Statenvertaling.nl

sample header image

Numeri 4 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Numeri 4

Gebodt van de tellinge der Leviten, die tot den dienst des Tabernakels bequaem waren, met naedere aenwijsinge harer ampten, ende eerst vande ampten der Kohathiten, vers 1, etc. Daerna der Gersoniten, 22. ende der Merariten, 29. Elcker getal wort oock verhaelt in ’t bysonder, als de Kohathiten, 34. Der Gersoniten, 38. Der Merariten, 42. ende aller in ’t gemeyne, 46.
 
1 ENde de HEERE sprack tot Mose, ende tot Aaron, seggende:
2 Neemt op de 1 somme der sonen Kohaths uyt het midden der sonen Levi: nae hare geslachten, nae het huys harer vaderen,
1 Hebr. het hooft. siet bov. 1. op vers 2.
 
3 2 Van dertich jaer out, ende daer boven, tot vijftich jaer out: al die tot 3 desen 4 strijt inkomt, om het werck in de Tente der t’ samenkomste te doen.
2 Hebr. van een soon van dertich jaer. Alsoo in ’t volgende. siet bov. 3. op vers 15.
3 Verstaet eenen heyligen, ende kerckelicken strijt in den welcken men den dienst des Tabernakels nae de gestelde order moeste waernemen. Gelijck de soldaten in den krijgshandel, elck haer last nae order moeten uytrichten. Alsoo wort de kercken-dienst eenen strijt ofte krijch genaemt, hier, ende ond. versen 23, 30, 35. ende 8.24. om dat de bedienaers des selven goede order moeten houden, om gedurichlick te wercken, te waken, ende te strijden tegen de vyanden van de salicheyt der menschen. Siet 1.Corinth. 9.7. ende 2.Corinth. 10.3. 1.Tim.1.18. 2.Timot. 2.3, 4.
4 And. heyr, heyr schare. Alsoo in ’t volgende vers 30. ende 43.
 
4 Dit sal den dienst zijn der sonen Kohaths, inde Tente der t’ samenkomste: [te weten] de 5 Heylicheyt der heylicheden.
5 Verst. hier door, de Arke des verbonts, de Tafel tot de toon-brooden, den Candelaer, den Reuc-altaer, de Vaten, ende de gereetschap des heylichdoms, ende den Brand-offer altaer. Van welcke stucken hier te vooren cap. 3. vers 31, wat geseyt is, maer nu breeder verklaringe gedaen. Dese dingen moesten van de Kohathiten in ’t verreysen gedragen worden. Siet ond. vers 15.
 
5 In het optrecken des legers, so sullen Aaron ende sijne sonen komen, ende den 6 voorhanck des decksels afnemen: ende sullen daer mede de Arke der getuygenisse bedecken.
6 Siet Exod. 26. versen 31, 32, 33, ende Levit. 4. op vers 6. ende Hebr. 9.3. alwaer hy genoemt wort de tweede voorhanck.
 
6 Ende sy sullen een decksel van 7 dasse-vellen daer op leggen, ende een geheel kleet van hemels-blaeuw, daer boven op uytspreyden: ende sy sullen der selver hantboomen 8 aenleggen.
7 Siet van dese Exod. 25.5.
8 D. recht toeschicken, ende passen, op datse bequamelick gedragen mochten worden, want de hant-boomen moesten altijt in de ringen der Arke blijven, Exod. 25.15. Vergel. 1.Reg. 8.8.
 
7 Sy sullen oock a op de 9 toontafel een kleet van hemels-blaeuw uytspreyden, ende sullen daer op setten de 10 schotelen, ende de 11 reuckschalen, ende de 12 kroesen, ende de 13 deck-schotelen: oock sal het 14 geduerich broot daer op zijn.
a Exod. 25.30.
9 Hebr. de Tafel der aengesichten. T.w. der brooden der aengesichten, anders genoemt Toonbrooden, die op dese Tafel lagen. Sy worden soo geheeten, om datse altijt op dese tafel voor het aengesichte des Heeren als ten toone gestelt wierden. Ende van hier is de name Toontafel.
10 In de welcke de Toonbrooden gegleyt werden. (Siet van dese Exod. 25.29.) ende bleven daer in de geheele weke, tot dat wederom andere nieuwe gemaeckt, ende in de plaetse der oude geleyt wierden, Levit. 24. vers 8.
11 De welcke met reuckwerck boven op de Toon-brooden gestelt werden, Levit. 24.7.
12 Daer uyt gesprengt ende geschoncken wert. And. besemen, daer mede de tafel afgevaecht, ende gereynicht wert.
13 Hebr. de schotelen der bedeckinge, daer mede de Toonbrooden bedeckt werden. Dese waren twaelve, nae het getal van de Toonbrooden. Siet Exod. 25.29. And. de schotelen der besprenginge.
14 Verstaet de 12 Toon-brooden die t’ elcken Sabbath-dage vernieut moesten worden, Levit. 24.8.
 
8 Daarna sullen sy een scharlaken kleet daer over uytspreyden, ende sullen dat met een decksel van dasse-vellen bedecken: ende sy sullender selver hantboomen aenleggen.
9 Dan sullen sy een kleet van hemels-blaeuw nemen, ende bedecken b den kandelaer des luchters, ende sijne lampen, ende sijne snuyters, ende sijne c bluschvaten: ende alle sijne olie-vaten, 15 met dewelcke sy aen 16 den selven dienen.
b Exod. 25.31.
c Exod. 25.38.
15 Siet van dese gereetschap tot den Candelaer, ende de Lampen, Exod. 25.38. ende 35.14.
16 T.w. den Candelaer.
 
10 Sy sullen oock den selven, ende alle sijne gereetschap in een decksel van dasse-vellen doen: ende sullen hem 17 op den draegboom leggen.
17 Verstaet een instrument van stocken, waer aen yet gehangen wiert, om van d’ een plaetse in d’ ander verdragen te werden. Vergel. ond. vers 12. ende cap. 13.24. And. plancken of draech-berrien.
 
11 Ende over den 18 gouden Altaer sullen sy een kleet van hemels-blaeuw uytspreyden, ende sullen dat met een decksel van dasse-vellen bedecken, ende sy sullen des selven hant-boomen aenleggen.
18 Verstaet den reuck-altaer die in ’t Heylige stont, ende met gout overtrocken was. Siet Exod. 30. vers 3, 4.
 
12 Sy sullen oock nemen alle 19 gereetschap des dienstes, met de welcke sy in het Heylichdom dienen, ende sullense leggen in een kleet van hemels-blaeuw, ende sullen deselve met een decksel van dasse-vellen bedecken: ende sullense op den draeg-boom leggen.
19 Verstaet hier door, alle heylige kleederen met de welcke de Priesteren haren dienst doen moesten: Van dewelcke siet Exo. 31.10. ende 35.19. ende 31.11, 41. alwaer sy oock kleederen des diensts genoemt worden. Hier onder begrijpen oock eenige allerley vaten, ende dienst-tuych des Tabernakels: Van de welcke siet Exod. 25.29. ende 27.3. 2.Reg. 25.14, 15.
 
13 Ende sy sullen de assche 20 vanden altaer vagen: ende sy sullen daer over een kleet van purper uytspreyden.
20 T.w. van den altaer des Brand-offers.
 
14 Ende sy sullen daer op leggen alle 21 sijne gereetschap, daermede sy aenden selven dienen, de kool-pannen, de krauwelen, ende de schoefelen, ende de spreng-beckens, alle de gereetschap des altaers: ende sy sullen daer over een decksel van dasse-vellen uytspreyden, ende sullen des selven hantboomen aenleggen.
21 Siet van dese, Exod. 27. vers 3. etc.
 
15 Als nu Aaron ende sijne sonen, het decken van het Heylichdom, ende van alle gereetschap des Heylichdoms in ’t optrecken des legers sullen voleyndt hebben, so sullen daerna 22 de sonen Kohaths komen, 23 om te dragen, maer sy en sullen dat heylige 24 niet aenroeren, 25 dat sy niet en sterven: dit is de 26 last der sonen Kohaths, in de Tente der t’ samenkomste.
22 Naderhant de Priesteren vermenichvuldicht zijnde, hebben dese dingen oock gedragen. Siet Deuter. 31.9. Ios. 3.6. ende 8.33. 1.Sam. 4.4. 1.Chron. 15.11, 12. hoewel het schijnt dat de Leviten niet geheel uytgeslooten en waren, 2.Chron. 5.5.
23 T.w. op hare eygene schouderen. Siet ond. 7. vers 9. ende niet op wagenen: welcke order de Israëliten niet onderhouden en hebben, 2.Sam. 6.6, 7. 1.Chron. 13.7. ende 15. versen 12, 13, 14, 15.
24 Siet ond. vers 20
25 Siet 1.Sam. 6.19. wat straffe de Bethsemiten wedervaren is om datse de Arke des Heeren gesien hadden, ende 2.Sam. 6.6, 7, wat Uza overgekomen is, doe hy de Arke des Heeren aenroerde.
26 D. ’t gene sy besorgen ende dragen moesten.
 
16 De opsicht nu van Eleazar, de sone Aarons des Priesters, sal zijn over de olie des luchters, ende het d reuckwerk der welrieckende speceryen, ende het 27 geduerich spijs-offer, ende de e salf-olie: de opsicht des gantschen Tabernakels, ende alles dat daer in is, aen het Heylichdom, ende aen sijne gereetschap.
d Exod. 30.34, 35.
27 Het welcke alle morgen, ende avont geoffert wert. Siet hier van Exod. 29.38, 39.
e Exod. 30.23, 24. etc.
 
17 Ende de HEERE sprack tot Mose, ende tot Aaron, seggende:
18 Ghy en sult de stamme van de geslachten der Kohathiten, niet 28 laten uytgeroeyt worden, uyt het midden der Leviten.
28 T.w. door mijne rechtveerdige straffe, als ghy door onachtsaemheyt, ende sorgeloosheyt oorsake soudet zijn, dat de heylige dingen souden ontdeckt bevonden worden van den Kohathiten, die deselve alsoo siende, ende aenroerende, souden van de hant des HEEREN sterven.
 
19 Maer dit sult ghy hen doen op dat sy leven, ende niet en sterven, als sy tot de heylicheyt der heylicheden toetreden sullen: Aaron ende sijne sonen sullen komen, ende 29 stellense 30 een yder over sijnen dienst, ende aen sijnen last.
29 T.w. elck een van hen aenwijsende, ende verordinerende wat hy dragen moeste.
30 Hebr. man, man, alsoo ond. vers 49. Siet Levit. 15. op vers 2.
 
20 Doch sy en sullen niet inkomen, om te sien alsmen het heylichdom inwindt, 31 dat sy niet en sterven.
31 Gelijck in een ander geval, tween sonen Aarons, Nadab ende Abihu, wedervaren was. Lev. 10.1. ende in een ander, Korah met sijn rot. Ond. 16.32, 33, etc.
 
21 Ende de HEERE sprack tot Mose, seggende:
22 Neemt oock op de somme der sonen Gersons, nae het huys harer vaderen, nae hare geslachten.
23 Ghy sultse tellen 32 van dertich jaer out, ende daer boven, tot vijftich jaer out: al die inkomt 33 om den strijt te strijden, op dat hy den dienst bediene, in de Tente der t’ samen-komste.
32 Hebr. van een soon van dertich jaer: soo in ’t volgende; siet oock van dese tellinge bov. capit. 3. op vers 15.
33 Siet bov. de aent. op vers 3. And. om in de heyrschare te versamelen. Vergel. Exod. 38.8.
 
24 Dit sal zijn de dienst der geslachten der Gersoniten in het dienen, ende inden 34 last.
34 Siet bov. op vers 15.
 
25 Sy sullen dan dragen de gordijnen des Tabernakels, ende de 35 Tente der t’ samen-komste, [te weten] haer decksel, ende 36 het dassen-decksel, dat boven daer op is: ende het 37 decksel der deure vande Tente der t’ samenkomste.
35 Verstaet de Gordijnen, die van Geyten-hayr gemaeckt waren, ende de geheele Tente bedeckten. Want hare berderen, ende pilaren, etc. moesten de Merariten dragen, ond. vers 31.
36 Hebr, het decksel des dasses, dat is der dassen vellen.
37 Verstaet het Tapijt, ofte behancksel, het welcke hinck aen de deure des Tabernakels, tusschen het Voorhof, ende het Heylige.
 
26 Ende de behangselen des voorhofs, ende het decksel der deure van de poorte des voorhofs, het welcke is by den Tabernakel, ende by den altaer rontom, ende hare zeelen, ende alle de gereetschap van haren dienst; mitsgaders al wat daer voor bereydt wort, op datse dienen.
27 De geheele dienst van de sonen der Gersoniten in al haren last, ende in al haren dienst, sal zijn nae 38 het bevel Aarons, ende sijner sonen: ende ghy-lieden sult hen ter bewaringe al haren last bevelen.
38 Hebr. de mont. siet Genes. 41. op vers 40. Alsoo hier ond. vers 37.41, 45, 49.
 
28 Dat is de dienst vande geslachten der sonen der Gersoniten, inde Tente der ’t samenkomste: ende hare 39 wacht sal zijn 40 onder de hant van Ithamar den soon Aarons des Priesters.
39 D. haer ampt, ende bedieninge, daer op sy wel acht geven moeten, ten eynde dat sy alle deelen daer van trouwelick uytvoeren.
40 D. onder het beleyt, opsicht, ende regeringe Ithamars, dewelcke moeste toesien, dat een yegelijck sijn ampt recht bediende. Alsoo oock ond. vers 33. Item capit. 31.49. item Levit. 8.36.
 
29 Aengaende de sonen Merari, die sult ghy nae hare geslachten, ende nae het huys harer vaderen tellen.
30 Ghy sultse tellen van dertich jaer out, ende daer boven, tot vijftich jaer out, al 41 die inkomt tot desen strijt, om te bedienen den dienst van de Tente der t’ samenkomste.
41 Siet bov. op vers 3.
 
31 Dit sal nu zijn de onderhoudinge van harer last, nae al haren dienst, in de Tente der t’ samen-komste: de f berderen des Tabernakels, ende sijne rychelen, ende sijne pilaren, ende 42 sijne voeten;
f Exod. 26.15.
42 T.w. op de welcke de pilaren stonden, ende waren hondert in getale gemaeckt, elck van een talent silvers, Siet Exod. 38. vers 27.
 
32 Mitsgaders de pilaren des voorhofs rontom, ende hare voeten, ende hare pinnen, ende hare 43 zeelen, met alle hare gereetschap, ende met al haren dienst: ende de gereetschap vande waerneminge hares lastes sult ghy 44 by namen tellen.
43 Verstaet de koorden van de pilaren des Voorhofs. Gelijck de Gersoniten de zeelen droegen, ende de touwen van de behangselen des Voorhofs, ende des decksels der deure van de poorte des voorhofs. Siet bov. vers 26. ende cap. 3. vers 26.
44 D. ghy sult die stuck, voor stuck tellen, ende overleveren, met een register der selver, op dat geen daer van verloren en worde.
 
33 Dat is de dienst vande geslachten der sonen van Merari, nae haren gantschen dienst, inde Tente der t’ samen-komste: onder de hant van Ithamar de soon Aarons des Priesters.
34 Mose dan ende Aaron, ende de Overste der vergaderinge telden de sonen der Kohathiten; nae hare geslachten, ende nae het huys harer vaderen:
35 Van dertich jaer out, ende daer boven, tot vijftich jaer out: al die inquam tot desen strijt, tot den dienst in de Tente der t’ samenkomste.
36 Hare getelde nu waren nae hare geslachten, twee duysent, seven hondert ende vijftich.
37 Dese zijn de getelde vande geslachten der Kohathiten, van al die in de Tente der t’ samenkomste diende: dewelcke Mose, ende Aaron getelt hebben, nae het bevel des HEEREN, 45 door de hant Mose.
45 Siet bov. op vers 28. ende alsoo in ’t volgende.
 
38 Insgelijcks de getelde der sonen Gersons; nae hare geslachten, ende nae het huys harer vaderen:
39 Van dertich jaer out, ende daer boven, tot vijftich jaer out: al die inquam tot desen strijt, tot den dienst in de Tente der t’ samenkomste:
40 Hare getelde waren nae hare geslachten, nae het huys harer vaderen, twee duysent, ende ses hondert en dertich.
41 Dese zijn de getelde van de geslachten der sonen Gersons, van al die in de Tente der t’ samen-komste diende: dewelcke Mose, ende Aaron telden nae het bevel des HEEREN.
42 Ende de getelde van de geslachten der sonen Merari: nae hare geslachten, nae het huys harer vaderen;
43 Van dertich jaer out, ende daer boven, tot vijftich jaer out: al die inquam tot desen strijt, tot den dienst in de Tente der t’ samenkomste;
44 Hare getelde nu waren, nae hare geslachten, 46 drie duysent, ende twee hondert.
46 Alsmen dit 44. vers verg. met het voorgaende 36. ende 40. soo sietmen dat onder de Leviten, die tot den dienst des Tabernakels bequaem waren, de Merariten in getale de meeste geweest zijn, hoewelse de minste waren in haer gemeyn ende vol getal. Siet bov. cap. 3. de aenteeck. op vers 39. het welcke alsoo geschiet is door de alwijse voorsichticheyt Godes, om dat de Merariten de swaerste lasten te dragen hadden, ende daer toe meer stercke, ende middel-jarige mannen behoefden, dan de Kohathiten, ende Gersoniten. Verg. bov. cap. 3. de aent. op vers 36.
 
45 Dese zijn de getelde van de geslachten der sonen van Merari: dewelcke Mose, ende Aaron getelt hebben, nae ’t bevel des HEEREN, door de hant Mose.
46 Alle de getelde, dewelcke Mose ende Aaron, ende de Overste Israëls getelt hebben vande Leviten; nae hare geslachten, ende nae het huys harer vaderen,
47 Van dertich jaer out, ende daer boven, tot vijftich jaer out: al die inquam 47 om den dienst der bedieninge, ende den dienst des lastes, in de Tente der t’ samenkomste te bedienen;
47 D. om dienst, ende hulpe te bewijsen aen de Priesteren, die den dienst des Tabernakels bedienden. Want de gemeene Leviten moesten den Priesteren in haer ampt de hant bieden.
 
48 Hare getelde waren acht duysent ende vijf hondert, ende tachtentich.
49 Men teldese nae het bevel des HEEREN door de hant Mose, een yeder nae sijnen dienst, ende nae sijnen last: ende sijne getelde waren, 48 die de HEERE Mose geboden hadde.
48 Ofte: als de HEERE Mose geboden hadde.

Einde Numeri 4