Statenvertaling.nl

sample header image

Handelingen 13 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Handelingen 13

1 Barnabas ende Saulus worden uyt de Leeraers van Antiochien van den heyligen Geest gesonden tot de Heydenen. 4 welcke reysen door Seleucien na Cypren, prediken tot Salamis ende Paphos. 7 alwaer de Stadt-houder Sergius Paulus haer begeert te hooren. 8 ’twelck Barjesus de tooveraer soeckende te beletten, wort van Paulo met blintheyt geslagen. 12 ende de Stadt-houder bekeert. 13 Van daer reysen sy na Pergen. 14 ende voorts na Antiohien in Pisidien. 15 alwaer Paulus inde Synagoge predikende verhaelt de weldaden Godts den Israeliten bewesen tot op David. 23 ende bewijst dat de belofte van Davids zaedt gedaen, vervult is in Iesu Christo, die te Ierusalem is gekruyst, ende van den dooden opgeweckt. 33 gelijck van David was voorseght. 38 ende dat door hem gerechtveerdight worden alle die in hem gelooven. 40 ende dat hy straft die hem ongehoorsaem zijn. 42 Eenige van de Ioden gelooven, ende andere wederspreken. 46 waerom sy haer tot de Heydenen keeren, van welcke gelooven die ten eeuwigen leven verordineert waren. 50 De Ioden verwecken vervolginge tegen Paulum ende Barnabam, die’t stof van hare voeten schudden, ende wijcken na Iconien.
 
1 ENde daer waren a tot Antiochien in de Gemeynte die daer was, eenige 1 Propheten ende Leeraers, namelijck Barnabas, ende Symeon genaemt Niger, ende Lucius van Cyrenen, ende Manahen, die met 2 Herodes den Vier-vorst opgevoedt was, ende Saulus.
a Actor. 14.26.
1 Sommige nemen dese twee woorden voor een sake, andere onderscheyden die alsoo, dat Propheten geweest zijn, die door ingeven des Heyligen Geests extra-ordinarise gaven hadden om toekomende dingen te voorseggen, ende de heylige Schrifture te verklaren: maer Leeraers, die ordinarise beroepinge ende gaven hadden, om de Gemeynte in den geheelen Godts-dienst te onderwijsen ende regeren Siet 1.Corinth. 14.1. Ephes. 4.11.
2 Namel. Herodes Antipas, die Ioannem den Dooper heeft gedoodt. Matth. 14.1. Marc. 6.14. Luc. 3.19. ende Christum bespot, ende weder tot Pilatum ghesonden heeft. Luc. 23.11. Waer uyt blijckt dat dese Manahen een man van aensien, oock nae de wereldt, geweeest is.
 
2 Ende als sy den Heere 3 dienden, ende vasteden, 4 seyde de heylige Geest, b 5 Sondert my af beyde Barnabam ende Saulum, tot het werck daer toe ick’se c geroepen hebbe.
3 Het Griecksch woort Leitourgein, dat hier gebruyckt wort, beteeckent meest allerley publijcken dienst doen, ende wort toegeschreven den Overheden Rom. 13.6. ende den Engelen, Hebr. 1.14. ende wort hier daer onder verstaen de publijcke dienst van predicatie ofte propheteringe, met de publijcke gebeden, ende de bedieninge der Sacramenten, met het gene daer aen kleeft.
4 Namel. door de voorseyde Propheten.
b Actor. 9.15. ende 22.21. Rom. 1.1. Galat. 1.15. ende 2.8. Ephes. 3.8. 1.Timoth. 2.7. 2.Timoth. 1.11.
5 Namelick, van den dienst deser Gemeynte, daer andere Leeraers genoech zijn, om haer te senden nae de Heydenen, daer toe ick’se van het begin verordineert hebbe. Actor. 26.16, etc.
c Matth. 9.38. Rom. 10.15. Hebr. 5.4.
 
3 d Doe vasteden ende baden sy, ende haer e de handen 6 opgeleght hebbende lieten sy’se gaen.
d Actor. 6.6. ende 8.15. ende 19.6.
e Actor. 14.26.
6 Niet om haer daer mede tot Apostelen te verkiesen, daer toe sy al te voren van Godt verkoren waren, vers 1. ende Actor. 9.15. maer om haer in dese sendinge tot de Heydenen met gebeden ende op-legginge der handen te verstercken.
 
4 Dese dan uytgesonden zijnde vanden heyligen Geest, quamen af tot 7 Seleucien, ende van daer scheepten sy af na Cypren.
7 Dit was een stadt van Syrien, nae by Antiochien, gebouwt van den Coninck Seleucus, van waer men lichtelick nae Cypren konde overvaren.
 
5 Ende gekomen zijnde tot 8 Salamis, verkondighden sy het woort Godts in de Synagogen der Ioden: ende sy hadden oock f Ioannem tot eenen dienaer.
8 Dit was een stadt van Cypren, aen het Oosten van ’t eylant tegen over Syrien, nu genaemt Famaugosta.
f Actor. 12.25.
 
6 Ende als sy het eylandt doorgegaen waren tot 9 Paphos toe, vonden sy g eenen sekeren tooveraer, eenen valschen Propheet, eenen Iode, wiens naeme was 10 Bar-jesus,
9 Dit was mede een stadt van Cypren aen ’t Westen van het selve eylant.
g Actor. 8.9. ende 19.13.
10 D. een sone van Iesus.
 
7 Welcke was by den 11 Stadthouder Sergius Paulus, eenen verstandigen man. Dese, Barnabam ende Saulum tot hem geroepen hebbende, socht zeer het woort Godts te hooren.
11 Gr. Anthypatos, dat is, die daer gestelt was, om met Burgermeesterlicke macht het eylandt van weghen het Roomsche rijck te regeren.
 
8 h Maer Elymas de tooveraer, (want alsoo wort sijnen naem overgeset) wederstondt haer, soeckende den Stadt-houder van het geloove af te keeren.
h Exod. 7.11. 2.Timot. 3.8.
 
9 Doch Saulus (12 die oock Paulus [genaemt is]) vervult met den Heylighen Geest, ende de oogen op hem houdende, seyde,
12 Tot noch toe is hy Saulus genaemt, ende voortaen wordt hy soo van Luca, als van hem selven in ’t op-schrift sijner brieven Paulus genaemt. De gene nu die by de Hebreen ende Syriers Saulus genaemt was, die wiert vande Romeynen ende Griecken Paulus genaemt: so dat hy Saulus is genaemt gheweest soo lange hy onder de Ioden, Syriers, ende Arabiers verkeert heeft, maer daer nae, als hy door Godts sonderlinge roepinge voornamelick tot de Heydenen, D. tot de Romeynen ende Griecken, is gesonden, heeft hy van dien tijdt aen altijdt den name Paulus behouden, om by haer te aengenamer te zijn, die hem van het huysgesin Sergij Pauli, als by haer gewoonlick, schijnt eerst te zijn gegeven.
 
10 13 O ghy kindt des Duyvels, vol van alle bedroch, ende van alle arghlisticheyt, vyandt van alle gerechticheyt, sult ghy niet ophouden 14 te verkeeren de rechte wegen des Heeren?
13 Gr. sone: D. die den Duyvel, als een kint sijn vader, volgt ende ghehoorsaemt. Ioan. 8.44.
14 Ofte, om te keeren, ende als op te graven, ende te beletten dat men daer op niet en kan gaen. Ofte, te verdraeyen, krom te maken.
 
11 Ende nu siet, 15 de handt des Heeren [is] tegen u: ende ghy sult blindt zijn, ende de Sonne niet sien voor eenen tijdt. Ende van stonden aen viel op hem 16 donckerheyt ende duysternisse: ende rontom gaende socht hy, die [hem] met de handt mochten leyden.
15 D. de straffende hand, ofte kracht des Heeren.
16 D. blindtheyt: want den blinden alles doncker ende duyster is.
 
12 Als de Stadthouder sagh ’t gene geschiet was, doe geloofde hy, verslagen zijnde over de leere des Heeren.
13 Ende 17 Paulus ende die met hem waren, van Papho afgevaren zijnde, quamen tot Pergen [een stadt] in 18 Pamphylia. i Maer 19 Ioannes van haer scheydende 20 keerde weder na Ierusalem.
17 Gr. die ontrent Paulum waren, door welcke maniere van spreken verstaen wordt, ofte de persoon selve Ioan. 11.19. ofte die van sijn geselschap Luc. 22.49. ofte beyde Actor. 21.8. gelijck het hier oock genomem wordt, als blijckt uyt vers 16.
18 Dit was een landtschap in’t vaste landt van kleyn Asien, palende aen Cilicien.
i Actor. 15.38.
19 Toegenaemt Marcus. Actor. 12. versen 12, 25.
20 Dit schijnt van hem geschiedt te zijn uyt menschelicke swackheydt, ende vervelinge van reysen, ofte begeerte om sijne moeder ende vrienden Actor. 12.12. te Ierusalem te besoecken: het welck van Paulo evenwel qualick genomen is, Actor. 15.38.
 
14 Ende sy van Pergen ’tlandt doorgaende, quamen tot Antiochien [een stadt] 21 in Pisidien: ende gegaen zijnde in de Synagoge op den dagh des Sabbaths, saten sy neder.
21 Dit was een deel van Pamphylien, daer dit Antiochien in lagh, alsoo toegenaemt om het selve te onderscheyden van het ander Antiochien in Syrien, daer van sy uytgevaren waren vers 1. ende 4.
 
15 Ende na 22 het lesen der Wet ende der Propheten, sonden 23 de Overste der Synagoge tot haer, seggende, Mannen broeders, indien daer [eenigh] woort van 24 vertroostinge tot den volcke in u is, so spreeckt.
22 Namel. nae de loflicke gewoonte der Ioden in alle Synagogen op alle Sabbathen gebruycklick. Siet vers 27. ende Actor. 15.21.
23 Dese waren eenige Priesters ende Ouderlingen des volcks, die den kercken-raedt maeckten in alle Synagogen. Siet Marc. 5.22.
24 Ofte, vermaninge.
 
16 Ende Paulus stond op, ende k wenckte met de handt, ende seyde, Ghy Israëlitische mannen, ende ghy die Godt vreest, hoort toe.
k Actor. 12.17. ende 19.33. ende 21.40.
 
17 De Godt deses volcks Israëls, heeft onse Vaderen l uytverkoren, ende het volck 25 verhooght, als sy vremdelingen in’t landt van Egypten, ende heeft’se 26 met eenen hoogen arm daer uytgeleydt.
l Exod. 1.1.
25 N. insonderheyt doe hy alle de wonderen dede in Egypten, ende alle de plagen over Pharao ende sijn volck sondt, om haer te verlossen.
26 D. met uytnemende kracht. Exod. 13.16. Iesai. 63.12.
 
18 m Ende heeft ontrent den tijdt van veertigh jaren 27 hare zeden verdragen in de woestijne.
m Exod. 16.35. Num. 14.34. Psal. 95.10.
27 D. hare wederspannigheyt, versoeckingen, ende murmureringen. Psal. 95. versen 8, 9. Hebr. 3. versen 8, 9.
 
19 Ende seven volckeren uytgeroeyt hebbende in het landt Chanaan, heeft haer n 28 door het lot het landt der selve uytgedeelt.
n Iosu. 14.2.
28 Ofte, tot een erfdeel gegeven.
 
20 Ende daer na, ontrent 29 vier hondert ende vijftich jaren, gaf hy [haer] o Rechters tot op Samuel den Propheet.
29 Dese 450 jaren tellen sommige vande geboorte Isaacs tot op de Rechteren, tusschen welcken tijt 447 jaren verloopen zijn: ende voegen ’t woort daer nae met het beginsel van ’t 17 vers, als of hy seyde, na de verkiesinge van onse vaders, etc. Andere achten, dat dese woorden daer nae moeten gevoegt worden met het eynde van het 17 vers, D. beginnende van den uytganck der kinderen Israels uyt Egypten tot de doot Samuels, welcke tijt by nae 440 jaren begrijpt, gelijck te sien is 1.Reg. 6.1. ende dat Paulus om een ront getal te noemen daerom geseght heeft ontrent 450 jaren, gelijck dat in alle talen gebruycklick is, wanneer het weynigh min ofte meer is.
o Iud. 2.16. ende 3.9.
 
21 p Ende van doen aen begeerden sy eenen Coninck, ende Godt gaf haer q Saul den sone Kis, eenen man uyt de stamme Benjamin, 30 veertich jaren.
p 1.Sam. 8.5. Ose.13.11.
q 1.Sam. 9.15. ende 10.1.
30 N. hier in begrepen zijnde de jaren die Samuel voor ende met Saul geregeert hadde.
 
22 Ende desen afgeset hebbende, verweckte hy haer r David tot eenen Coninck: den welcken hy oock getuygenisse gaf, ende seyde, s Ick hebbe gevonden David den sone Iesse, eenen man na mijn herte, die alle mijnen wille sal doen.
r 1.Sam. 16.12.
s 1.Sam. 13.14. Psal. 89.21. Actor. 7.45.
 
23 Van deses zaedt heeft Godt Israël, 31 na de belofte, verweckt den Salichmaker Iesum:
31 N. aen David gedaen. 2.Sam. 7. versen 12, 13. Psal. 89.21. ende 132.11. Iesai. 11.1. Actor. 2.30. Rom. 1.3. 2.Timot. 2.8.
 
24 t Als Ioannes eerst alle den volcke Iraëls, 32 voor sijne aenkomste, gepredickt hadde den Doop der bekeeringe.
t Matth. 3.1. Marc 1.2. Luc. 3.2. Ioan. 3.23.
32 Gr. voor het aengesichte sijner komste. dat is, voor het aenschijn Iesu, die nu gekomen was.
 
25 Doch als Ioannes den loop 33 vervulde, seyde hy, Wie meynt ghy lieden dat ick ben? v Ick en ben [de Christus] niet, maer siet, hy komt na my, x wien ick niet weerdich en ben de schoenen [sijner] voeten te ontbinden.
33 D. noch besich was om sijnen loop te vervullen. Ioan. 1.19.
v Ioan. 1.20.
x Matth. 3.11.
 
26 Mannen broeders, 34 kinderen van’t geslachte Abrahams, ende die onder u Godt vreesen, y 35 tot u is het woordt deser salicheyt gesonden.
34 Gr. sonen.
y Matth. 10.6. Actor. 3.26. ende 13.46.
35 N. eerst ende voor al vers 46.
 
27 Want die te Ierusalem woonen, ende hare Overste, z desen niet kennende, hebben oock 36 de stemmen der Propheten, die op elcken Sabbath - [dagh] gelesen worden, [hem] veroordeelende, vervult:
z Ioan. 16.3. Actor. 3.17. 1.Corint. 2.8. 1.Timot. 1.13.
36 D. de voorsegginge der Propheten dat hy lijden moeste ende alsoo ingaen in sijne heerlickheydt. Luc. 24. versen 25, 36.
 
28 a Ende geen 37 oorsaecke des doots vindende, hebben sy van Pilato begeert dat hy soude gedoodt worden.
a Matth. 27.20. Marc. 15.11. Luc. 23.18. Ioan. 19.6.
37 Ofte, schult des doodts.
 
29 Ende als sy alles volbracht hadden dat van hem geschreven was, namen sy [hem] af van 38 het hout, ende leyden [hem] in het graf.
38 Namel. des cruyces. Actor. 5.30. ende 10.39. 1.Pet. 2.24.
 
30 b Maer Godt heeft hem uyt de dooden opgeweckt.
b Matth. 28.6. Marc. 16.6. Luc. 24.6.
 
31 c Welcke gesien is geweest 39 vele dagen lanck, van de gene 40 die met hem opgekomen waren van Galilea tot Ierusalem, die sijne getuygen zijn by het volck.
c Marc. 16.14. Ioan. 20.19. ende 21.1. Actor. 1.3. 1.Corinth. 15.5.
39 Namel. veertigh dagen nae sijne verrijsenisse tot sijne hemel-vaert toe.
40 Namel. van sijne Apostelen ende andere Discipelen tot 500 toe. Siet 1.Corinth. 15. versen 5, 6.
 
32 Ende wy 41 vercondigen u d de belofte die tot den Vaderen geschiet is, dat [namelick] Godt de selve vervult heeft aen ons hare kinderen, als hy Iesum 42 verweckt heeft:
41 Gr. Euangelizeren.
d Genes. 3.15. ende 22.18. ende 26.4. ende 49.10. Deuter. 18.15. 2.Sam. 7.12. Psal. 132.11. Iesai. 4.2. ende 7.14. ende 9.5. ende 40.10. Ierem. 23.5. ende 33.14. Ezech. 34.23. ende 37.24. Dan. 9.24. 25.
42 D. in de werelt gesonden heeft, om het werck der verlossinge te volbrengen. Actor. 3.22.
 
33 Gelijck oock in den den tweeden Psalm geschreven staet, Ghy zijnt mijn Sone, 43 heden hebbe ick u gegenereert.
43 Dit wort verstaen van de eeuwige geboorte des Soons uyt den Vader: ende van de openbaringe des selven in de volheyt des tijds. Waer van siet naerder verklaringe in de aenteeck. Hebr. 1.5. ende 5.5.
 
34 Ende dat hy hem uyt de dooden heeft opgeweckt, alsoo dat hy niet meer en sal 44 tot verdervinge keeren, heeft hy aldus geseght, e Ick sal u lieden de weldadicheden 45 Davids geven die 46 getrouwe zijn.
44 D. tot het graf, daer de lichamen plegen te verderven, ende verrotten.
e Iesai. 55.3.
45 D. die David belooft zijn van ’t eeuwigh Coninckrijck, dat Godt door desen sijnen Sone soude op-rechten, waer toe sijne op-standinge uyt den dooden noodigh was. Luc. 1.31, 32.
46 D. vast ende onbeweeghlick.
 
35 Waerom hy oock in eenen anderen [Psalm] seght, f Ghy en sult 47 uwen Heyligen niet [over] geven, om verdervinge te sien.
f Psal. 16.10. Actor. 2.27.
47 D. het lichaem uwes Heyligen, die ghy geheylight hebt om te zijn een verlosser uwes volcx. Siet Actor. 2.27.
 
36 g Want David, als hy in sijnen tijdt 48 den raedt Godts gedient hadde, is ontslapen, ende is by sijne Vaderen gelegt, ende heeft wel verdervinge gesien:
g 1.Reg. 2.10. Actor. 2 29.
48 D. de voorsienigheyt Godts in ’t regeren sijns volcx, als Propheet ende Coninck.
 
37 Maer 49 hy, dien Godt opgeweckt heeft, en heeft geen verdervinge gesien.
49 N. de Heylige, ofte, geheylighde, waer van hy propheteert.
 
38 So zy u dan bekent, Mannen broeders, h dat door 50 desen u vergevinge der sonden vercondight wort.
h Luc. 24.47. 1.Ioan. 2.12.
50 N. Iesum, dien hy verweckt heeft tot eenen salighmaker, ende uyt den dooden heeft opgeweckt.
 
39 i Ende [dat] van allen, daer van ghy niet en kondet gerechtveerdight worden 51 door de wet Mosis, door desen k een yegelick die gelooft, gerechtveerdight wort.
i Rom. 3.28. ende 8.3. Galat. 2.16. Hebr. 7.19.
51 Gr. in: gelijck oock in het volgende, dat is, noch door de Wet der zeden, die wel de sonde ende vermaledydinge aenwijst, maer niet hoese wech genomen worden. Rom. 8.3. Noch door de Wet der ceremonien, die wel een schaduwe voorstelde van de reyniginge der sonden, doch de kracht selve in haer niet en hadde, maer alleen ons wees tot dien die het lichaem was van alle dese schaduwen, Iesum Christum. siet Hebr. 10.1, etc.
k Rom. 10.4.
 
40 Siet dan toe, dat over u lieden niet en kome ’t gene gesegt is 52 inde Propheten,
52 D. in’t boeck der kleyne Propheten, N. Habac. 1.5. siet Actor. 7.42. Hoewel oock sommige meynen dat niet alleen dese plaetse, maer oock Iesai. 28.14. soude hier t’samen aengetrocken worden, alwaer het woort verachters uyt-gedruckt wort.
 
41 l Siet ghy verachters, ende verwondert u, ende verdwijnt: want ick wercke een werck in uwe dagen, een werck ’t welck ghy niet en sult gelooven, so het u yemandt verhaelt.
l Habac. 1.5. Iesai. 28.14.
 
42 Ende 53 als de Ioden uyt-gegaen waren uyt de Synagoge, baden 54 de Heydenen dat 55 tegen den naesten Sabbath haer de selve woorden souden gesproken worden.
53 Ofte, ende als sy (Namel. Paulus ende Barnabas) uytgegaen waren uyt de Synagoge der Ioden.
54 Namel. Iode-genooten, ofte andere Godts-dienstige Heydenen, die daer in de Synagoge waren om de Wet te hooren. Siet vers 43.
55 Ofte, op den tusschen-Sabbath, dat is, op de dagen tusschen den Sabbath: om dat het schijnt dat Paulus ende Barnabas tusschen beyden oock met vele heydenen gehandelt hebben, waer uyt tegen den naesten Sabbath desen toe-loop des volcks is geresen. vers 44.
 
43 Ende als de Synagoge gescheyden was, volghden vele van de Ioden, ende van de Godts-dienstige Iode-genooten, Paulum ende Barnabam: welcke tot haer spraken, m ende haer vermaenden te blijven 56 by de genade Godts.
m Actor. 11.23. ende 14.22.
56 D. by de Leere der genade door Iesum Christum verworven, waer van hy gesproken hadde versen 38, 39. ende dat tegen de leere der Phariseesche Ioden, die de rechtveerdigheyt uyt de wet dreven.
 
44 Ende op den volgenden Sabbath, quam by na de geheele stadt te samen, om het woordt Godts te hooren.
45 Doch de Ioden de scharen siende wierden met nijdicheyt vervult, ende wederspraken het gene van Paulo geseght wiert, weder-sprekende ende lasterende.
46 Maer Paulus ende Barnabas vrymoedicheyt gebruyckende seyden, n Het was noodich dat eerst tot u het woordt Godts gesproken soude worden: o doch nademael ghy het selve verstoot, ende u selven des eeuwigen levens 57 niet weerdigh en oordeelt, siet, wy keeren ons tot de Heydenen.
n Matth. 10.6. Actor. 3.26. ende 13.26.
o Exod. 32.10. Ies. 55.5. Matth. 8.12. ende 21.43. Rom. 10.19.
57 D. onweerdigh ende hardtneckigh verklaert ende betoont te zijn.
 
47 Want alsoo heeft ons de Heere geboden, [seggende], p Ick hebbe u gestelt 58 tot een licht der Heydenen, op dat ghy soudt zijn tot salicheyt, tot aen het uyterste der aerde.
p Iesa. 42.6. ende 49.6. Luc. 2.32.
58 Dese woorden worden Iesai. 49.6. van Christo geseght, ende worden van de Apostelen seer wel op haren dienst gepast: want overmits de Ioden Christum, die haer vande Apostelen verkondight wierdt, verwierpen, soo volghde dan dat sy Christum voortaen den Heydenen moesten voordragen, den welcken hy oock van den Vader tot een licht gestelt was.
 
48 Als nu de Heydenen [dit] hoorden verblijdden sy haer, ende presen het woort des Heeren: ende daer geloofden soo vele als’er 59 geordineert waren tot het eeuwige leven.
59 Dat is, van Godt verkoren, ende van hem tot het eeuwige leven geschickt waren, gelijck dit woort alomme in de Heylige Schriftuere beteeckent. Ende wort dit hier niet alleen van dese eene predicatie Pauli, maer van den geduerigen voortganck ende gestadige vrucht des Euangeliums geseght, gelijck blijckt vers 49. siet Rom. 8.29, 30. ende 9.23. ende 11. versen 5, 6, 7, ende elders.
 
49 Ende het woordt des Heeren wert door het geheele landt uytgebreydt.
50 Maer de Ioden maeckten op de 60 Godsdienstige ende eerlicke vrouwen, ende de voornaemste van de stadt, q ende verweckten vervolginge tegen Paulum ende Barnabam, ende wierpen’se uyt hare landtpalen.
60 D. die van aensien waren, ende den Ioden ende haren Godts-dienst toegedaen: door welcke sy de voornaemste regeerders van de stadt tegen de Apostelen door eenen verkeerden yver op maeckten.
q 2.Tim. 3.11.
 
51 Doch sy 61 schuddeden het stof van hare voeten af tegen de selve, ende quamen tot 62 Iconien.
61 Nam. na het bevel Christi Matth. 10.14. Marc. 6.11. Luc. 9.5. Act. 18.6.
62 Dit was een stadt van Lyeaonien, by den Bergh Taurus, waer van het Actor. 14.6, 11.
 
52 Ende de Discipelen wierden vervult met blijdtschap ende met den heyligen Geest.

Einde Handelingen 13