Statenvertaling.nl

sample header image

Leviticus 4 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Leviticus 4

1 VOorder sprack de HEERE tot Mose, seggende:
2 Spreeckt tot de kinderen Israëls, seggende: Als eene ziele sal gesondicht hebben, door afdwalinge van eenige geboden des HEEREN, dat niet en soude gedaen worden; ende [tegens] een van die sal gedaen hebben.
3 Indien de Priester, die gesalft is, sal gesondicht hebben, tot schult des volcks; so sal hy voor sijne sonde, die hy gesondicht heeft, offeren eenen varre, een volkomen jonck runt, den HEERE ten sondoffer.
4 Ende hy sal dien varre brengen tot de deure der Tente der t’ samen-komste, voor het aengesicht des HEEREN: ende hy sal sijne hant op het hooft van dien varre leggen, ende hy sal dien varre slachten, voor het aengesicht des HEEREN.
5 Daerna sal die gesalfde Priester van des varren bloet nemen: ende hy sal dat tot de Tente der t’ samen-komste brengen.
6 Ende de Priester sal sijnen vinger in dat bloet doppen: ende van dat bloet sal hy sevenmael sprengen, voor het aengesicht des HEEREN, voor den voorhanck van ’t Heylige.
7 Oock sal de Priester van dat bloet doen op de hoornen des reuckaltaers der welrieckende speceryen, voor het aengesichte des HEEREN, die in de Tente der t’ samenkomste is: dan sal hy al het bloet des varren uytgieten aen den bodem vanden altaer des brand-offers, dewelcke is aen de deure van de Tente der t’ samenkomste.
8 Voorder, al het vet des varren des sondoffers sal hy daer van opnemen: het vet bedeckende het ingewant, ende al het vet, dat aen het ingewant is;
9 Daertoe de twee nieren, ende het vet, dat daer aen is, dat aen de weeckdarmen is, ende het net over de lever, met de nieren, dat sal hy afnemen;
10 Gelijck als het van den osse des danckoffers opgenomen wort: ende de Priester sal die aensteken op den altaer des brandoffers.
11 Maer de huyt van dien varre, ende al sijn vleesch, met sijn hooft, ende met sijne schenckelen, ende sijn ingewant, ende sijn mist;
12 Ende dien geheelen varre sal hy tot buyten het leger uytvoeren, aen eene reyne plaetse, daer men de assche uytstort, ende sal hem met vyer op het hout verbranden: by de uytgegoten assche sal hy verbrandt worden.
13 Indien nu de geheele vergaderinge Israëls afgedwaelt sal zijn, ende de saecke voor de oogen der Gemeynte verborgen is: ende sy yet gedaen sullen hebben [tegens] eenige van alle geboden des HEEREN, dat niet en soude gedaen worden, ende zijn schuldich geworden:
14 Ende die sonde, die sy daer tegen gesondigt sullen hebben, bekent is geworden: so sal de Gemeynte eenen varre, een jonck runt ten sondoffer offeren, ende dien voor de Tente der t’ samen-komste brengen:
15 Ende de Outste der vergaderinge sullen hare handen op het hooft des varren, voor het aengesicht des HEEREN, leggen: ende hy sal den varre slachten, voor het aengesicht des HEEREN.
16 Daerna sal die gesalfde Priester van het bloet des varren, tot de Tente der t’ samenkomste brengen.
17 Ende de Priester sal sijnen vinger indoppen, [nemende] van dat bloet: ende hy sal sevenmael sprengen, voor het aengesicht des HEEREN, voor den voorhanck.
18 Ende van dat bloet sal hy doen op de hoornen des altaers, die voor het aengesicht des HEEREN is, die inde Tente der t’ samen-komste is: dan sal hy al het bloet uytgieten, aen den bodem van den altaer des brandoffers, welcke is voor de deure van de Tente der t’ samen-komste.
19 Daer toe sal hy al sijn vet van hem opnemen, ende op den altaer aensteken.
20 Ende hy sal desen varre doen, gelijck als hy den varre des sondoffers gedaen heeft; alsoo sal hy hem doen: ende de Priester sal voor hen versoeninge doen, ende het sal hen vergeven werden.
21 Daerna sal hy dien varre tot buyten den leger uytvoeren, ende sal hem verbranden, gelijck als hy den eersten varre verbrandt heeft: het is een sondoffer der Gemeynte.
22 Als een Overste sal gesondigt hebben, ende tegens een van de geboden des HEEREN sijnes Godts, door afdwalinge gedaen sal hebben, het welcke niet en soude gedaen worden, so dat hy schuldich is:
23 Ofte men sijne sonde, die hy daertegen gesondicht heeft, aen hem sal bekent gemaeckt hebben; so sal hy tot sijn offer brengen, eenen geyten bock, een volkomen manneken.
24 Ende hy sal sijne hant op het hooft des bocks leggen, ende sal hem slachten inde plaetse, daermen het brand-offer slacht, voor het aengesicht des HEEREN: het is een sondoffer.
25 Daerna sal de Priester vanden bloede des sondoffers met sijnen vinger nemen, ende [dat] op de hoornen vanden altaer des brandoffers doen: dan sal hy sijn bloet, aen den bodem van den altaer des brandoffers uytgieten:
26 Hy sal oock al sijn vet op den altaer aensteken, gelijck het vet des danckoffers: so sal de Priester voor hem versoeninge doen van sijne sonde, ende het sal hem vergeven worden.
27 Ende so eenich mensche van ’t volck des lants, door afdwalinge sal gesondigt hebben; dewijle hy yets doet [tegens] een van de geboden des HEEREN, dat niet gedaen en soude worden, so dat hy schuldich is:
28 Ofte men sijne sonde, die hy gesondicht heeft, aen hem sal bekent gemaeckt hebben: so sal hy tot sijne offerhande brengen eene jonge geyte, een volkomen wijfken, voor sijne sonde, die hy gesondigt heeft.
29 Ende hy sal sijne hant op het hooft des sond-offers leggen: ende men sal dat sond-offer slachten inde plaetse des brandoffers.
30 Daerna sal de Priester van haer bloet met sijnen vinger nemen, ende doen ’t op de hoornen vanden altaer des brand-offers: dan sal hy al het bloet daer van, aen den bodem van dien altaer uytgieten.
31 Ende al haer vet sal hy afnemen, gelijck als het vet van het danckoffer afgenomen wort, ende de Priester sal het aensteken op den altaer, tot een lieflicke reucke den HEERE: ende de Priester sal voor hem versoeninge doen, ende het sal hem vergeven worden.
32 Maer so hy een Lam voor sijne offerhande ten sond-offer brengt, ’t sal een volkomen wijfken zijn, dat hy brengt.
33 Ende hy sal sijne hant op het hooft des sond-offers leggen: ende hy sal dat slachten tot een sond-offer, in de plaetse daermen het brand-offer slacht.
34 Daerna sal de Priester van het bloet des sond-offers met sijnen vinger nemen, ende sal het doen op de hoornen van den altaer des brand-offers: dan sal hy al het bloet daer van, aen den bodem van dien altaer uytgieten.
35 Ende al het vet daer van sal hy afnemen, gelijck als het vet, van het lam des danck-offers afgenomen wort, ende de Priester sal die aensteken op den altaer op de vyerofferen des HEEREN: ende de Priester sal voor hem versoeninge doen over sijne sonde, die hy gesondigt heeft, ende ’t sal hem vergeven worden.

Einde Leviticus 4