Statenvertaling.nl

sample header image

Habakuk 2 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Habakuk 2

1 ICk stont op mijne wacht, ende ick stelde my op de sterckte, ende ick hielt wacht om te sien, wat hy in my spreken soude, ende wat ick antwoorden soude op mijne bestraffinge.
2 Doe antwoordde my de HEERE, ende seyde, Schrijft het gesichte, ende stelt het duydelick op tafelen, op dat daer in lese die voor by loopt.
3 Want het gesichte sal noch tot eenen bestemdem tijt zijn, dan sal hy het op’t eynde voortbrengen, ende niet liegen: So hy vertoeft, verbeydt hem, want hy sal gewisselick komen, hy en sal niet achter blijven.
4 Siet, sijne ziele verheft hear, sy en is niet recht in hem: Maer de rechtveerdige sal door sijn geloove leven.
5 Ende oock dewijle hy trouwlooslick handelt by den wijn, een trotsich man is, ende in sijne wooninge niet en blijft, die sijne ziele wijt open doet als het graf, ende gelijck de doot is, die niet satt en wort: ende tot sich versamelt alle de Heydenen, ende vergadert tot sich alle volckeren:
6 En souden [dan] niet alle de selve van hem een spreeckwoort opnemen, ende eene uytlegginge der raetselen van hem? ende men sal seggen, Wee dien die vermeerdert ’t gene dat sijne niet en is; (hoe lange!) ende dien, die op sich ladet dicken slijck.
7 En sullen niet onversiens opstaen die u bijten sullen? ende ontwaken die u sullen bewegen? ende en sult ghy haer niet tot plonderingen worden?
8 Om dat ghy vele heydenen berooft hebt, so sullen alle overgeblevene volckeren u berooven; om het bloet der menschen, ende het gewelt aen het lant, de Stadt, ende alle inwoonderen der selver.
9 Wee dien die met quade giericheyt giert voor sijn huys, op dat hy in de hoochte sijn nest stelle, om bevrijdt te zijn uyt de hant des quaets.
10 Ghy hebt schaemte beraetslaecht voor uwen huyse: uytroeyende vele volckeren, so hebt ghy gesondicht [tegen] uwe ziele.
11 Want de steen uyt de muer roept: ende de balck uyt het hout antwoordt dien.
12 Wee dien die de Stadt met bloet bouwt: ende die de Stadt met onrecht bevesticht.
13 Siet, en isset niet van den HEERE der heyrscharen, dat de volckeren arbeyden ten vyere, ende de lieden haer vermoeyen te vergeefs?
14 Want de aerde sal vervult worden, dat sy de heerlickheyt des HEEREN bekenne, gelijck de wateren [den bodem der] zee bedecken.
15 Wee dien, die sijnen naesten te drincken geeft, ghy die uwe wijn-flessche daer by voecht, ende oock droncken maeckt, op dat ghy hare naecktheden aenschouwet.
16 Ghy sult [oock] versadicht worden met schande, voor eere: drinckt ghy oock, ende ontbloott de voorhuyt: de beker der rechterhant des HEEREN sal sich tot u wenden, ende daer sal een schandelick uytbraecksel over uwe heerlickheyt zijn.
17 Want ’t gewelt dat tegen Libanon begaen is, sal u bedecken, ende de verwoestinge der beesten salse verschricken, om des bloets wille der menschen, ende des gewelts in het lant, de Stadt, ende aen allen inwoonderen der selver.
18 Wat sal het gesneden beelt baten, dat sijn formeerder het gesneden heeft? [ofte] het gegoten beelt, ’twelck een leugen-leeraer is, de formeerder op sijn formeersel vertrouwt, als hy stomme afgoden gemaeckt heeft?
19 Wee dien die tot den houte seyt, Wordet wacker, [ende] ontwaeckt, tot den swijgenden steen: soude het leeren? siet het is [met] gout ende silver over-trocken, ende daer en is gantsch geen geest in het midden van het selve.
20 Maer de HEERE is in sijnen heylichen Tempel: swijcht voor sijn aengesichte, ghy gantsche aerde.

Einde Habakuk 2