Statenvertaling.nl

codex alexandrinus

2 Korinthe 10 – Griekse tekst en Statenvertaling

Op deze pagina wordt de Griekse tekst van het Nieuwe Testament en de Statenvertaling parallel weergegeven. De Griekse tekst is de reconstructie van de door de vertalers gevolgde tekst. Deze tekst is gebaseerd op de Textus Receptus edities van de 16e en begin 17e eeuw. De verschillen tussen de belangrijkste edities van de Textus Receptus zijn in noten vermeld (zie bijvoorbeeld Matth. 1:11, 23 en 2:11).
(Afkortingen in de noten: St=Stephanus 1550, 1551, B=Beza 1565 t/m 1604, Elz=Elzevir 1624, 1633, Sc=Scrivener 1881, M=Meerderheidstekst, edd=edities, kt=kanttekening.)

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Weergave: Grieks en Statenvertaling zonder kanttekeningen
Grieks en Statenvertaling met kanttekeningen

2 Korinthe 10

1 Paulus, uit oorzaak dat sommige valse apostelen onder hen zeiden, dat zijn schrijven wel aanzienlijk was, maar zijn tegenwoordigheid van klein aanzien, 3 Handelt van de apostolische macht, die God hem gegeven had om de ongehoorzamen in Zijn gemeente te bedwingen. 4 Niet door vleselijke, maar door geestelijke wapenen, die daartoe krachtig zijn door God. 8 Doch dat hem deze macht gegeven was tot stichting, en niet tot nederwerping. 10 Die hij niet alleen afwezend door brieven, maar ook tegenwoordig zijnde metterdaad tegen zulken zal bewijzen. 12 Dat hij met deze macht gesterkt zijnde, het Evangelie tot daartoe had verbreid. 15 Niet waar anderen tevoren hadden gearbeid. 16 En dat hij zulks nog meende te doen, niet alleen bij hen, om hen te versterken, maar ook in de landen boven hen gelegen. 17 Doch dat hij dit zegt, niet om zichzelven, maar om Gods genade onder hen te roemen.
  
Paulus’ apostolisch gezag
1 Αὐτὸς δὲ ἐγὼ Παῦλος παρακαλῶ ὑμᾶς διὰ τῆς πρᾳότητος καὶ ἐπιεικείας τοῦ Χριστοῦ, ὃς κατὰ πρόσωπον μὲν ταπεινὸς ἐν ὑμῖν, ἀπὼν δὲ θαρρῶ εἰς ὑμᾶς· 1 VOORTS ik, Paulus, zelf 1bid u door de zachtmoedigheid en 2goedertierenheid van Christus, die 3tegenwoordig zijnde wel 4gering ben onder u, maar afwezend stout ben tegen u;
1 Of: vermaan.
2 Gr. billijkheid, bescheidenheid.
3 Gr. naar het aangezicht, dat is, tegenwoordig, of: naar het uiterlijk gelaat.
4 Of: nederig. Deze woorden haalt Paulus aan, als uit den mond van enige valse apostelen, die de ernstige vermaningen des apostels in den voorgaanden brief gesteld, op zulke wijze zochten krachteloos te maken.
   
2 δέομαι δέ, τὸ μὴ παρὼν θαρρῆσαι τῇ πεποιθήσει ᾗ λογίζομαι τολμῆσαι ἐπί τινας τοὺς λογιζομένους ἡμᾶς ὡς κατὰ σάρκα περιπατοῦντας. 2 Ik bid dan dat ik tegenwoordig zijnde, 5niet stout moge zijn met die vrijmoedigheid, waarmede ik geacht word 6stoutelijk gehandeld te hebben tegen sommigen die ons achten alsof wij 7naar het vlees wandelden.
5 Dat is, niet gedwongen worde door de ongehoorzaamheid van dezen om tegenwoordig zijnde zulke vrijmoedigheid in het straffen metterdaad te gebruiken.
6 Namelijk in het schrijven en dreigen, wanneer ik niet tegenwoordig ben.
7 Dat is, vleselijke of menselijke wijzen van doen gebruikten, om ons bij de mensen aanzien te verschaffen.
   
3 ἐν σαρκὶ γὰρ περιπατοῦντες, οὐ κατὰ σάρκα στρατευόμεθα· 3 Want 8wandelende in het vlees, 9voeren wij den krijg niet 10naar het vlees;
8 Dat is, in dit leven, als een zwak en gering mens. Zie Hebr. 5:7. verwijsteksten
9 Alzo noemt hij zijn handel en wandel onder de mensen in het verbreiden van het Heilig Evangelie. Zie 1 Tim. 1:18. 2 Tim. 4:7. verwijsteksten
10 Dat is, naar de wijze van vleselijke of bedrieglijke mensen. Zie 2 Kor. 1:17. Want alzo pleegt de apostel dit woord naar het vlees op verscheidene plaatsen te gebruiken. verwijsteksten
   
4 τὰ γὰρ ὅπλα τῆς στρατείας ἡμῶν οὐ σαρκικά, ἀλλὰ δυνατὰ τῷ Θεῷ πρὸς καθαίρεσιν ὀχυρωμάτων· 4 aWant 11de wapenen van onzen krijg zijn niet 12vleselijk, maar 13krachtig door God, btot nederwerping 14der sterkten;
a Ef. 6:13, enz. verwijsteksten
11 Dat is, de middelen die wij gebruiken om door het Evangelie van Christus de mensen te bekeren, en onder het Rijk en de gehoorzaamheid van Christus te brengen.
12 Dat is, zulke als de natuurlijke mensen plegen te gebruiken, om anderen óf met welsprekendheid, óf met bedriegerij, óf met geweld onder zich te brengen.
13 Gr. Gode krachtig, dat is, door de kracht die God daarbij voegt, zo in het doen van wondertekenen, Mark. 16:20, als in het bewegen en overtuigen van de harten door Zijn Geest, Hand. 16:14, en ook mede in het straffen van degenen die zulks zochten te wederstaan. Zie een voorbeeld in Barjezus, Hand. 13:8. verwijsteksten
b Jer. 1:10. verwijsteksten
14 Alzo noemt de apostel al wat de satan en de wereld, hetzij met vervolgingen, hetzij met wereldse wijsheid en welsprekendheid, voorwerpt om den loop van het Evangelie te stuiten, gelijk de twee navolgende verzen verklaren. Zie ook Jer. 1:10, 18, 19. verwijsteksten
   
5 λογισμοὺς καθαιροῦντες καὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ, καὶ αἰχμαλωτίζοντες πᾶν νόημα εἰς τὴν ὑπακοὴν τοῦ Χριστοῦ, 5 Dewijl wij 15de overleggingen 16ternederwerpen, en alle 17hoogte die zich verheft tegen de kennis Gods, en alle gedachte gevangen leiden tot de gehoorzaamheid 18van Christus;
15 Namelijk die de natuurlijke rede des mensen voortbrengt om het Evangelie zijn aanzien te benemen.
16 Dat is, aan Christus en Zijn Woord onderwerpen. Want de rede des mensen moet geen richter zijn over het Evangelie, maar zich daaronder buigen en gevangen geven; gelijk de volgende woorden ook verklaren.
17 Namelijk van aanzienlijke wijsheid of kloekheid.
18 Dat is, van het Evangelie van Christus, hetwelk dengenen die verloren gaan, wel dwaasheid is, maar dengenen die behouden worden, is het de macht Gods, 1 Kor. 1:18. verwijsteksten
   
6 καὶ ἐν ἑτοίμῳ ἔχοντες ἐκδικῆσαι πᾶσαν παρακοήν, ὅταν πληρωθῇ ὑμῶν *ἡ ὑπακοή.
* ἡ ὑπακοή St-1550, B-edd, Elz, Sc, M | ὑπακοή St-1551, B-edd
6 En gereed hebben hetgeen dient om 19te wreken alle ongehoorzaamheid, wanneer uw gehoorzaamheid zal 20vervuld zijn.
19 Dit spreekt de apostel niet van enige uitwendige of wereldse wraak, want die heeft Christus Zijn apostelen verboden, Matth. 20:25; 26:52, maar van de verkondiging van de wraak Gods over de hardnekkigen, en van het oefenen van den kerkelijken ban tegen degenen die zich voor leden der gemeente uitgevende, nochtans onchristelijk leren of leven. verwijsteksten
20 Dat is, volbracht, of ten volle bewezen zijn. Dit zegt de apostel tot verzachting van het voorgaande dreigement, om hen tot voorkomen van deze straf door betering van zulke ergernissen te bewegen; overmits daar ook behoorlijke tijd en middel tot bekering aan zulken moet gegeven worden, eer de uiterste straf mag worden gebruikt.
   
7 τὰ κατὰ πρόσωπον βλέπετε; εἴ τις πέποιθεν ἑαυτῷ Χριστοῦ εἶναι, τοῦτο λογιζέσθω πάλιν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ὅτι καθὼς αὐτὸς Χριστοῦ, οὕτω καὶ ἡμεῖς Χριστοῦ. 7 Ziet gij aan wat 21voor ogen is? Indien iemand bij zichzelven betrouwt dat hij van Christus is, die denke dit wederom uit zichzelven, dat gelijkerwijs hij van Christus is, alzo wij ook van Christus zijn.
21 Gr. de dingen die naar het aangezicht zijn, dat is, hetgeen een uitwendigen schijn heeft voor de mensen; of waarvan iemand uiterlijk wil roemen.
   
8 ἐάν τε γὰρ καὶ περισσότερόν τι καυχήσωμαι περὶ τῆς ἐξουσίας ἡμῶν, ἧς ἔδωκεν ὁ Κύριος ἡμῖν εἰς οἰκοδομήν, καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν ὑμῶν, οὐκ αἰσχυνθήσομαι· 8 Want indien ik ook iets overvloediger zou roemen 22van onze macht, welke de Heere ons gegeven heeft ctot 23stichting, en niet tot uw nederwerping, zo zal ik niet beschaamd worden;
22 Namelijk die wij als apostelen van Christus meer dan andere discipelen van Christus ontvangen hebben.
c 2 Kor. 13:10. verwijsteksten
23 Dat is, om die alzo te gebruiken dat de zondaar daardoor tot bekering, en niet tot wanhoop gebracht wordt. Zie 1 Kor. 5:5. 2 Kor. 2:6, 7, 8. verwijsteksten
   
9 ἵνα μὴ δόξω ὡς ἂν ἐκφοβεῖν ὑμᾶς διὰ τῶν ἐπιστολῶν. 9 Opdat ik niet zou schijnen alsof ik u 24door de brieven wilde verschrikken.
24 Dat is, door de zwaarwichtigheid en aanzienlijkheid der brieven alleen wilde verschrikt maken. En alzo beantwoordt de apostel een andere lastering van enige valse apostelen, gelijk van hem hierna breder wordt verklaard.
   
10 ὅτι Αἱ μὲν ἐπιστολαί (φησί) βαρεῖαι καὶ ἰσχυραί· ἡ δὲ παρουσία τοῦ σώματος ἀσθενής, καὶ ὁ λόγος ἐξουθενημένος. 10 Want de brieven (25zeggen zij) zijn wel gewichtig en krachtig, maar de tegenwoordigheid des lichaams is zwak 26en de rede is verachtelijk.
25 Namelijk de valse apostelen. Anderen lezen: (zegt hij), alsof hij van een bijzondere onder dezelve sprak.
26 Dat is, zijn redenen en woorden hebben niets aanzienlijks of uitmuntends, als hij tegenwoordig is.
   
11 τοῦτο λογιζέσθω ὁ τοιοῦτος, ὅτι οἷοί ἐσμεν τῷ λόγῳ δι’ ἐπιστολῶν ἀπόντες, τοιοῦτοι καὶ παρόντες τῷ ἔργῳ. 11 Dezulke bedenke dit, dat hoedanigen wij zijn in het woord door brieven, als wij afwezig zijn, wij ook zodanigen zijn 27in de daad, als wij tegenwoordig zijn.
27 Dat is, in het uitvoeren van hetgeen wij door de brieven dreigen.
   
12 οὐ γὰρ τολμῶμεν ἐγκρῖναι ἢ συγκρῖναι ἑαυτούς τισι τῶν ἑαυτοὺς συνιστανόντων· ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς ἑαυτοὺς μετροῦντες, καὶ συγκρίνοντες ἑαυτοὺς ἑαυτοῖς, οὐ συνιοῦσιν. 12 dWant wij durven onszelven niet 28rekenen of vergelijken met sommigen die zichzelven prijzen; maar dezen 29verstaan niet dat zij zichzelven 30met zichzelven meten en zichzelven 31met zichzelven vergelijken.
d 2 Kor. 3:1; 5:12. verwijsteksten
28 Of: vervoegen, dat is, onder zulken niet rekenen of oordelen te zijn.
29 Of: zijn niet wijs.
30 Gr. in zichzelven, dat is, naar hun eigen goeddunken of behagen willen geacht hebben.
31 Namelijk zonder op anderen te zien, dien de Heere meer gaven en macht heeft medegedeeld, gelijk daar waren de apostelen van Christus.
   
13 ἡμεῖς δὲ οὐχὶ εἰς τὰ ἄμετρα καυχησόμεθα, ἀλλὰ κατὰ τὸ μέτρον τοῦ κανόνος οὗ ἐμέρισεν ἡμῖν ὁ Θεός, μέτρου ἐφικέσθαι ἄχρι καὶ ὑμῶν. 13 Doch wij zullen niet roemen 32buiten de maat, emaar dat wij naar de maat des regels, 33welke maat ons God toegedeeld heeft, 34ook tot u toe zijn gekomen.
32 Gr. tot of in dingen die zonder maat zijn, dat is, buiten de maat die ons God heeft toegedeeld, gelijk als deze anderen doen.
e Ef. 4:7. verwijsteksten
33 Of: welke God ons tot een maat toegedeeld heeft, dat is, die ons God voorgeschreven, en waarmede Hij onzen dienst bepaald heeft. Een gelijkenis genomen van dengene die elk zijn erve uitdeelt om daar te bouwen, of zijn akker om daarop te zaaien, of wijnberg om daarop te planten.
34 Namelijk in het verbreiden van het Heilig Evangelie en voortplanten van de gemeente van Christus.
   
14 οὐ γὰρ ὡς μὴ ἐφικνούμενοι εἰς ὑμᾶς ὑπερεκτείνομεν ἑαυτούς· ἄχρι γὰρ καὶ ὑμῶν ἐφθάσαμεν ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ· 14 Want wij strekken onszelven niet te wijd uit, 35als die tot u niet zouden komen; want wij zijn ook gekomen tot u toe, in het Evangelie van Christus;
35 Dat is, alsof wij tot u niet moesten komen. Gr. als tot u niet komende.
   
15 οὐκ εἰς τὰ ἄμετρα καυχώμενοι, ἐν ἀλλοτρίοις κόποις, ἐλπίδα δὲ ἔχοντες, αὐξανομένης τῆς πίστεως ὑμῶν, ἐν ὑμῖν μεγαλυνθῆναι κατὰ τὸν κανόνα ἡμῶν εἰς περισσείαν, 15 Niet roemende 36buiten de maat 37in anderer lieden arbeid, maar hebbende hoop, als uw geloof zal 38gewassen zijn, dat wij onder ulieden overvloediglijk zullen 39vergroot worden 40naar onzen regel,
36 Namelijk ons van Christus voorgeschreven of bepaald.
37 Dat is, waar het Evangelie van Christus alrede door anderen is verbreid.
38 Dat is, toegenomen hebben of versterkt zijn.
39 Of: uitgebreid, namelijk in de voorgeschreven palen onzer prediking. Anderen voegen deze woorden alzo bijeen: wanneer uw geloof zal gewassen of gesterkt zijn onder ulieden, dat wij overvloediglijk zullen vergroot worden, dat is, uitgebreid worden.
40 Dat is, in de uitbreiding van ons voorgeschreven perk, zodat het woord regel hier genomen wordt voor het perk of de afgepaalde maat van landen en steden, waar iedere apostel zijn arbeid moest besteden. En dit komt wel overeen met het volgende vers. Want dit is het dat de apostel hier verklaart, dat hun zwakheden en gebreken nog een hinderpaal waren, dat hij in de landen boven hen gelegen nog niet kon reizen om daar het Evangelie te planten, maar wanneer zij die gebreken zouden gebeterd hebben en in het geloof behoorlijk versterkt zijn, dat hij dan vrijmoediglijk en zonder achterdocht tot anderen zou mogen voortgaan.
   
16 εἰς τὰ ὑπερέκεινα ὑμῶν εὐαγγελίσασθαι, οὐκ ἐν ἀλλοτρίῳ κανόνι εἰς τὰ ἕτοιμα καυχήσασθαι. 16 Om het Evangelie te verkondigen in de plaatsen die op gene zijde van u gelegen zijn; niet om te roemen 41in eens anders regel over hetgeen alrede bereid is.
41 Dat is, waar een ander alrede de palen van zijn beroep had en predikte. Zie Rom. 15:20. verwijsteksten
   
17 ὁ δὲ καυχώμενος, ἐν Κυρίῳ καυχάσθω. 17 fDoch wie roemt, die roeme 42in den Heere.
f Jes. 65:16. Jer. 9:23. 1 Kor. 1:31. verwijsteksten
42 Dat is, schrijve den Heere al den lof van zijn arbeid toe, alzo de kracht om te arbeiden zelve en de vruchten daarvan alleen van Zijn zegen voortkomen. Zie 1 Kor. 3:5; 15:10. verwijsteksten
   
18 οὐ γὰρ ὁ ἑαυτὸν συνιστῶν, ἐκεῖνός ἐστι δόκιμος, ἀλλ’ ὃν ὁ Κύριος συνίστησιν. 18 gWant niet die zichzelven prijst, maar dien de Heere prijst, die is 43beproefd.
g Spr. 27:2. verwijsteksten
43 Dat is, na beproeving trouw en oprecht gekend, gekeurd en bevonden.

Einde 2 Korinthe 10