Statenvertaling.nl

sample header image

2 Koningen 14 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

2 Koningen 14

1 IN het tweede jaer Ioas des soons Ioahaz, des Conincks Israëls; wert Amazia Coninck, de sone Ioas des Conincks van Iuda.
2 Vijf en twintich jaer was hy out, doe hy Coninck wert, ende regeerde negen en twintich jaer te Ierusalem: ende sijner moeder naem was Ioaddan van Ierusalem.
3 Ende hy dede dat recht was inde oogen des HEEREN, nochtans niet als sijn vader David: hy dede nae alles, dat sijn vader Ioas gedaen hadde.
4 Alleenlick en werden de hoochten niet wechgenomen: het volck offerde, ende roockte noch op de hoochten.
5 Het geschiedde nu, als het Conincrijcke in sijne hant versterckt was; dat hy sijne knechten sloech, die den Coninck sijnen vader geslagen hadden.
6 Doch de kinderen der dootslagers, en doodde hy niet: gelijck geschreven is in het Wet-boeck Mose, daer de HEERE geboden heeft, seggende; De vaders en sullen voor de kinderen niet gedoodet worden, ende de kinders en sullen voor de vaders niet gedoodet worden; maer een yeder sal om sijne sonde gedoodt worden.
7 Hy sloech de Edomiten in het Soutdal tien duysent, ende nam Sela in met krijch, ende naemde haren naeme, Iokteël, tot op desen dach.
8 Doe sondt Amazia boden tot Ioas den soon van Ioahaz des soons Iehu, den Coninck Israëls, seggende; Komt, laet ons malkanders aengesichte sien.
9 Maer Ioas de Coninck Israëls sondt tot Amazia den Coninck van Iuda, seggende; De distel, die op den Libanon is, sondt tot den Ceder, die op den Libanon is, seggende; Geeft uwe dochter mijnen sone ter vrouwe; maer het gedierte des velts, dat op den Libanon is, ginck voor by, ende vertradt den distel.
10 Ghy hebt de Edomiten dapper geslagen, daerom heeft u herte u verheven: hebt de eere, ende blijft in u huys; want waerom soudt ghy u in het quade mengen, dat ghy vallen soudt, ghy, ende Iuda met u?
11 Doch Amazia en hoorde niet: Daerom tooch Ioas de Coninck Israëls op, so dat hy, ende Amazia de Coninck van Iuda, malkanders aengesichten sagen te Beth-Semes, dat in Iuda is.
12 Ende Iuda wert geslagen voor het aengesichte Israëls; ende sy vloden een yegelick in sijne tenten.
13 Ende Ioas de Coninck Israëls greep Amazia den Coninck van Iuda, den soon Ioas des soons Ahazia te Beth-Semes, ende quam te Ierusalem: ende hy brack aen den muer Ierusalems, vande poorte Ephraims, tot aende Hoeckpoorte, vier hondert ellen.
14 Ende hy nam al het gout, ende het silver, ende alle de vaten, die gevonden werden in het huys des HEEREN, ende in de schatten van des Conincks huys, mitsgaders Gijselaers: ende hy keerde weder nae Samaria.
15 Het overige nu der geschiedenissen van Ioas, wat hy gedaen heeft, ende sijne macht, ende hoe hy gestreden heeft tegen Amazia den Coninck van Iuda; zijn die niet geschreven in het boeck der Chroniken der Coningen Israëls?
16 Ende Ioas ontsliep met sijne vaderen, ende wert te Samaria begraven by de Coningen Israëls: ende sijn soon Ierobeam wert Coninck in sijne plaetse.
17 Amazia nu de sone van Ioas Coninck van Iuda leefde na de doot van Ioas de sone Ioahaz des Conincks Israëls, vijftien jaer.
18 Het overige nu der geschiedenissen van Amazia; is dat niet geschreven in het boeck der Chroniken der Coningen van Iuda?
19 Ende sy maeckten eene verbintenisse tegen hem te Ierusalem, dat hy vluchtede nae Lachis: maer sy sonden hem na tot Lachis, ende doodden hem aldaer.
20 Ende sy brachten hem op peerden; ende hy wert te Ierusalem begraven, by sijne vaderen, in de stadt Davids.
21 Ende het gantsche volck van Iuda nam Azaria (die nu sestien jaer out was,) ende maeckten hem Coninck in plaetse van sijn vader Amazia.
22 Die bouwde Elath, ende brachtse weder aen Iuda, na dat de Coninck met sijnen vaderen ontslapen was.
23 In het vijftiende jaer van Amazia den sone van Ioas den Coninck van Iuda, wert te Samaria Coninck, Ierobeam de sone van Ioas Coninck over Israel, [ende regeerde] een en veertich jaer.
24 Ende dede dat quaet was in de oogen des HEEREN: hy en weeck niet van alle sonden Ierobeams des soons Nebats, die Israël sondigen dede.
25 Hy bracht oock weder de lantpale Israëls van den inganck Hamaths, tot aen de Zee des vlacken velts; nae het woort des HEEREN des Godts Israëls, dat hy gesproken hadde door den dienst van sijnen knecht Iona den soon van Amithai de Prophete, die van Gath Hepher was.
26 Want de HEERE sach, dat de elende Israëls seer bitter was, ende datter geene opgeslotene, noch verlatene en waren, ende dat Israël geenen helper en hadde.
27 Ende de HEERE en hadde niet gesproken, dat hy den naem Israëls van onder den Hemel verdelgen soude: maer hy verlostese door de hant Ierobeams des soons Ioas.
28 Het overige nu der geschiedenissen Ierobeams, ende al wat hy gedaen heeft, ende sijne macht, hoe hy gekrijcht heeft, ende hoe hy Damascus ende Hamath tot Iuda [behoorende], aen Israël weder gebracht heeft; zijn die niet geschreven in het boeck der Chroniken der Coningen Israëls?
29 Ende Ierobeam ontsliep met sijne vaderen, met den Koningen Israëls: ende sijn soon Zacharia wert Koninck in sijne plaetse.

Einde 2 Koningen 14