Statenvertaling.nl

sample header image

Nehemia 6 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Nehemia 6

1 VOorts is’t geschiet, als van Saneballat, ende Tobia, ende van Gesem den Arabier, ende van onse andere vyanden gehoort was, dat ick den muer gebouwt hadde, ende dat geene scheure daerin en was overgelaten: oock en hadde ick tot deser tijt toe de deuren niet opgesett in de poorten:
2 So sondt Saneballat ende Gesem tot my, om te seggen; Komt ende laet ons te samen vergaderen in de dorpen, inden dale Ono: maer sy dachten my quaet te doen.
3 Ende ick sondt boden tot hen, om te seggen; Ick doe een groot werck, so dat ick niet en sal konnen afkomen: waerom soude dit werck ophouden, terwijlen ick het soude nalaten, ende tot ulieden afkomen?
4 Sy sonden nu [wel] viermael tot my, op deselve wijse: Ende ick antwoordde hen op deselve wijse.
5 Doe sondt Saneballat tot my op deselve wijse, ten vijfsten male, sijnen Iongen, met eenen openen brief in sijner hant.
6 Daer in was geschreven; Het is onder de volcken gehoort, ende Gasmu seyt; Ghy ende de Ioden dencket te rebelleren, daerom bouwt ghy den muer, ende ghy sult hen ten Coninck zijn, nae dat dese saken zijn.
7 Dat ghy oock Propheten hebt bestelt, om van u te Ierusalem uyt te roepen, seggende; Hy is Coninck in Iuda: Nu sal’t van den Coninck gehoort worden, nae dat dese saken zijn: komt dan nu, ende laet ons te samen raetslaen.
8 Doch ick sondt tot hem, om te seggen; Daer en is van alsulcke saken, als ghy segt, niets geschiet: maer ghy versiertse uyt u herte.
9 Want sy alle sochten ons vreesachtich te maken, seggende; Hare handen sullen van’t werck aflaten, dat het niet en sal gedaen worden: Nu dan sterckt mijne handen.
10 Als ick nu quam in’t huys Semaja des soons Delaja, des soons Mehethabeëls (hy nu was besloten,) so seyde hy; Laet ons te samen komen in den Huyse Godes, in ’t midden des Tempels, ende laet ons de deuren des Tempels toesluyten, want sy sullen komen om u te dooden, ja by nachte sullen sy comen om u te dooden.
11 Maer ick seyde; Soude een man, als ick, vlieden? ende wie isser, zijnde als ick, die inden Tempel soude gaen, dat hy levendich bleve? Ick en salder niet ingaen.
12 Want ick merckte, ende siet, Godt en hadde hem niet gesonden: maer hy sprack dese Prophetie tegen my, om dat Tobia ende Saneballat hem gehuert hadden.
13 Daerom was hy gehuert, op dat ick soude vreesen, ende alsoo doen, ende sondigen: op dat sy yets souden hebben tot eenen quaden naem, op datse my souden hoonen.
14 Gedenckt, mijn Godt, aen Tobia ende aen Saneballat, nae dese sijne wercken: ende oock aen de Prophetisse Noadja, ende aen de andere Propheten die my gesocht hebben vreesachtich te maken.
15 De muer nu wert volbracht, op den vijf ende twintichsten van Elul: in twee ende vijftich dagen.
16 Ende het geschiedde, als alle onse vyanden [dit] hoorden, so vreesden alle de Heydenen, die rontom ons waren, ende sy vervielen seer in hare oogen: want sy merckten, dat dit werck van onsen Godt gedaen was.
17 Oock schreven in die dagen Edele van Iuda vele brieven, die nae Tobia gingen: ende die van Tobia quamen tot hen.
18 Want vele in Iuda hadden hem gesworen, om dat hy was een schoonsone van Sechanja, den sone van Arah: Ende sijn soon Iohanan hadde genomen de dochter van Mesullam, den sone van Berechja.
19 Oock verhaelden sy sijne goetdadicheden voor mijn aengesichte, ende mijne woorden brachten sy uyt tot hem: Tobia [dan] sondt brieven om my vreesachtich te maken.

Einde Nehemia 6