Statenvertaling.nl

sample header image

Leviticus 6 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Leviticus 6

1 VOorder sprack de HEERE tot Mose, seggende:
2 Als een mensche gesondicht, ende tegens den HEERE door overtredinge overtreden sal hebben: dat hy aen sijnen naesten sal gelogen hebben van ’t gene hem in bewaringe gegeven, ofte ter hant gestelt was, ofte van roof, ofte [dat] hy met gewelt sijnen naesten onthoudt:
3 Ofte dat hy het verlorene gevonden, ende daer over gelogen, ende met valscheyt gesworen sal hebben: over yet van alles dat de mensche doet, daer in sondigende:
4 Het sal dan geschieden, dewijle hy gesondigt heeft, ende schuldich geworden is, dat hy weder uyt keeren sal den roof dien hy gerooft, ofte het onthoudene, dat hy met gewelt onthoudt, ofte het bewaerde, dat by hem te bewaren gegeven was, ofte het verlorene, dat hy gevonden heeft:
5 Ofte van al daer over hy valschelick gesworen heeft, dat hy ’t selve in sijne hooft-somme wedergeven, ende noch het vijfde deel daer en boven toe doen sal: wiens dat is, dien sal hy dat geven op den dach sijner schult.
6 Ende hy sal den HEERE sijn schult-offer brengen, tot den Priester, eenen volkomenen Ram uyt de kudde, met uwe schattinge, ten schult-offer.
7 Dan sal de Priester voor hem versoeninge doen, voor het aengesichte des HEEREN, ende ’t sal hem vergeven worden: over yet van al dat hy doet, daer aen hy schult heeft.
8 Voorder sprack de HEERE tot Mose, seggende:
9 Gebiedt Aaron, ende sijnen sonen, seggende; Dit is de wet des Brand-offers: ’T is ’t gene dat door de brandinge op den altaer den gantschen nacht tot aen den morgen opvaert: alwaer het vyer des altaers sal brandende gehouden worden.
10 Ende de Priester sal sijn linnen kleet aentrecken, ende de linnen onderboxen over sijn vleesch aentrecken, ende sal de assche opnemen, als het vyer het brand-offer op den altaer sal verteert hebben: ende sal die by den altaer leggen.
11 Daerna sal hy sijne kleederen uyttrecken, ende sal andere kleederen aendoen: ende sal de assche tot buyten ’t leger uytdragen aen eene reyne plaetse.
12 Het vyer nu op den altaer sal daer op brandende gehouden worden, ten sal niet uytgebluscht worden, maer de Priester sal daer t’ elcken morgen hout aensteken: ende sal daer op het brand-offer schicken, ende het vet der danckofferen daer op aensteken.
13 Het vyer sal geduerichlick op den altaer brandende gehouden worden; ten sal niet uytgebluscht worden.
14 Dit is nu de Wet des Spijs-offers: [Een] der sonen Aarons sal dat voor het aengesicht des HEEREN offeren, voor aen den altaer.
15 Ende hy sal daer van opnemen sijne hant vol, uyt de meel-bloeme des spijs-offers, ende van des selven olie, ende alle den wyeroock, die op het spijs-offer is: dan sal hy het aensteken op den altaer; ’t is eene lieflicke reucke ter gedachtenisse des selven voor den HEERE.
16 Ende het overblijvende daer van sullen Aaron, ende sijne sonen eten: ongesuert sal’t gegeten worden, in de heylige plaetse inden voorhof der Tente der t’samen-komste sullen sy dat eten.
17 ’T en sal niet gedeessemt gebacken worden; ’t is haer deel dat ick gegeven hebbe van mijne vyer-offeren: ’t is eene heylicheyt der heylicheden, gelijck het sondoffer, ende gelijck het schult-offer.
18 Al wat mannelick is onder de sonen Aarons, sal dat eten: ’t zy eene eeuwige insettinge voor uwe geslachten vande vyerofferen des HEEREN: al wat die sal aenroeren, sal heylich zijn.
19 Wijder sprack de HEERE tot Mose, seggende:
20 Dit is de offerhande Aarons, ende sijner sonen, die sy den HEERE offeren sullen, ten dage als hy sal gesalft worden; Het tiende deel eener Epha meel-bloeme een spijs-offer geduerich, de helft daer van op den morgen, ende de helft daer van op den avont.
21 ’T sal in eene panne met olie gemaeckt worden; geroostet sult ghy dat brengen: ende de gebackene stucken des spijs-offers sult ghy offeren ten lieflicken reucke den HEERE.
22 Oock sal de Priester, die uyt sijne sonen in sijne plaetse de Gesalfde sal worden, ’t selve doen: ’t zy een eeuwige insettinge; het sal voor den HEERE geheel aengesteken worden.
23 Alsoo sal alle spijsoffer des Priesters gantschelick zijn; ’t en sal niet gegeten worden.
24 Voorder sprack de HEERE tot Mose, seggende:
25 Spreeckt tot Aaron, ende tot sijne sonen, seggende; Dit is de wet des sondoffers: Inde plaetse daer het brand-offer geslacht wort, sal het sond-offer voor het aengesicht des HEEREN geslacht worden: ’t is eene heylicheyt der heylicheden.
26 De Priester, die dat voor de sonde offert, sal het eten: in de heylige plaetse sal’t gegeten worden; in ’t voorhof van de Tente der t’ samen-komste.
27 Al wat des selven vleesch sal aenroeren, sal heylich zijn: so wie van sijnen bloede op een kleet sal gesprengt hebben, dat, daer op hy gesprengt sal hebben, sult ghy in de heylige plaetse wasschen.
28 Ende het aerden vat, daer in het gesoden is, sal gebroken worden: maer soo ’t in een koperen vat gesoden is, so sal ’t geschuert, ende in water gespoelt worden.
29 Al wat manlick is onder de Priesteren, sal dat eten: het is eene heylicheyt der heylicheden.
30 Maer geen sond-offer van welckes bloet inde Tente der t’ samen-komste sal gebracht worden, om in het heylichdom te versoenen, sal gegeten worden: het sal in het vyer verbrandt worden.

Einde Leviticus 6