Statenvertaling.nl

sample header image

Leviticus 14 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Leviticus 14

1 DAerna sprack de HEERE tot Mose, seggende:
2 Dit sal de wet des melaetschen zijn ten dage sijner reyniginge: Dat hy tot den Priester sal gebracht worden.
3 Ende de Priester sal buyten den leger gaen: als de Priester mercken sal, dat, siet, die plage der melaetscheyt vanden melaetschen genesen is,
4 So sal de Priester gebieden, datmen voor hem, die te reynigen sal zijn, twee levendige reyne vogelen neme: mitsgaders cederen-hout, ende scharlaken, ende ysop.
5 De Priester sal oock gebieden, datmen den eenen vogel slachte, in een aerden vat over levendich water.
6 Dien levendigen vogel sal hy nemen, ende het cederen-hout, ende het scharlaken, ende den ysop: ende sal die, ende den levendigen vogel doppen in het bloet des vogels die over het levendich water geslacht is.
7 Ende hy sal over hem, die vande melaetscheyt te reynigen is, sevenmael sprengen: daerna sal hy hem reyn verklaren, ende den levendigen vogel in’t open velt vliegen laten.
8 Die nu te reynigen is, sal sijne kleederen wasschen, ende al sijn hayr afscheeren, ende hem in ’t water af wasschen, so sal hy reyn zijn; daerna sal hy in ’t leger komen: maer sal buyten sijne tente seven dagen blijven.
9 Ende ’tsal ten sevenden dage geschieden, dat hy al zijn hayr sal afscheeren, sijn hooft, ende sijnen baert, ende de wijnbrauwen sijner oogen; ja al sijn hayr sal hy afscheeren, ende sal sijne kleederen wasschen, ende sijn vleesch met water baden, so sal hy reyn zijn.
10 Ende op den achtsten dach sal hy twee volkomene lammeren, ende een jarich volkomen schaep nemen: mitsgaders drie tienden meel-bloeme ten spijs-offer, met olie gemengt, ende eenen Log olie.
11 De Priester nu die de reyniginge doet, sal den man die te reynigen is, ende die dingen stellen, voor het aengesicht des HEEREN, aende deure vande Tente der t’ samen-komste.
12 Ende de Priester sal dat een lam nemen, ende ’t selve offeren tot een schult-offer met den Log olie: ende sal die ten beweeg-offer voor het aengesicht des HEEREN bewegen.
13 Daerna sal hy dat lam slachten inde plaetse daermen het sond-offer, ende het brand-offer slacht, inde heylige plaetse: want het schult-offer, gelijck het sond-offer, is voor den Priester; het is eene heylicheyt der heylicheden.
14 Ende de Priester sal van het bloet des schult-offers nemen, het welcke de Priester doen sal op het lapken der rechter oore des genen die te reynigen is; ende op den duym sijner rechter hant, ende op den grooten tee sijnes rechteren voets.
15 De Priester sal oock uyt den Log der olie nemen: ende salse op des Priesters slincker hant gieten.
16 Dan sal de Priester sijnen rechteren vinger in doppen [ nemende] van die olie die in sijne slincker hant is: ende sal met sijnen vinger van die olie sevenmael sprengen voor het aengesicht des HEEREN.
17 Ende van het overige der selver olie, die in sijne hant sal zijn, sal de Priester doen op het lapken, der rechter oore des genen die te reynigen is, ende op den duym sijner rechter hant, ende op den grooten tee sijnes rechteren voets: boven op het bloet des schult-offers.
18 Dat noch overgebleven sal zijn van die olie, die in de hant des Priesters geweest is, sal hy doen op het hooft des genen die te reynigen is: so sal de Priester over hem versoeninge doen voor het aengesicht des HEEREN.
19 De Priester sal oock het sond-offer bereyden, ende voor hem, die van sijne onreynicheyt te reynigen is, versoeninge doen: ende daerna sal hy het brand-offer slachten.
20 Ende de Priester sal dat brand-offer, ende dat spijs-offer op den altaer offeren: so sal de Priester de versoeninge voor hem doen, ende hy sal reyn zijn.
21 Maer indien hy arm is, ende sijne hant [dat] niet en bereyckt, so sal hy een Lam ten schult-offer, ter beweginge nemen, om voor hem versoeninge te doen; daer toe een tiende meel-bloeme met olie gemengt ten spijs-offer, ende een Log olie:
22 Mitsgaders twee tortelduyven, ofte twee jonge duyven, die sijne hant bereycken sal: welcker eene ten sond-offer, ende eene ten brand-offer zijn sal.
23 Ende hy sal die ten achtsten dage sijner reyniginge tot den Priester brengen: aen de deure der Tente der t’samencomste voor het aengesicht des HEEREN.
24 Ende de Priester sal het lam des schult-offers, ende den Log der olie nemen: ende de Priester sal die ten beweeg-offer voor het aengesicht des HEEREN bewegen.
25 Daerna sal hy het lam des schult-offers slachten, ende de Priester sal van het bloet des schult-offers nemen, ende doen op het rechter oorlapken des genen die te reynigen is, ende op den duym sijner rechter hant, ende op den grooten tee sijnes rechteren voets.
26 Oock sal de Priester van die olie, op des Priesters slinckerhant gieten.
27 Daerna sal de Priester met sijnen rechteren vinger van die olie, die op sijne slinckerhant is, sprengen; sevenmael voor het aengesicht des HEEREN.
28 Ende de Priester sal van de olie, die op sijne hant is, doen aen het lapken der rechter oore des genen, die te reyningen is, ende aen den duym sijner rechterhant, ende aen den grooten tee sijnes rechteren voets, op de plaetse van het bloet des schult-offers.
29 Ende het overgeblevene van de olie, die inde hant des Priesters is, sal hy doen op het hooft des genen, die te reynigen is; om de versoeninge voor hem te doen, voor het aengesicht des HEEREN.
30 Daerna sal hy de eene vande tortelduyven, ofte van de jonge duyven bereyden, van ’t gene sijne hant bereyckt sal hebben.
31 Van het gene sijne hant bereyckt sal hebben, sal het eene ten sond-offer, ende het eene ten brand-offer zijn, boven het spijs-offer: so sal de Priester voor hem, die te reynigen is, versoeninge doen voor het aengesicht des HEEREN.
32 Dit is de Wet [des genen] in den welcken de plage der melaetscheyt sal zijn, wiens hant in sijne reyninge [dat] niet en sal bereyckt hebben.
33 Voorder sprack de HEERE tot Mose, ende tot Aaron, seggende:
34 Als ghy sult gekomen zijn in’t lant van Canaan, het welcke ick u tot besittinge geven sal: ende ick de plage der melaetscheyt aen eenen huyse van het lant uwer besittinge sal gegeven hebben;
35 So sal hy, wiens dat huys is, komen, ende den Priester te kennen geven, seggende, Het schijnt my, als offer eene plage in het huys ware.
36 Ende de Priester sal gebieden, datse dat huys ruymen, al eer de Priester komt, om die plage te besien, op dat niet al, wat in dat huys is, onreyn en worde: ende daerna sal de Priester komen, om dat huys te besien.
37 Als hy die plage besien sal, dat, siet, die plage aen de wanden van dat huys, zijn groenachtige, ofte roodachtige kuylkens, ende haer aensien leeger is dan die wandt;
38 De Priester sal uyt dat huys uytgaen aen de deure van ’t selve huys: ende hy sal dat huys seven dagen doen toesluyten.
39 Daerna sal de Priester op den sevenden dach wederkeeren: indien hy mercken sal, dat, siet, die plage aen de wanden van dat huys uytgespreydt is;
40 So sal de Priester gebieden, datse de steenen, in welcke die plage is, uytbreken: ende de selve tot buyten der stadt werpen, aen eene onreyne plaetse.
41 Ende dat huys sal hy rontom van binnen doen schrabben, ende sullen het stof, datse afgeschrabt hebben, tot buyten der stadt aen eene onreyne plaetse uytstorten.
42 Daerna sullense andere steenen nemen, ende in gener steenen plaetse brengen: ende men sal ander leem nemen, ende dat huys bestrijcken.
43 Maer indien die plage wederkeert, ende in dat huys uytbott, na datmen de steenen uytgebroken heeft: ende na het afschrabben van het huys, ende na dat het sal bestreken zijn,
44 So sal de Priester komen; als hy nu sal mercken, dat, siet, die plage aen dat huys uytgespreydt is; het is eene knagende melaetscheyt in dat huys, het is onreyn.
45 Daerom salmen dat huys, sijne steenen, ende sijn hout even afbreken, mitsgaders al het leem van het selve huys: ende men sal ’t tot buyten der stadt uytvoeren aen eene onreyne plaetse.
46 Ende die in dat huys gaet ten eenigen dage, alsmen het selve sal toegesloten hebben: sal onreyn zijn tot aen den avont.
47 Die oock in dat huys te slapen ligt, sal sijne kleederen wasschen: insgelijcks die in dat huys eet, sal sijne kleederen wasschen.
48 Maer als de Priester sal weder ingegaen zijn, ende sal mercken, dat, siet, die plage aen dat huys niet uytgespreydt en is, na dat het huys sal bestreken zijn: so sal de Priester dat huys reyn verklaren, dewijle die plage genesen is.
49 Daerna sal hy om dat huys te ontsondigen, twee vogelkens nemen: mitsgaders cederen hout, ende scharlaken, ende ysop.
50 Ende hy sal den eenen vogel slachten in een aerden vat, over levendich water.
51 Dan sal hy dat cederen-hout, ende die ysop, ende het scharlaken, ende den levendigen vogel nemen, ende sal die in het bloet des geslachten vogels, ende in het levende water doppen: ende hy sal dat huys sevenmael besprengen.
52 So sal hy dat huys ontsondigen met het bloet des vogels, ende met dat levendich water; ende met den levendigen vogel, ende met dat cederen-hout, ende met den ysop, ende met het scharlaken.
53 Den levendigen vogel nu sal hy tot buyten der stadt in’t open velt laten vliegen: so sal hy over het huys versoeninge doen, ende het sal reyn zijn.
54 Dit is de wet voor alle plage der Melaetscheyt, ende voor Schurftheyt.
55 Ende voor melaetscheyt der Kleederen, ende der Huysen.
56 Mitsgaders voor Geswel, ende voor Gesweer, ende voor Blaren.
57 Om te leeren, in welcken dage yet onreyn, ende in welcken dagen yet reyn is: Dit is de Wet der melaetscheyt.

Einde Leviticus 14