Statenvertaling.nl

sample header image

Ruth 4 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Ruth 4

1 ENde Boaz ginck op in de poorte, ende settede sich aldaer: ende siet, de losser, van welcken Boaz gesproken hadde, ginck voor by: so seyde hy; Wijckt herwaerts, sett u hier, ghy, sulck een: ende hy weeck derwaerts, ende settede sich.
2 Ende hy nam tien mannen van de Outsten der stadt, ende seyde; Settet u hier, ende sy setteden hen.
3 Doe seyde hy tot dien losser; Het stuck lants, dat onses broeders Elimelechs was, heeft Naomi, die uyt der Moabiten lant wedergekomen is, verkocht.
4 Ende ick hebbe geseyt, Ick sal ’t [voor] uwe oore openbaren, seggende; Aenveerdt het in tegenwoordicheyt der inwoonderen, ende in tegenwoordicheyt der Outsten mijns volcx, so ghy ’t sult lossen, lost het; ende somen ’t oock niet soude lossen, verklaert het my, dat ick het wete: want daer niemant is, behalven ghy, die ’t losse, ende ick na u: doe seyde hy; Ick sal ’t lossen.
5 Maer Boaz seyde; Ten dage, als ghy het lant aenveerdt van de hant Naomi, so sult ghy het oock aenveerden van Ruth, de Moabitische, de huysvrouwe des verstorvenen, om den naem des verstorvenen te verwecken over sijn erfdeel.
6 Doe seyde die losser; Ick sal ’t voor my niet konnen lossen, op dat ick mijn erfdeel niet misschien en verderve: lost ghy mijne lossinge voor u, want ick en sal niet konnen lossen.
7 Nu was dit van outs [eene gewoonheyt] in Israël, by de lossinge, ende by de verwisselinge, om de gantsche sake te bevestigen, so trock de man sijne schoe uyt, ende gafse sijnen naesten: ende dit was eene getuychenisse in Israël.
8 So seyde dese losser tot Boaz; Aenveerdt ghy’t voor u: ende hy trock sijne schoe uyt.
9 Doe seyde Boaz tot de Outsten, ende al ’t volck; Ghylieden zijt heden getuygen, dat ick aenveerdt hebbe alles wat Elimelechs geweest is, ende alles wat Chilions ende Machlons geweest is, van de hant Naomi:
10 Daer toe aenveerde ick my oock Ruth, de Moabitische, Machlons huysvrouwe, tot eene vrouwe, om den naem des verstorvenen over sijn erfdeel te verwecken, op dat de naem des verstorvenen niet worde uytgeroeyt van sijne broederen, ende van de poorte sijner plaetse: ghylieden zijt heden getuygen.
11 Ende al ’t volck, dat in de poorte was, mitsgaders de Outsten, seyden; Wy zijn getuygen: de HEERE make dese vrouwe, die in u huys komt, als Rachel, ende als Lea, die beyde het huys Israëls gebouwt hebben; ende handelt kloecklick in Ephrata, ende maeckt [uwen] naem vermaert in Bethlehem.
12 Ende u huys zy, als het huys van Perez, (dien Thamar den Iuda baerde) van den zade, dat de HEERE u geven sal, uyt dese jonge vrouwe.
13 Also nam Boaz Ruth, ende sy wert hem ter vrouwe, ende hy ginck tot haer in: Ende de HEERE gaf haer, dat sy swanger wert, ende eenen sone baerde.
14 Doe seyden de wijven tot Naomi; Gelooft zy de HEERE, die niet heeft nagelaten u heden eenen losser te geven: ende sijn naem worde vermaert in Israël.
15 Die sal u zijn tot eenen verquicker der ziele, ende om uwen ouderdom te onderhouden: want uwe schoondochter, die u lief heeft, heeft hem gebaert, dewelcke u beter is als seven sonen.
16 Ende Naomi nam dat kint, ende settede ’t op haren schoot, ende wert sijne voester.
17 Ende de naburinnen gaven hem eenen naem, seggende; Naomi is een soon geboren: ende sy noemde sijnen name Obed; dese is de vader van Isaï, Davids vader.
18 Dit nu zijn de geboorten van Perez; Perez gewan Hezron.
19 Ende Hezron gewan Ram, ende Ram gewan Amminadab.
20 Ende Amminadab gewan Nahesson, ende Nahesson gewan Salma.
21 Ende Salmon gewan Boaz, ende Boaz gewan Obed.
22 Ende Obed gewan Isaï, ende Isaï gewan David.

Einde Ruth 4