Statenvertaling.nl

sample header image

Spreuken 4 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Spreuken 4

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

Wijsheid en verstand
1 HOORT, gij kinderen, de tucht des vaders; en merkt op, om verstand te weten.
2 Dewijl ik ulieden goede leer geef, verlaat mijn wet niet.
3 Want ik was mijns vaders zoon, ateder, en een enige voor het aangezicht mijner moeder. a 1 Kron. 29:1. verwijsteksten
4 bHij nu leerde mij, en zeide tot mij: Uw hart houde mijn woorden vast, onderhoud mijn geboden en leef. b 1 Kron. 28:9. verwijsteksten
5 Verkrijg wijsheid, verkrijg verstand; vergeet niet en wijk niet van de redenen mijns monds.
6 Verlaat haar niet, en zij zal u behoeden; heb haar lief, en zij zal u bewaren.
7 De wijsheid is het voornaamste; cverkrijg dan wijsheid, en verkrijg verstand met al uw bezitting. c Spr. 23:23. verwijsteksten
8 Verhef haar, en zij zal u verhogen; zij zal u vereren, als gij haar omhelzen zult.
9 dZij zal uw hoofd een aangenaam toevoegsel geven, een sierlijke kroon zal zij u leveren. d Spr. 1:9. verwijsteksten
10 Hoor, mijn zoon, en neem mijn redenen aan; en de jaren des levens zullen u vermenigvuldigd worden.
11 Ik onderwijs u in den weg der wijsheid; ik doe u treden in de rechte sporen.
12 In uw gaan zal uw tred niet benauwd worden; en indien gij loopt, ezult gij niet struikelen. e Ps. 91:11. verwijsteksten
13 Grijp de tucht aan, laat niet af; bewaar haar, want zij is uw leven.
14 fKom niet op het pad der goddelozen, en treed niet op den weg der bozen. f Ps. 1:1. Spr. 1:10, 15. verwijsteksten
15 Verwerp dien, ga er niet door; wijk ervan en ga voorbij.
16 Want zij slapen niet, zo zij geen kwaad gedaan hebben; en hun slaap wordt weggenomen, zo zij niet iemand hebben doen struikelen.
17 Want zij eten brood der goddeloosheid, en drinken wijn van enkel geweld.
18 Maar het pad der rechtvaardigen is gelijk een schijnend licht, voortgaande en lichtende tot den vollen dag toe.
19 De weg der goddelozen is als donkerheid; zij weten niet waarover zij struikelen zullen.
20 Mijn zoon, merk op mijn woorden, neig uw oor tot mijn redenen.
21 Laat ze niet wijken van uw ogen, behoud ze in het midden uws harten.
22 Want zij gzijn het leven dengenen die ze vinden, en een medicijn voor hun gehele vlees. g Spr. 4:13. verwijsteksten
23 Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens.
24 Doe de verkeerdheid des monds van u weg, en doe de verdraaidheid der lippen verre van u.
25 Laat uw ogen rechtuit zien, en uw oogleden zich recht voor u heen houden.
26 Weeg den gang uws voets, en laat al uw wegen welgevestigd zijn.
27 hWijk niet ter rechter- of ter linkerhand, wend uw voet af van het kwade. h Deut. 5:32; 28:14. verwijsteksten

Einde Spreuken 4