Statenvertaling.nl

sample header image

Jozua 2 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Jozua 2

1 IOsua nu de sone Nun hadde twee mannen, die heymelick verspieden souden, gesonden van Sittim, seggende, Gaet henen besichticht het lant, ende Iericho: Sy dan gingen, ende quamen ten huyse eener vrouwe, eener hoere, wiens name was Rachab, ende sy sliepen daer.
2 Doe wert den Koninck te Iericho gebootschapt, seggende: Siet, in deser nacht zijn hier mannen gekomen van de kinderen Israëls, om dit lant te doorsoecken.
3 Daerom sondt de Koninck van Iericho tot Rachab, seggende: Brengt de mannen uyt die tot u gekomen zijn, die t’uwen huyse gekomen zijn, want sy zijn gekomen om het gantsche lant te doorsoecken.
4 Maer die vrouwe hadde die beyde mannen genomen, ende sy hadse verbergt, ende seyde aldus: Daer zijn mannen tot my gekomen, maer ick en wist niet van waer sy waren.
5 Ende ’t geschiedde, alsmen de poorte soude sluyten, als het duyster was, dat die mannen uytgingen, ick en weet niet waer henen die mannen gegaen zijn: jaegtse haestelick nae, want ghy sultse achter-halen.
6 Maer sy haddese op het dack doen klimmen: ende sy haddese versteken onder de vlas-stoppelen, die van haer op het dack beschickt waren.
7 Die mannen nu jaegdense na op den wech der Iordane, tot aen de veyren: ende men sloot de poorte toe, na dat sy uyt gegaen waren, diese najaechden.
8 Eer sy nu sliepen, so klom sy tot hen op, op het dack.
9 Ende sy sprack tot die mannen, Ick weet dat de Heere u dit lant gegeven heeft: ende dat ulieder verschrickinge op ons gevallen is, ende dat alle de inwoonders deses lants voor ulieder aengesicht gesmolten zijn.
10 Want wy hebben gehoort, dat de HEERE de wateren der schelf-zee uytgedroogt heeft voor ulieder aengesichte, doe ghy uyt Egypten ginckt: ende wat ghylieden den twee Koningen der Amoriten, Sihon ende Og gedaen hebt, die op gene zijde der Iordane waren, dewelcke ghylieden, verbannen hebt.
11 Als wy het hoorden, so versmolt ons herte, ende daer en bestaet geen moet meer in yemant van wegen ulieder tegenwoordicheyt: want de HEERE ulieder Godt is een Godt boven inden hemel, ende beneden op der aerde.
12 Nu dan, sweert my doch by den HEERE, dewijle ick weldadicheyt aen ulieden gedaen hebbe: dat ghy oock weldadicheyt doen sult aen mijns vaders huys, ende geeft my een waerteecken,
13 Dat ghy mijnen vader ende mijne moeder in ’t leven sult behouden, als oock mijne broeders, ende mijne susters, met alles dat sy hebben: ende dat ghy onse zielen van den doot redden sult.
14 Doe spraken die mannen tot haer, Onse ziele zy voor ulieden om te sterven, indien ghy lieden dese onse sake niet te kennen en geeft: ’T sal dan geschieden, wanneer de HEERE ons dit lant geeft, so sullen wy aen u weldadicheyt ende trouwe bewijsen.
15 Sy lietse dan neder met een zeel door de venster: want haer huys was op de stadts-muer, ende sy woonde op den muer.
16 Ende sy seyde tot hen, Gaet op ’t geberchte, op dat niet misschien de vervolgers u en ontmoeten, ende verbergt u aldaer drye dagen, tot dat de vervolgers wedergekeert sullen zijn, ende gaet daer na uwen wech.
17 Oock seyden die mannen tot haer: Wy sullen onschuldich zijn van desen uwen eedt, dien ghy ons hebt doen sweeren:
18 Siet, wanneer wy in ’t lant komen, so sult ghy dit snoer van scharlaken-draet aen de venster binden, door dewelcke ghy ons sult nedergelaten hebben, ende ghy sult tot u in ’t huys vergaderen uwen vader, ende uwe moeder, ende uwe broederen, ende ’t gantsche huysgesin uwes vaders.
19 So sal ’t geschieden, al wie uyt de deuren uwes huyses nae buyten gaen sal, sijn bloet zy op sijnen kop, ende wy sullen onschuldich zijn: maer al wie by u in den huyse zijn sal, diens bloet zy op onsen kop, indien een hant tegen hem zijn sal.
20 Maer indien ghy dese onse sake te kennen sult geven, so sullen wy onschuldich zijn van uwen eedt, dien ghy ons hebt doen sweeren.
21 Sy nu seyde, Het zy alsoo nae uwe woorden: doe liet syse gaen, ende sy gingen henen: ende sy bondt het scharlaken-snoer aen de venster.
22 Sy dan gingen henen, ende quamen op ’t geberchte, ende bleven aldaer drye dagen, tot dat de vervolgers weder gekeert waren: want de vervolgers haddense op al den wech gesocht, maer niet gevonden.
23 Alsoo keerden die twee mannen weder, ende gingen af van ’t geberchte, ende voeren over, ende quamen tot Iosua den sone Nun: ende sy vertelden hem al wat haer wedervaren was.
24 Ende sy seyden tot Iosua, Sekerlick de HEERE heeft dat gantsche lant inonse handen gegeven: want oock alle de inwoonders des lants voor onse aengesichten gesmolten zijn.

Einde Jozua 2