Statenvertaling.nl

sample header image

Johannes 21 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Johannes 21

Christus openbaert hem wederom aen sommige Discipelen, daer sy vischten. 6 Segentse met eenen seer grooten visch-vanck, waer door sy hem worden kennende. 7 Petrus werpt hem selven in de Zee om by hem te komen, ende d’andere Discipelen volgen hem met het schip. 9 Christus eet het middaghmael met haer. 15 ende vraeght Petrum tot driemael toe, of hy hem lief hadde, ende beveelt hem sijne schapen te weyden. 18 Voorseght hem, met wat doot hy Godt verheerlicken soude. 20 bestraft sijne vrage aengaende Ioannem. 24 Ioannes besluyt sijne Euangelische historie.
 
1 NA desen openbaerde Iesus hem selven wederom den discipelen aen de 1 Zee van Tiberias. Ende hy openbaerde hem aldus:
1 Van dese Zee ofte Meyr siet de aent. Mat. 4.18. alwaerse genaemt wort de zee van Galileen: daer henen Christus sijne Discipelen belast hadde nae sijn doot te vertrecken, met belofte datse hem daer wederom levendigh souden sien. Matth. 28.10.
 
2 Daer waren te samen Simon Petrus, ende Thomas 2 geseght Didymus, a ende 3 Nathanaël, die van Cana in Galilea was, b ende 4 de [sonen] Zebedei, ende twee andere 5 van sijne discipelen.
2 N. in de Griecksche tale. siet Ioan. 11.16.
a Ioan. 1.46.
3 Een vermaert Discipel Christi, een van de eerste. Ioan. 1.46, etc.
b Matth. 4.21. Marc. 1.19.
4 N. Iacobus ende Ioannes. Matt. 10.2.
5 Gr. uyt.
 
3 Simon Petrus seyde tot haer, ick gae visschen. Sy seyden tot hem, Wy gaen oock met u. Sy gingen uyt ende 6 traden terstont in het schip, ende in dien nacht en vingen sy niets.
6 Gr. klommen op.
 
4 Ende als het nu morgen-stont geworden was, stont Iesus op den oever: doch de discipelen en 7 wisten niet dat het Iesus was.
7 ’T schijnt dat hare oogen hier voor eenen tijt gehouden zijn geweest, gelijck Luc. 24.16. want sy en waren niet verre van den oever, vers 8.
 
5 Iesus dan seyde tot haer, Kinderkens, hebt ghy niet eenige 8 toespijse? Sy antwoordden hem, Neen.
8 Daer door wort verstaen al wat tot broodt gegeten wort, ende voornamelick visch.
 
6 Ende hy seyde tot haer, c Werpt het net 9 aen de rechter zijde van ’t schip, ende ghy sult vinden. Sy wierpen’t dan, ende en konden het selve niet meer trecken, van wegen de menichte der visschen.
c Luc. 5.4, 6, 7.
9 D. aen het stierboort van het schip. Want dat is aen de rechter-hant van de gene die aen het roer staet.
 
7 De discipel dan d welcken Iesus 10 lief hadde, seyde tot Petrum, Het is de Heere. Simon Petrus dan hoorende dat het de Heere was, omgordde 11 het oppercleedt, (want hy was 12 naeckt) ende wierp hem selven in de Zee.
d Ioan. 13.23. ende 20.2.
10 D. Ioannes. Siet versen 20, 24.
11 Gr. Ependytes, ’t welck een kleed beteeckent, datmen boven de andere aendoet. Sommige meynen dat dit een linnen overtrecksel geweest is, ’t welck hy omgegort heeft om beter te konnen swemmen, ofte door ’t water te gaen, alsoo hy niet verre van ’t landt was.
12 N. eer hy het selve aentrock: niet wel geheel, also hy sonder twijfel yet aengehadt heeft, om sijne schaemte te bedecken.
 
8 Ende de andere discipelen quamen met het scheepken (want sy en waren niet verre van ’t landt, maer ontrent twee hondert 13 ellen) 14 slepende het net met de visschen.
13 Gr. cubiten, dat is, ontrent sestigh schreden, elcke schrede van vijf voeten. Siet Matth. 6.27.
14 N. na ’t landt, om dat het te swaer was, in ’t schip op te trecken.
 
9 Als sy dan aen ’t landt gegaen waren, sagen sy een cool-vyer liggen, ende 15 visch daer op liggen, ende broodt.
15 Gr. opsarion, wat dit woort eygentlick beteeckent, siet Ioan. 6.9.
 
10 e Iesus seyde tot haer, Brenght van de visschen die ghy nu gevangen hebt.
e Luc. 24.41.
 
11 Simon Petrus ginck op, ende trock het net op het landt, vol groote visschen, [tot] hondert drie ende vijftigh: ende hoewel’er so vele waren 16 so en scheurde het net niet.
16 ’T welck geschiet is door de Goddelicke kracht Christi, om het wonderwerck te vergrooten.
 
12 Iesus seyde tot haer, Comt herwaerts, houdt het middaghmael. Ende niemandt van de discipelen 17 en durfde hem vragen, Wie zijt ghy? wetende dat het de Heere was.
17 Namelick, uyt schaemte, om niet te schijnen meer te twijfelen dat hy waerlick opgestaen was.
 
13 Iesus dan quam, ende nam het broodt, ende gaf het haer, ende den visch desgelijcks.
14 Dit was nu de derde-mael, dat Iesus 18 sijnen Discipelen geopenbaert is, nae dat hy van den dooden op-geweckt was.
18 N. allen, ofte velen Discipelen by een vergadert zijnde: want hy hadde hem in het bysonder aen d’ een ende d’ ander meermaels geopenbaert. Siet hier voor Ioan. 20. versen 19, 26.
 
15 Doe sy dan het middaghmael gehouden hadden, seyde Iesus tot Simon Petrus, Simon 19 Iona [soon], 20 hebt ghy my liever 21 dan dese? Hy syde tot hem, Ia, Heere, 22 ghy weet dat ick u lief hebbe. Hy seyde tot hem, Weydt mijne 23 lammeren.
19 Siet Matth. 16.17.
20 N. gelijck ghy te voren meyndet, ende roemdet. Mat. 26.33. Luc. 22.33. ende nochtans my drymael hebt verloochent.
21 N. my liefhebben.
22 D. niet tegenstaende mijnen voorgaenden val, daer van ick hertelick berouw hebbe, ende het welcken ick vertrouwe dat ghy my vergeven hebt, soo weet ghy, al ist dat de belijdenisse uyt swackheyt heeft opgehouden in mijne mondt, dat nochtans mijne liefde tegen u niet en heeft opgehouden in mijn herte.
23 Beyde woorden lammeren ende schapen beteeckenen eenerley saken, Namel. de lidtmaten van Christi Kercke, gelijckmen kan sien uyt de vergelijckinge van Matth. 10.16. Luc. 10.3. Hoewel sommige meynen dat door de lammeren de teere Christenen, ende door de schapen, die stercker in den geloove zijn, verstaen souden worden. Iesa. 40.11.
 
16 Hy seyde wederom tot hem ten tweede mael, Simon Iona [soon], hebt ghy my lief? Hy seyde tot hem, Ia, Heere, ghy weet dat ick u lief hebbe. Hy seyde tot hem, Hoedt mijne schapen.
17 Hy seyde tot hem 24 ten derdenmael, Simon Iona [soon], hebt ghy my lief? Petrus wiert 25 bedroeft, om dat hy ten derdenmael tot hem seyde, Hebt ghy my lief? ende seyde tot hem, f Heere ghy weet alle dingen, ghy weet dat ick u lief hebbe. Iesus seyde tot hem, 26 Weydt mijne schapen.
24 Overmits Petrus met drymael Christum te verloochenen, hem selven onweerdich gemaeckt hadde des Apostel-ampts, so treckt hy hier wederom drymael dese belijdenisse uyt hem, om daer mede hem wederom in sijn ampt te bevestigen, ende niet om daer mede tot een hooft der kercke ende boven de andere Apostelen te stellen.
25 Namelick, om dat hy meynde, dat Christus met dit drymael vragen aen sijne liefde scheen te twijfelen.
f Ioan. 16.30.
26 Het selve dat hier Petro wort bevolen, dat wort oock belast alle den dienaren des Heyligen Euangeliums. Actor. 20.28. 1.Petr. 5. vers 2. Hoewel Petrus aen geen sekere Gemeynte ofte plaetse verbonden was, gelijck oock de andere Apostelen niet en waren. Matth. 28.19. Marc. 16.15, 20. die met Petro eenerley last ende macht ontfangen hebben. Siet Ioan. 20.23. Apoc. 21.14.
 
18 g Voorwaer, voorwaer segge ick u, doe ghy jonger waert, 27 gorddet ghy u selven, ende wandeldet al waer ghy wildet, maer wanneer ghy sult oudt geworden zijn, so sult ghy uwe handen 28 uytstrecken, ende 29 een ander sal u 30 gorden, ende brengen waer ghy 31 niet en wilt.
g Ioan. 13.36. Act. 12.3. 2.Petr. 1.14.
27 Dit wort geseght na de wijse van die volckeren, die lange kleederen droegen, welcke sy opschorteden met eenen gordel, als sy ergens wilden henen reysen, ofte haer tot eenich werck bereydden. Siet 2.Reg. 9.1. Luc. 17.8. Ioan. 13.4.
28 N. om gebonden te worden.
29 N. de scherp-rechter.
30 D. binden ende koorden, om gedoodt te worden.
31 N. na de natuerlicke genegentheyt, die den doot altijt ontsiet. Want anders heeft Petrus oock ’t selve gewillichlick ende met blijdschap geleden.
 
19 h Ende dit seyde hy, beteeckenende met hoedanigen doot hy 32 Godt verheerlicken soude. Ende dit gesproken hebbende, seyde hy tot hem, Volght my.
h 2.Petr. 1.14.
32 D. met wat lijden hy de leere des Euangeliums tot Godes eere bevestigen soude.
 
20 Ende Petrus hem om-keerende sagh i den discipel volgen, 33 welcken Iesus lief hadde, die oock in het avontmael op sijne borst gevallen was, ende geseght hadde, Heere, wie is ’t die u 34 verraden sal?
i Ioan. 13.23. ende 20.2. ende 21.7.
33 D. Ioannem den Euangelist. Siet vers 24.
34 Gr. verraet.
 
21 Als Petrus desen sagh, seyde hy tot Iesum, Heere, maer wat 35 [sal] dese?
35 N. overkomen: dat is, met wat doot sal hy Godt verheerlicken.
 
22 Iesus seyde tot hem, Indien ick wil dat hy 36 blijve tot dat ick kome, wat gaet het u aen? Volght ghy my.
36 N. levendigh tot mijne laetste toekomste.
 
23 Dit woordt dan ginck uyt onder de broederen, dat dese discipel niet en soude sterven. Ende Iesus en hadde tot hem niet geseght, dat hy niet sterven en soude: maer, indien ick wil dat hy blijve tot dat ick kome, wat gaet het u aen?
24 Dese is 37 de discipel die van dese dingen getuyght, ende dese dingen geschreven heeft: ende 38 wy weten dat sijn getuygenisse k waerachtigh is.
37 N. Ioannes de Euangelist.
38 N. niet alleen ick, maer oock alle de discipelen Christi, ende de geheele Gemeynte.
k Ioan. 19.35.
 
25 l Ende daer zijn noch vele 39 andere dingen, die Iesus gedaen heeft, welcke so se 40 elck bysonder geschreven wierden, ick achte 41 dat oock de werelt selve de geschrevene boecken niet en soude vatten. Amen.
l Ioan. 20.30.
39 N. mirakelen, ende besondere daden Christi: want andersins dat alle leer-stucken ter salicheyt noodigh beschreven zijn, blijckt Ioan. 20.31.
40 Gr. na een.
41 Dit is een figuerlijcke maniere van spreken, waer door een over-groote menichte beteeckent wort.

Einde Johannes 21