Statenvertaling.nl

sample header image

Psalm 135 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Psalm 135

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Gode alleen de eer
1 HALLELUJAH. Prijst den Naam des HEEREN, prijst Hem, gij knechten des HEEREN;
2 Gij die staat in het huis des HEEREN, in de voorhoven van het huis onzes Gods.
3 Looft den HEERE, want de HEERE is goed; psalmzingt Zijn Naam, want hij is lieflijk.
4 Want de HEERE heeft Zich Jakob verkoren, Israël atot Zijn eigendom. a Ex. 19:5. Deut. 7:6. Tit. 2:14. 1 Petr. 2:9. verwijsteksten
5 Want ik weet dat de HEERE groot is, en dat onze Heere boven alle goden is.
6 Al wat den HEERE behaagt, doet Hij, in de hemelen en op de aarde, in de zeeën en alle afgronden.
7 Hij bdoet dampen opklimmen van het einde der aarde, Hij maakt de bliksemen met den regen, Hij brengt den wind uit Zijn schatkameren voort. b Jer. 10:13; 51:16. verwijsteksten
8 cDie de eerstgeborenen van Egypte sloeg, van den mens af tot het vee toe. c Ex. 12:12, 29. Ps. 78:51. verwijsteksten
9 dHij zond tekenen en wonderen in het midden van u, o Egypte, tegen Farao en tegen al zijn knechten. d Lees de historiën van Exodus, te weten de hoofdstukken 7; 8; 9; 10; 14. verwijsteksten
10 Die vele evolken sloeg, en machtige koningen doodde: e Jozua 12. verwijsteksten
11 Sihon, den koning der Amorieten, en Og, den koning van Basan, en al de koninkrijken van Kanaän.
12 En fHij gaf hun land ten erve, ten erve aan Zijn volk Israël. f Ps. 78:55. verwijsteksten
13 O HEERE, Uw Naam is in eeuwigheid; HEERE, gUw gedachtenis is van geslacht tot geslacht. g Ps. 102:13. verwijsteksten
14 hWant de HEERE zal Zijn volk richten, en het zal Hem berouwen over Zijn knechten. h Deut. 32:36. verwijsteksten
15 iDe afgoden der heidenen zijn zilver en goud, een werk van mensenhanden. i Ps. 115:4, enz. verwijsteksten
16 Zij hebben een mond, maar spreken niet; zij hebben ogen, maar zien niet;
17 Oren hebben zij, maar horen niet; ook is er geen adem in hun mond.
18 Dat die ze maken hun gelijk worden, en al wie op hen vertrouwt.
19 Gij huis Israëls, looft den HEERE; gij huis Aärons, looft den HEERE.
20 Gij huis van Levi, looft den HEERE; gij die den HEERE vreest, looft den HEERE.
21 Geloofd zij de HEERE uit Sion, Die te Jeruzalem woont. Hallelujah.

Einde Psalm 135