Statenvertaling.nl

sample header image

Numeri 29 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Numeri 29

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

De offers in de zevende maand
1 DESGELIJKS in de zevende maand, op den eerste der maand, zult gij een heilige samenroeping hebben; geen dienstwerk zult gij doen; ahet zal u een dag des geklanks zijn. a Lev. 23:24. verwijsteksten
2 Dan zult gij een brandoffer ten lieflijken reuk den HEERE bereiden: één jongen var, één ram, zeven volkomen eenjarige lammeren;
3 En hun spijsoffer van meelbloem, met olie gemengd: drie tienden tot den var, twee tienden tot den ram,
4 En één tiende tot één lam, tot die zeven lammeren toe;
5 En één geitenbok ten zondoffer, om over ulieden verzoening te doen;
6 Behalve het brandoffer der maand en zijn spijsoffer, en het gedurig brandoffer en zijn spijsoffer, met hun drankoffers, naar hun wijze, ten lieflijken reuk, ten vuuroffer den HEERE.
7 En op den tiende dezer zevende maand zult gij een heilige samenroeping hebben, en bgij zult uw zielen verootmoedigen; geen werk zult gij doen; b Lev. 16:29, 31; 23:27. verwijsteksten
8 Maar gij zult brandoffer ten lieflijken reuk den HEERE offeren: één jongen var, één ram; zeven eenjarige lammeren, cvolkomen zullen zij u zijn; c Num. 28:19. verwijsteksten
9 En hun spijsoffer van meelbloem, met olie gemengd: drie tienden tot den var, twee tienden tot den enen ram;
10 Telkens een tiende tot één lam, tot die zeven lammeren toe;
11 Eén geitenbok ten zondoffer, behalve het zondoffer der verzoeningen en het gedurig brandoffer en zijn spijsoffer, met hun drankoffers.
12 Insgelijks op den vijftienden dag dezer zevende maand zult gij een heilige samenroeping hebben; geen dienstwerk zult gij doen; maar zeven dagen zult gij den HEERE een feest vieren.
13 En gij zult een brandoffer ten vuuroffer offeren, ten lieflijken reuk den HEERE: dertien jonge varren, twee rammen; veertien eenjarige lammeren, zij zullen volkomen zijn;
14 En hun spijsoffer van meelbloem, met olie gemengd: drie tienden tot één var, tot die dertien varren toe; twee tienden tot één ram, onder die twee rammen;
15 En telkens een tiende tot één lam, tot die veertien lammeren toe;
16 En één geitenbok ten zondoffer, behalve het gedurig brandoffer, zijn spijsoffer en zijn drankoffer.
17 Daarna op den tweeden dag twaalf jonge varren, twee rammen, veertien volkomen eenjarige lammeren;
18 En hun spijsoffer en hun drankoffers tot de varren, tot de rammen en tot de lammeren in hun getal, naar de wijze;
19 En één geitenbok ten zondoffer, behalve het gedurig brandoffer en zijn spijsoffer, met hun drankoffers.
20 En op den derden dag elf varren, twee rammen, veertien volkomen eenjarige lammeren;
21 En hun spijsoffers en hun drankoffers tot de varren, tot de rammen en tot de lammeren in hun getal, naar de wijze;
22 En één bok ten zondoffer, behalve het gedurig brandoffer en zijn spijsoffer en zijn drankoffer.
23 Verder, op den vierden dag tien varren, twee rammen, veertien volkomen eenjarige lammeren;
24 Hun spijsoffer en hun drankoffers tot de varren, tot de rammen en tot de lammeren in hun getal, naar de wijze;
25 En één geitenbok ten zondoffer, behalve het gedurig brandoffer, zijn spijsoffer en zijn drankoffer.
26 En op den vijfden dag negen varren, twee rammen, en veertien volkomen eenjarige lammeren;
27 En hun spijsoffer en hun drankoffers tot de varren, tot de rammen en tot de lammeren in hun getal, naar de wijze;
28 En één bok ten zondoffer, behalve het gedurig brandoffer en zijn spijsoffer en zijn drankoffer.
29 Daarna op den zesden dag acht varren, twee rammen, veertien volkomen eenjarige lammeren;
30 En hun spijsoffer en hun drankoffers tot de varren, tot de rammen en tot de lammeren in hun getal, naar de wijze;
31 En één bok ten zondoffer, behalve het gedurig brandoffer, zijn spijsoffer en zijn drankoffers.
32 En op den zevenden dag zeven varren, twee rammen, veertien volkomen eenjarige lammeren;
33 En hun spijsoffer en hun drankoffers tot de varren, tot de rammen en tot de lammeren in hun getal, naar hun wijze;
34 En één bok ten zondoffer, behalve het gedurig brandoffer, zijn spijsoffer en zijn drankoffer.
35 Op den achtsten dag dzult gij een verbodsdag hebben; geen dienstwerk zult gij doen. d Lev. 23:36. verwijsteksten
36 En gij zult een brandoffer ten vuuroffer offeren, ten lieflijken reuk den HEERE: één var, één ram, zeven volkomen eenjarige lammeren;
37 Hun spijsoffer en hun drankoffers tot den var, tot den ram en tot de lammeren in hun getal, naar de wijze;
38 En één bok ten zondoffer, behalve het gedurig brandoffer en zijn spijsoffer en zijn drankoffer.
39 Deze dingen zult gij den HEERE doen op uw gezette hoogtijden; behalve uw geloften en uw vrijwillige offers, met uw brandoffers en met uw spijsoffers en met uw drankoffers en met uw dankoffers.
40 En Mozes sprak tot de kinderen Israëls, naar al wat de HEERE Mozes geboden had.

Einde Numeri 29