Statenvertaling.nl

sample header image

Openbaring 8 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Openbaring 8

1 De sevende zegel wort gheopent, waer op een stilte volght in den hemel. 2 na welcke stilte seven Engelen met seven basuynen gesien worden. 3 Doch komt eerst een ander Engel te voorschijn, die reuckwerck leght op den gouden altaer by de ghebeden der heylige. 5 Vult daer na het wieroock-vat met vyer van den altaer, ende werpt dat op de aerde. 7 Dit ghedaen zijnde basuynt de eerste Enghel. 8 ende de tweede: waer uyt schrickelicke dinghen volgen. 10 Daer na basuynt de derde Enghel, ende een sterre genaemt Alsem valt uyt den hemel in de wateren. 12 Eyndelick basuynt de vierde Enghel, ende het derde deel der Sonne, der Mane, ende der sterren, wordt met duysterheyt gheslaghen. 13 Waer na een ander Enghel wee roept van wegen de plagen der dry volgende basuynen.
 
1 ENde doe het 1 den sevensten zegel gheopent hadde, wiert daer 2 een stil-swijgen in den Hemel, ontrent van een halve uyre.
1 N. den laetsten van het boeck met seven zeghelen, ’twelck het Lam uyt de hant des genen die op den throon sat, heeft ontfangen cap. 5.7.
2 D. eene stilte van spreken ende van geluyt van andere stemmen, die te voren gehoort waren: door welcke stilte sommighe verstaen een stilte van vervolginghe der Ghemeynte op aerden, die nae het onderbrenghen der Heydensche tyrannen door Constantinum voor eenen kleynen tijdt heeft gheduert. Andere nemen dese stilte voor een ernstige verwachtinge aller geesten in den hemel op ’t gene de openinge deses sevenden zegels soude volghen. Ende wordt oock van eenige genomen van de wijse van doen, die in den Tempel op de uyre der bedinge placht gebruyckt te worden, als de Priesters in het Heylige gingen om te roocken, gelijck hier de Engel terstont sal doen, ende de geheele Gemeynte die buyten was in stilte, verwachtede de uytkomste des Priesters, gelijck te sien is Luc. 1.10.
 
2 Ende ick sagh 3 de seven Engelen, die voor Godt stonden: ende haer wierden 4 seven basuynen gegeven.
3 Door dese seven Engelen verstaen sommige de geheele menichte der heylige Enghelen, die rontom den throon Godts geduerichlijck staen: om dat het getal van seven een volmaeckt getal is. Doch kan dit alhier oock wel van seven bysondere Engelen worden verstaen, die uyt alle de menichte waren gevoordert, om desen besonderen last van Godt te ontfangen. Ende worden de Engelen geseght voor Godt te staen, hier ende Luc. 1.19. ende het aengesichte des Vaders inden hemel altijt te sien. Mat. 18.10. om dat sy altijt toeganck hebben tot den throon Godts, ende altijt bereyt zijn om Godts bevelen te ontfangen ende uyt te voeren. Hebr. 1.14.
4 N. om d’een voor ende d’ ander na Godts oordeelen over de menschen te verkondigen, gelijck van het 7 vers tot het eynde van het negende cap. sal verhaelt worden.
 
3 Ende daer quam 5 een ander Engel, ende stont aen den altaer, hebbende een gouden wieroock-vat: ende hem wiert veel reuck-wercx 6 gegeven, op dat hy’t [met] a 7 de gebeden aller heyligen soude leggen op den gouden altaer die voor den throon is.
5 Namelick, van een ander nature, die hier tusschen beyden is gekomen eer d’ andere seven hebben gebasuynt: ende wort door desen Engel hier noodwendelick Christus onse Middelaer verstaen, de Engel des verbondts ende des aenschijns Godts. Mal. 3.1. ende Iesai. 63. vers 9. die alleen de Priester des hemels is, ende onse ghebeden met het reuckwerck sijner verdiensten, op den gouden altaer, dat is, op hem selven, Gode tot eenen aenghenamen reuck offert ende voordraeght, gelijck betuyght wort Rom. 8.34. Ephes. 5.2. Hebr. 4. vers 14. ende 9.24. ende 13. versen 10, 15. 1.Ioan. 2.1.
6 N. van Godt sijnen Vader, dewijle hy hem tot eenen Middelaer heeft gestelt.
a Apoc. 5.8.
7 Gr. soude geven den ghebeden. Dit verstaen eenighe van de gebeden aller geloovige op aerden, die gheduerigh tot Godt roepen ende suchten, dat sijn rijcke kome, ende dat hy haer verlosse van den boosen. Andere verstaen dit van de ghebeden der martelaren in ’t bysonder, waer van hier voor is ghesproken capit. 6.10. doch kan wel van alle de ghebeden der kinderen Godts in het ghemeyn verstaen worden.
 
4 b Ende de roock des reuck-wercks 8 [met] de gebeden der heyligen, 9 ginck op van de handt des Engels voor Godt.
b Psal. 141.2.
8 Ofte, geleght by de gebeden.
9 N. om van den Vader verhoort te worden: waer nae de volgende oordeelen Godts, als een vrucht der selve verhooringe, soude volgen. Siet Actor. 10. vers 4.
 
5 Ende de Engel nam 10 het wieroock-vat, ende vulde dat met 11 het vyer des altaers, ende 12 wierp’t op de aerde: 13 ende daer gheschiedden stemmen, ende donderslagen, ende blicksemen ende aerdbevinge.
10 Het Gr. woordt beteeckent eygentlick wieroock, maer uyt het gene volght, blijckt dat het hier voor het wieroock-vat moet worden genomen, gelijck oock vers 3.
11 Hier door wordt Christi vierighe begeerte bequamelick verstaen, waer door hy begeert dat onse gebeden ghevoeght met sijne verdiensten, Gode aengenaem zijn, ende van hem verhoort worden. Ioan. 17.24.
12 N. het vyer des altaers, waer door gelijck hy altijdt begeert het gene saligh is voor sijne geloovige, alsoo begeert hy oock dat de rechtveerdigheydt Godts sijns Vaders uytgevoert worde tegen de onbekeerlicke verdruckers sijner Gemeynte. Siet Psal. 2.12. gelijck oock dit uyt de vruchten van de basuyninge der seven Engelen sal blijcken.
13 N. tot een teecken, dat de voorbiddinge deses Engels verhoort was, gelijck sy altijdt verhoort wordt. Siet Ioan. 11. versen 41, 42. ende 12.28, 29.
 
6 14 Ende de seven Engelen, die de seven basuynen hadden, bereydden haer om te basuynen.
14 Gelijck op het tweede vers van het voorgaende 6 capit. is aengeteeckent, dat eenige uytleggers de Gesichten van de ses eerste zegelen duyden op de politijcke veranderingen ende swarigheden, die de werelt, ende insonderheydt het Roomsche rijck, van wegen de verdruckingen der Kercke Christi, tot den tijden Constantini toe, zijn overgekomen, alsoo zijnder oock eenige, die dese basuynen van de volgende veranderingen ende swarigheden verstaen, die het Roomsche rijck door verscheyden barbare natien uyt alle gewesten der werelt, tot verscheydene reysen, ende in verscheydene tijden, heeft uytgestaen: waer door het selve rijck in het Westen geheel onder den voet is gheraeckt, ende in vele Coninckrijcken ende Prinsdommen is verdeelt, die daer na door de geestelicke heerschappye des Bisschops van Roomen, op een andere wijse aen den anderen eenighsins zijn gehecht. Welck ghevoelen met de wijsen van spreken die hier gebruyckt worden, ende met de vergelijckinge van dierghelijcke uyt het Oude Testament oock schijnt ghestijft te worden: waer van siet Iesai. 28.2. ende 30.30. Ierem. 15.9. Ezech. 32.7. Doch ghemerckt te voren is geseght, dat Christus hier, niet als een heerschapper van wereltsche Coninckrijcken, maer als een geestelick regeerder sijner Gemeynte alomme wordt ingevoert, ende dat door de voorbiddinge ende voorsprake Christi alhier, ende door sijne uytteeckeninge in het voorgaende capit. ende in het volgende capit. in het 4 vers, de ware geloovige van dese volgende oordeelen ende swarigheden vry worden gehouden, ghelijck Christus oock voor Petro bidt Luc. 22.32. ende alle geloovige versekert, dat sy van de valsche Propheten niet verleydt en sullen worden. Matth. 24.24. daer sy van de lichamelicke swarigheden niet vry en zijn, soo is’t gevoeghlicker, dat dit van den geestelicken stant der Kercke verstaen werde, ende van den wereltlicken stant alleen voor soo veel hy den geestelicken stant raeckt.
 
7 Ende de eerste Enghel heeft gebasuynt, 15 ende daer is geworden 16 hagel ende vyer, gemenght met bloedt, ende sy zijn op de aerde geworpen: ende het derde [deel] der boomen is verbrandt, ende alle het groen gras is verbrandt.
15 Hier door wordt gevoeghlick verstaen de eerste hooft-ketterye, die nae een weynigh ruste der Kercke ten tijden Constantini, de ghesonde leere heeft verdorven, namelick de ketterye der Arrianen, die de eeuwige Godtheydt Christi loochenden, by welcke haer ghevoeght heeft de ketterye der Macedonianen, die met de Arrianen de Godtheydt des Heyligen Geests ontkenden, ende welcke een groot deel der Kercke bedorf.
16 Gelijck de gesonde leere by regen wordt vergeleecken, Iesai. 55. versen 10, 11. alsoo wort dese verderflicke leere bequamelick by hagel ende vyer vergeleecken, die het aertrijck doet verdorren. Ende wordt hier oock bloedt bygestelt, om dat sy met groote vervolginge, onder den Keyser Constantius ende andere, door een groot deel der werelt gevoeght was, waer door een derdendeel der boomen, dat is, der Leeraren ende andere aensienlicke leden der Gemeynte zijn verleydt, ende het groene gras is verbrant, dat is, de gemeyne leden, die wel schenen te groenen in de Gemeynte, maer sonder rechte wortel, sijn bedorven, ghelijck Christus van sulcke die afvallen spreeckt. Matth. 13. versen 20, 21.
 
8 Ende de tweede Engel heeft ghebasuynt, ende 17 daer wiert [yet] als eenen grooten bergh van vyer brandende 18 in de zee geworpen: ende het derde [deel] der zee is bloedt geworden.
17 Hier door wordt de tweede hooft-ketterye verstaen, Namelick der Pelagianen, die ontrent het jaer vier hondert is opgestaen, ende eenen mercklicken tijdt de Kercke Christi heeft bestreden: die daerom by eenen vyerigen bergh wordt vergeleecken, om dat sy den vryen wille des menschen tegen de genade Christi heeft verheven, ende den mensche alsoo heeft doen opswellen door sijne schijn-heyligheyt, ende eygen-dunckenheydt van sijne volmaecktheyt, ende natuerlicke krachten in hemelsche ende geestelicke saken, gelijck de Schriftuere oock elders soodanighen hoochmoet by bergen vergelijckt, Iesai. 2. versen 14, 15. Zach. 4.7.
18 Dit wordt alsoo geseght, om dat dese ketterye benevens andere plaetsen, vele eylanden daer nae heeft ingenomen, als Rhodus, Sicilien, Britannien, ende andere meer, gelijck de Historien getuygen. Anders worden oock de volckeren in dit boeck somtijts wateren genaemt, gelijck cap. 17.15. verklaert wordt: ende by de schepen die daer in zijn, worden dickmael de particuliere Gemeynten verstaen, die door dese leere zijn verdorven: alsoo nochtans dat Christus de twee derde deelen der selve door de vlytigheyt der trouwe Leeraren by de rechtsinnige leere noch heeft behouden.
 
9 Ende het derde [deel] der schepselen in de zee, die leven hebben, is ghestorven: ende het derde [deel] der schepen is vergaen.
10 Ende de derde Enghel heeft gebasuynt, 19 ende daer is een groote sterre, brandende als een fackel, gevallen uyt den hemel, ende is gevallen op het derde-[deel] der rivieren, ende op de fonteynen der wateren.
19 Hier door wordt bequamelick verstaen de derde hooft-ketterye, die ontrent het jaer vier hondert vijf ende twintigh haer beginsel heeft gehadt door eenen Nestorius Bisschop van Constantinopolen, een welsprekende ende aensienlick Bisschop, die de twee natueren in Christo verdeelde, ende twee persoonen van Christo maeckte. Namel. eenen die mensche, ende eenen die Godt was: om welck aensien hy een groote sterre wort genaemt, brandende als een fackel. Ende hoewel sijne leere scheen de Arrianen te wederspreken, so was hy nochtans bitter als alsem, waer by oock de verleydende leere Hebr. 12.15. wort vergeleecken, ende verbreydde haer door vele volckeren, gelijck fonteynen ende rivieren plegen, tot dat sy in de Synode van Ephesen van alle de Kercken is veroordeelt.
 
11 Ende de naem der sterre 20 wort genaemt Alsem: ende het derde-[deel] der wateren wierd tot alsem: ende vele menschen zijn gestorven van de wateren, want sy waren bitter geworden.
20 Dat is, was inder daet als alsem, D. bitter, want sy maeckte de leere bitter als alsem, ende onbequaem tot recht voedsel, hoewel sy in ’t eerste aensien anders scheen.
 
12 Ende de vierde Engel heeft gebasuynt, 21 ende het derde-[deel] der Sonne wiert geslagen, ende het derde-[deel] der Mane, ende het derde-[deel] der sterren: op dat het derde-[deel] der selve soude verduystert worden, ende dat het derde-[deel] vanden dagh niet en soude lichten, ende van den nacht desgelijcks.
21 Hier door wort bequamelick de vierde hooft-ketterie, N. der Eutichianen verstaen, die ontrent het jaer vier hondert ende vijftich is opgeresen, de Nestoriaensche geheel contrarie, die leerde dat de twee naturen in Christo waren vermenght, ende d’ eene in d’ andere verandert, waer door Christo, de Sonne der gerechticheyt een groot deel van sijne eere wiert ontrooft, de Mane, dat is, de kercke Christi, ende de sterren, dat is, hare Leeraren, een groot deel verduystert, ende het licht der leere selve sijnen rechten glans ende schijnsel benomen, tot dat in de Synode van Chalcedon deselve leere als verderflick ende quaedt is veroordeelt. Na welcke hooft-ketterie vele verdeeltheden in de Christenheyt, ende insonderheyt onder de Bisschoppen ende Leeraren zijn ghevolght, ende vele andere swaricheden ende twistingen over de voorsittingen geresen, die de kercken van Oosten ende Westen eyndelick hebben ghescheurt, ende in vele swaricheden gebracht, waer uyt oock in ’t volgende cap. meerder swaricheden sullen ontstaen, gelijck de Engel hier verkondight.
 
13 Ende ick sagh, ende ick hoorde eenen Enghel vliegen in ’t midden des hemels, seggende met grooter stemme, Wee, wee, wee, den genen die op de aerde woonen, van de overighe stemmen der basuyne der dry Engelen die [noch] basuynen sullen.

Einde Openbaring 8