Statenvertaling.nl

sample header image

Jesaja 52 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Jesaja 52

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Sions verlossing
1 WAAK op, waak op, trek uw sterkte aan, o Sion, trek uw sierlijke klederen aan, o Jeruzalem, gij heilige stad, want in u zal voortaan geen onbesnedene noch onreine meer komen.
2 Schud u uit het stof, maak u op, zit neder, o Jeruzalem; maak u los van de banden van uw hals, gij gevangen dochter Sions.
3 Want zo zegt de HEERE: Gijlieden zijt om niet verkocht, gij zult ook zonder geld gelost worden.
4 Want zo zegt de Heere HEERE: In vorige tijden atrok Mijn volk af in Egypte om als vreemdeling aldaar te verkeren; en Assur heeft hetzelve om niet onderdrukt. a Gen. 46:6. verwijsteksten
5 En nu, wat heb Ik hier te doen? spreekt de HEERE, dewijl Mijn volk om niet weggenomen is, en degenen die over hetzelve heersen, het doen huilen, spreekt de HEERE, en Mijn Naam geduriglijk den gansen dag bgelasterd wordt; b Ez. 36:20, 23. Rom. 2:24. verwijsteksten
6 Daarom zal Mijn volk, daarom zal het Mijn Naam in dien dag kennen, dat Ik het Zelf ben, Die spreek: Zie, hier ben Ik.
7 cHoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgenen die het goede boodschapt, die den vrede doet horen; desgenen die goede boodschap brengt van het goede, die heil doet horen; desgenen die tot Sion zegt: Uw God is Koning. c Nah. 1:15. Rom. 10:15. verwijsteksten
8 Er is een stem uwer wachters; zij verheffen de stem, zij juichen tezamen; want zij zullen oog aan oog zien, als de HEERE Sion wederbrengen zal.
9 Maakt een geschal, juicht tezamen, gij woeste plaatsen van Jeruzalem; want de HEERE heeft Zijn volk getroost, Hij heeft Jeruzalem verlost.
10 De HEERE heeft Zijn heiligen arm ontbloot voor de ogen aller heidenen; den al de einden der aarde zullen zien het heil onzes Gods. d Ps. 98:2. Luk. 3:6. verwijsteksten
11 Vertrekt, vertrekt, gaat uit vandaar, eraakt het onreine niet aan; gaat uit het midden van haar, reinigt u, gij die de vaten des HEEREN draagt. e 2 Kor. 6:17. Openb. 18:4. verwijsteksten
12 Want gijlieden zult niet met haast uitgaan, noch met der vlucht heengaan; want de HEERE zal voor ulieder aangezicht heen trekken, en de God Israëls zal uw Achtertocht wezen.
 
De Knecht lijdt borgtochtelijk
13 Zie, Mijn Knecht zal verstandiglijk handelen; Hij zal verhoogd en verheven, ja, zeer hoog worden.
14 Gelijk als velen zich over U ontzet hebben, alzo fverdorven was Zijn gelaat, meer dan van iemand, en Zijn gedaante, meer dan van andere mensenkinderen; f Jes. 53:3. verwijsteksten
15 Alzo zal Hij vele heidenen besprengen, ja, de koningen zullen hun mond over Hem toehouden; want denwelken het gniet verkondigd was, die zullen het zien, en welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. g Rom. 15:21. verwijsteksten

Einde Jesaja 52