Statenvertaling.nl

sample header image

Inleiding Ruth – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Het Boeck RUTH

Inhoudt deses Boecks.

DIT Boeck wort genoemt het Boeck Ruth, om dat daer in voornemelick hare Historie verhaelt wort, te weten, hoe sy door occasie van haer eerste houwelick aen Elimelechs soon van de Heydensche Afgoderije bekeert zy tot de ware Religie, ende voorts met hare schoon-moeder Naomi uyt het lant der Moabiten tot Bethlehem Iuda gekomen zijnde, door eene wonderlicke regeringe Godes getrouwt zy aen BoaZ, ende alsoo (niet tegenstaende datse van Heydensche afkomste was) geworden d’ over-grootmoeder van David, ende volgens mede eene moeder onses Heeren ende Salichmakers I. CHRISTI, nae den vleesche, tot eenen spiegel van Godts onbegrijplicke genade, ende een voorbeelt vande beroepinge der Heydenen tot de gemeenschap onses Heeren CHRISTI, des beloofden zaets. Dese Historie gehoort tot de regeringe der Richteren, in ’t voorgaende boeck vermeldt, passende op eenen tijt van honger ende dierte in Israël. Sommige houden ’t daer voor, dat Ruth te Bethlehem gekomen zy ontrent het jaer der Scheppinge 2730. onder den Richter Thola, als eenige jaren te vooren Israël door de Midianiten in groote benaeutheyt ende gebreck van alles gebracht was, gelijck Iudic. 6.4. verhaelt wort.

Einde inleiding Ruth