Statenvertaling.nl

sample header image

Hosea 3 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Hosea 3

Door het trouwen, ende lang stilsitten eener overspeeldersse, beveelt Godt den Propheet af te beelden, den toecomstigen langduerigen desolaten staet van Israel, waer op ten laetsten hare bekeeringe tot Christum sal volgen.
 
1 ENde de HEERE 1 seyde tot my, Gaet wederom henen, bemint eene vrouwe, die bemint zijnde van [haren] 2 vrient, nochtans overspel doet: 3 gelijck de HEERE de kinderen Israëls bemint, maer sy sien om nae andere goden, ende beminnen de vlesschen der 4 druyven.
1 T.w. in een gesichte. Vergel. bov. 1. op versen 2, 3.
2 D. echten man, als Ierem. 3.20. hier door heeft Godt den 10 stammen willen afbeelden de liefde, die hy haer toedroech ende bewees, ende daertegen hare ontrouwe ende ondanckbaerheyt, die sy met haer schandelick geestlick overspel der Afgoderye tegen hem bewesen, gelijck de volgende woorden verklaren.
3 Hebr. nae de liefde des Heeren [met dewelcke hy lief heeft] etc. als elders.
4 D. wijn vlesschen: waer door Godt hen verwijt de dronckenschap, dien sy pleechden in hare maeltijden, die sy ter eeren der Afgoden hielden in alle overdaet, dronckenschap ende wellusticheyt, nae de wijse der heydenen. Siet ond. 4.18.
 
2 Ende ick kochtse my voor vijftien 5 silverlingen; ende eenen 6 homer 7 gersten, ende eenen halven-homer gersten.
5 Siet Genes. 20. op vers 16. zijnde dit de helft van den prijs, daerom Iudas Christum verriet. item, de helft van den prijs eens dienstknechts ofte dienstmaechts, die van eenen osse gestooten waren. Exod. 21.32. oock van de lossinge eener vrouwe. Levit. 27.4. ende volgens eenen slechten ende geringen prijs.
6 Anders oock genoemt Cor. Siet 1.Reg. 4. op vers 22.
7 Welcks een teecken kan zijn, dat sy by gersten broot soude leven, D. haren weeldigen ende wellustigen stant in eenen seer soberen verandert worden: gelijckse oock om weynich gelts gekocht was, het welcke de onweerdicheyt ende nieticheyt Israels kan beteeckenen, als Godt haer voor sich kochte ende loste.
 
3 Ende ick seyde tot haer; Ghy sult 8 vele dagen 9 nae my a blijven sitten, (ghy en sult niet hoereren, noch eenen [anderen] manne geworden): ende 10 ick oock nae u.
8 D. eenen langen tijt.
9 Wachtende tot dat ick u trouwe. (Vergel. Deut. 21.11. ende de maniere van spreken met Exod. 24.14. oock Ruth 3.18.) ondertusschen sal ick uwe boetveerdicheyt, in uwen eensamen toestant, verwachten.
a Deut. 21.11.
10 D. ick beloove u oock mijne trouwe, ende sal nae u wachten. Siet de beduydinge hier van in’t volgende. Dese afgebrokene woorden, worden vermits hare kortheyt ende duysterheyt, verscheydentlick vervult ende verklaert: het eenvoudichste staet in den tert. Vergel. Iesa. 30.18.
 
4 Want de kinderen Israëls sullen 11 vele dagen blijven sitten, b sonder 12 Coninck, ende sonder Vorst, ende sonder offer, ende sonder 13 opgericht beelt, ende sonder 14 Ephod, ende 15 Teraphim.
11 T.w. van den tijt af, dat Salmanasser de 10 stammen (door dese overspelige vrouwe afgebeeldet) uyt haer lant in Assyrien sal hebben wechgevoert, ende in verscheydene plaetsen verstroyt, tot den tijt harer bekeeringe toe, als in’t volgende vers verklaert wort. Desen tijt van bekeeringe nemen sommige in de komste Christi, ende de Predicatie des Euangeliums door de Apostelen: andere duyden dit op den volgenden ende tegenwoordigen toestant des gantschen Ioodschen volcks, tot op den tijt harer laetster bekeeringe, uyt Rom. 11.25. het een sluyt het ander niet uyt.
b Hose 10.3.
12 T.w. uyt haren broederen. De sin hier van is, dat sy eenen langen tijt geene forme van politijcke regeeringe ofte Republijcke, noch van gemeenen openbaren Godts-dienst, (’t zy waren ofte valschen) souden hebben: gelijck het noch ten huydigen dage met haer gestelt is in alle plaetsen daer sy verstroyt op der aerden woonen.
13 Als daer waren de guldene kalveren te Dan ende Bethel, item de Baals.
14 Siet van Ephod Exod. 28. op vers 6. Ierobeam heeft ontwijfelick met sijne nieuwe Priesteren, oock nieuwe priesterlicke kleedingen verordineert, om het volck van Ierusalem af te houden. siet van afgodische Ephods buyten Godts ordinantie gemaeckt, Iud. 17.5, etc.
15 Die sy nae de wijse der heydenen hadden, om die raet te vragen. siet Gen. 31. op vers 19. Ezech. 21.21. Zach. 10.2.
 
5 Daerna sullen sich de kinderen Israëls bekeeren, ende soecken den HEERE haren Godt, ende c 16 David haren Coninck: ende sy sullen 17 vreesende komen tot den Heere, ende tot sijne goetheyt, d in ’t 18 laetste der dagen.
c Ier. 30.9. Ezech. 34.23. ende 37.22.
16 N. den Heere Christum, haren Messiam, David genoemt, om dat hy sijn sone, nae den vleesche soude zijn, ende David sijn voorbeelt geweest was. alsoo Ier. 30.9. Ezech. 34.23. ende 37.24. gelijck hy nae den Geest Davids ende sijns volcks Godt ende de Heere was.
17 Hebr. sullen vreesen tot, etc. D. vreesende aenkomen, uyt bekentenisse harer onweerdicheyt, ontsettinge over de onverdiende groote goedicheyt Godes, die haer in den Euangelio sal worden voorgedragen, ende bekommernisse, om desen genaden-tijt tijdelick waer te nemen ende recht te gebruycken. Vergel. ond. 11.10, 11. Mich. 7.17. oock Iesa. 13.8.
d Iesa. 2.2. Mich. 4.1.
18 D. nae eenen langen tijt, inden nieuwen Testamente, als de Messias sal verschenen zijn: want dese maniere van spreken niet juyst en siet op den alderlaetsten tijt, die voor de voleyndinge der werelt sal gaen. Siet Genes. 49.1. Iesa. 2.2. Mich. 4.1. Hebr. 1.1, etc. met d’aenteeck. aldaer.

Einde Hosea 3