer verkeerende. Hebr.
 
29 Ende vrymoedelijck sprekende in den name des Heeren Iesu, sprack hy oock ende handelde tegen 37 de Griecksche [Ioden]: maer dese trachteden hem te dooden.
37 D. die de Griecksche tale ende oversettinge des Bibels gebruyckten. Siet Actor. 6.1, 9.
 
30 Doch 38 de Broeders [dit] verstaende, geleydden hem tot Casareen ende sonden hem af nae Tarsen.
38 So worden de geloovige genaemt, om datse als broeders in liefde met malcanderen leefden, hebbende eenen Vader in den hemel, ende eenen eerst-geboren broeder Iesum Christum, ende verwachtende eene erve door eenen Geest.
 
31 De gemeynten dan door geheel Iudeam, ende Galileam, ende Samariam hadden vrede, ende wierden gesticht: ende wandelende in de vreese des Heeren, ende de vertroostinge des heyligen Geests, wierden vermenichvuldight.
32 Ende het geschiedde als Petrus 39 alomme doortrock, dat hy oock af quam tot 40 de heylige die tot 41 Lydda woonden.
39 Gr. in alle N. plaetsen, D. landen in het 31 vers geroert, om de Gemeynten te besoecken, ende te stercken die uyt de besnijdenisse waren. Gal. 2.7, 9.
40 D. de geloovige Christenen.
41 Siet vers 35.
 
33 Ende aldaer vondt hy een seker mensche, met name Eneas, die acht jaren 42 te bedde gelegen hadde, welcke was 43 geraeckt.
42 Gr. krabbaton, D. op een beddeken.
43 Ofte, lam, beroert.
 
34 Ende Petrus seyde tot hem, Enea, Iesus Christus maeckt u gesont: staet op ende 44 spreydt u selven [het bedde]. Ende hy stont terstont op.
44 D. schickt het bedde op, ende maeckt het gereet, tot een teecken van volkomene genesinge.
 
35 Ende sy sagen hem alle die 45 te Lydda ende Sarona woonden, de welcke haer bekeerden tot den Heere.
45 Lydda was een stadt in Palestina gelegen, in de landt-streke Sarona, ofte Saron, gelijckse wort genaemt Iesai. 35.2. ende 65.10. ende 1.Par. 27.29. een vet ende wel bewoont lant, streckende langhs de Middelantsche Zee, van Cesareen tot Ioppe toe.
 
36 Ende te 46 Ioppe was een sekere discipelinne met name Tabitha, 47 welcke overgeset zijnde is geseght 48 Dorcas. Dese was vol van goede wercken, ende aelmoessen, die sy dede.
46 Dit was ende is noch een vermaerde haven in Palestina aende middelantsche zee, eertijdts Iapho genaemt, daer Ionas te schepe ginck als hy vluchtte van den Heere, Ion. 1.3. daer de gene die uyt Europa nae Ierusalem reysen gemeenlick aenkomen, liggende ontrent een dach-reyse van daer aen klippen, van welcke men Ierusalem kan sien.
47 Namelick, Tabitha, als sy in ’t Griecksch overgeset wort.
48 Dat is een hinde, rhee, ofte geyte.
 
37 Ende het geschiedde in die dagen, dat sy kranck wiert ende sterf: ende als sy’se 49 gewasschen hadden, leyden sy haer in de opper-sale.
49 N. na de wijse der oude, die daer mede schijnen te kennen te willen geven hare hope van de opstandinge uyt den dooden.
 
38 Ende also Lydda na by Ioppe was, de discipelen hoorende dat Petrus aldaer was, sonden 50 twee mannen tot hem, biddende 51 dat hy niet en soude vertoeven tot haer over te komen.
50 N. ofte om de arme weduwen over dese doot te beter te vertroosten, ofte oock op hope, dat hy se weder soude verwecken.
51 Gr. vertragen D. dat hy ’t hem niet en soude laten verdrieten.
 
39 Ende Petrus stont op, ende ginck met haer: welcken sy, als hy daer gekomen was, in de opper-sale leydden: ende alle de weduwen stonden by hem, weenende ende toonende de rocken ende kleederen die Dorcas gemaeckt hadde, als sy by haer was.
40 Maer Petrus, hebbende 52 [haer] alle uytgedreven, knielde neder ende badt: ende hem keerende tot het lichaem seyde, Tabitha, staet op. Ende sy dede hare oogen open, ende Petrum gesien hebbende sat sy over eynde.
52 N. Om te ernstiger te konnen bidden, gelijck Eliseus 2.Reg. 4.34. welck gebedt daer toe diende, op dat hy bewese dat dit werck niet door sijne, maer door Godts macht moeste geschieden. Actor. 3. versen 12, 13.
 
41 Ende hy gaf haer de handt, ende rechtde’se op, ende 53 de heylige ende de weduwen geroepen hebbende, stelde hy’se levende voor [haer].
53 D. de Discipelen, ofte geloovige, die daer ontrent waren: die alsoo genaemt worden, om datse door Christi bloedt ende Geest geheylight zijnde, deurgaens een heyligh leven leydden. Siet. vers 32.
 
42 Ende [dit] wierd bekent door geheel Ioppe, ende vele geloofden in den Heere.
43 Ende het geschiedde dat hy vele dagen te Ioppe bleef by eenen sekeren Simon, eenen leder-bereyder.

Einde Handelingen 9