Statenvertaling.nl

sample header image

Jozua 19 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Jozua 19

Het lot der Stamme Simeons valt in het lant der stamme Iuda, vers 1, etc. Dewijle het lot der stamme Iuda te groot was, 9. het derde lot voor de kinderen Zebulons, 10. Het vierde voor de kinderen Issaschar, 17. het vijfde voor Aser, 24. Het seste voor Naphthali, 32. Het sevende voor Dan, 47. De kinderen Israëls geven Iosua tot een erfdeel Thimnath-Serah, 49. Het uytdeelen des beloofden lants neemt een eynde, 51.
 
1 DAer na 1 ginck het tweede lot uyt voor Simeon, voor de stamme der kinderen Simeons nae hare huysgesinnen: ende 2 haer erfdeel was in ’t midden des erfdeels der kinderen Iuda.
1 Ginck uyt] T.w. uyt het vat daermen alle de loten ingeworpen hadde, ende uyttrock.
2 Siet Gen. 49.7. alwaer Iacob voorseyt, dat Simeon ende Levi, om den moort dien sy te Sichem hadden begaen, verstroyt souden werden in Israël: De Leviten zijn ’tgeheele lant door verspreyt geworden, ende de Simeoniten zijn in Iuda verdeylt geweest.
 
2 Ende sy hadden in haer erfdeel Beër-Seba, 3 ende Seba, ende Molada,
3 Dit woordeken, ende, houdtmen hier soo ve el te zijn als, ofte, dat is. want Seba ende Beer-Seba, nae ’t gevoelen van vele, eene ende de selve stadt is, daerom wortse 1.Chron. 4.28. daer dese geschiedenisse wederverhaelt wort, uytgelaten, ende onder vers 6. en worden maer 13 steden genoemt.
 
3 Ende Hazar-Sual, ende 4 Bala, ende Azem.
4 Dese stadt wort 1.Chron. 4.29. genoemt Bilha, Dickwijls valter eenige veranderinge, ofte toevoeginge inde eygene namen der menschen, steden, ende dorpen, hier staet vers 4. Eltholad, maer 1.Chron. 4.29. Tholad: ende voor Bethul, Bethuël: voor Beth-lebaoth, vers 6. staet 1.Chron. 4.31. Beth-Biri. sulcke veranderingen zijnder vele, te lanck ende moeyelick, dat mense altijt soude aenteeckenen, De veranderingen zijn gekomen door lanckheyt van tijden, ofte kortheyts-halven, ofte om dat de pronuntiatie ofte uytsprake lichter valt dus dan soo.
 
4 Ende Eltholad, ende Bethul, ende 5 Horma.
5 Siet de aenteeck. Iud. 1.17.
 
5 Ende Ziklag, ende Beth-hammarchaboth, ende Hazar-Sufa,
6 Ende Beth-Lebaoth, ende Saruhen, dertien steden, ende hare dorpen.
7 Ain, Rimmon, ende Ether, ende Asan: vier steden, ende hare dorpen.
8 Ende alle de dorpen die rontom dese steden waren, tot Baalath-Beër, 6 [dat is] Ramath tegen ’t Zuyden: dit is het erfdeel der stamme der kinderen Simeons nae hare huysgesinnen.
6 Sommige verstaen, dat BaalathBeër, ende Ramath eene ende de selve stadt zijn.
 
9 7 Der kinderen Simeons erfdeel is onder het snoer der kinderen Iuda: want het erfdeel der kinderen Iuda 8 was te groot voor hen, daerom erfden de kinderen Simeons in ’t midden hares erfdeels.
7 Siet de aenteeck. op Ios. 15.32.
8 D. het was grooter dan sy van nooden hadden, ofte te groot om van de stamme Iuda alleen bewoont te kunnen worden.
 
10 Daerna quam het derde lot op voor de kinderen 9 Zebulon, nae hare huysgesinnen: ende de lantpale hares erfdeels was tot aen Sarid.
9 Hier gaet de stamme Zebulons voor de stamme Issaschars, onaengesien dat Issaschar ouder was dan Zebulon, gelijck Iacob in sijn Testament, Gen. 49.13, 14. dese ordre oock gestelt heeft, als oock Mose, Deut. 33.19.
 
11 Ende hare lantpale gaet opwaerts 10 nae den Westen, ende Marala, ende reyckt tot Dabbaseth: Ende reyckt tot aen de beke die voor aen Iokneam is.
10 Hebr. nae de Zee.
 
12 Ende sy wendet haer van Sarid Oostwaerts tegen den opganck der sonne, tot de lantpale van Chisloth-Thabor: ende sy komt uyt te Dobrath, ende gaet opwaerts nae Iaphia.
13 Ende van daer gaetse Oostwaerts door nae den opganck, nae 11 Gath-Hepher, te Eth-Cazin: ende sy komt uyt te Rimmon 12 Methoar, ’t welck is Nea.
11 Dit was de geboort-plaetse des Propheten Ionae, 2.Reg. 14.25.
12 And. die eyndigt te Nea.
 
14 Ende dese lantpale keert haer om tegen het Noorden nae Hannathon: ende hare uytgangen zijn het dal van Iiphtah-El.
15 Ende Kattath, ende Nahalal, ende Simron, ende Idala, ende 13 Bethlehem: twaelf steden ende hare dorpen.
13 Dit en is dat Beth-lehem niet daer Christus geboren is, want dat lach in de stamme Iuda: ende dit leyt in de stamme Zebulon, vers 10.
 
16 Dit is het erfdeel der kinderen Zebulons, nae hare huysgesinnen: Dese steden ende hare dorpen.
17 Het vierde lot ginck uyt voor Issaschar, voor de kinderen Issaschars nae hare huysgesinnen.
18 Ende hare lantpale was Izreëla, ende Chesulloth, ende 14 Sunem.
14 Dese stadt was gelegen aen de lant-pale van Issaschar, ende sy is vermaert van wegen de herberchsaemheyt die de Prophete Elizaeus daer gevonden heeft: Ende om dat sy is de geboort-plaetse van Abisag, die den Coninck David, in sijne oude dagen, gekoestert heeft: 1.Reg. 1.3.
 
19 Ende Hapharaim, ende Sion, ende Anacharath.
20 Ende Rabbith, ende Kision, ende Ebez.
21 Ende Remeth, ende 15 En-gannim, ende En-Hadda, ende Beth-Pazez.
15 Daer leyt een ander En-Gannim in de stamme Iuda, ende noch een ander by de Iordane.
 
22 Ende dese lantpale reyckt aen Thabor, ende Sahazima, ende 16 Beth-Semes, ende de uytgangen harer lantpale zijn aen de Iordane: Sestien steden, ende hare dorpen.
16 Daer zijn verscheydene steden in ’t lant Canaan geweest, Semes genaemt.
 
23 Dit is het erfdeel der stamme der kinderen Issaschar nae hare huysgesinnen, de steden, ende hare dorpen.
24 Doe ginck het vijfde lot voor de stamme der kinderen Aser uyt, nae hare huysgesinnen.
25 Ende hare lantpale was Helkath, ende Hali, ende Beten, ende Achsaph,
26 Ende Alammelech, ende Amad, ende Misal, Ende reyckt aen Carmel 17 Westwaert, ende aen Sihor 18 Libnath.
17 Hebr. aen de Zee.
18 Eenige meenen dat Libnath een beke is, anders Belum, ofte Pagida genoemt.
 
27 Ende wendet sich tegen den opganck der sonne nae Beth-Dagon, ende reyckt aen Zebulon, ende aen het dal Iiphtah-El, Noordwaerts nae Beth-Emek, ende Nehiël, ende komt uyt tot 19 Chabul ter slincker-hant.
19 Eenige nemen dit voor den name eener stadt, andere meynen, dat het zy de name eener lantschap, daer in twintich steden lagen, die Salomon Hiram gaf.
 
28 Ende 20 Ebron, ende Rehob, ende Hammon, ende 21 Kana: tot aen 22 groot Zidon.
20 Dit Ebron geschreven in ’t Hebr. met een Ain, is t’onderscheyden van het vermaerde Hebron gelegen in Iuda, het welck geschreven wort met een cheth.
21 Dit is het groote Kana, niet verre van Zidon gelegen, in het Galilaea der heydenen: Het kleyne Kana lach in de stamme Zebulon, in het neder Galilaea: Hier veranderde Christus het water in wijn, Ioh. 2.1. Ende hy genas hier des Hovelings sone, Ioh. 4.46.
22 Dese stadt wort groot Zidon genaemt, niet om datter oock een kleyn Zidon was, maer ten aensien van hare treffelickheyt, vermaertheyt, ende rijckdom.
 
29 Ende dese lantpale wendt haer nae Rama, ende tot aen de vaste stadt 23 Tyrus: dan keert dese lantpale nae Hosa, ende hare uytgangen zijn aen de Zee, van het lantsnoer [streckende] nae Achzib.
23 Hebr. Tsor, ende beteeckent eenen rotzsteen, om datse op eenen rotzsteen getimmert was, ende rontom in de Zee, ende in de rotzsteenen lach. Sy gehoorde wel tot de stamme Aser, maer de Heydenen hebbense ingehouden, als te sien is 2.Sam. 5.11. ende 1.Reg. 5.1, 2. ende elders meer.
 
30 Ende Umma, ende Aphek, ende Rehob: twee en twintich steden ende hare dorpen.
31 Dit is het erfdeel der stamme der kinderen Aser, nae hare huysgesinnen: dese steden, ende hare dorpen.
32 Het seste lot ginck uyt voor de kinderen Naphtali: voor de kinderen Naphtali nae hare huysgesinnen.
33 Ende hare lantpale is van Heleph, van Allon, tot Zaanannim, ende Adami-Nekeb, ende Iabneël tot Lakkum: ende hare uytgangen zijn aen de Iordane.
34 Ende dese lantpale wenset haer Westwaerts nae Aznoth Thabor, ende van daer gaetse voort nae Hukkok: ende sy reyckt aen Zebulon tegen ’t Zuyden, ende aen Aser reyckt sy tegen ’t Westen, ende aen Iuda aen de Iordane, tegen den opganck der sonne.
35 De vaste steden nu zijn: Ziddim, Zer, ende Hammath, Rakkath, ende 24 Chinnereth.
24 And. Gennesareth.
 
36 Ende Adama, ende Rama, ende Hazor.
37 Ende Kedes, ende Edreï, ende En-Hazor.
38 Ende Iron, ende Migdal-El, Horem, ende Beth-Anath, ende Beth-Semes: negentien steden, ende hare dorpen.
39 Dit is het erfdeel der stamme der kinderen Naphtali, nae hare huysgesinnen, de steden ende hare dorpen.
40 Het sevende lot ginck uyt voor de stamme der kinderen Dan, nae hare huysgesinnen.
41 Ende de lantpale hares erfdeels was: Zora, ende Estaol ende Ir-Semes,
42 Ende Saalabbin, ende Ajalon ende Ithla,
43 Ende Elon, ende Timnata, ende Ekron,
44 Ende Elteke, ende 25 Gibbeton, ende Baalach,
25 Doe Nadab de sone Rehabeams dese stadt belegerde, is hy van Baasa doot geslagen, 1.Reg. 15. vers 27.
 
45 Ende Iehud, ende Bene-Berak, ende Gath-Rimmon,
46 Ende Mejarkon, ende Rakkon: met de lantpale tegen over 26 Iapho.
26 And. Ioppe. Act. 9.36. Hier is Ionas ’t schepe gegaen, om te varen nae Tharsis. Ion. 1.3. sy wort nu Iaffa genoemt.
 
47 Doch de lantpale der kinderen Dan, was haer te kleyne uytgekomen: daerom togen de kinderen Dan op, ende krijchden tegen 27 Lesem, ende namense in, ende sloegense 28 met de scherpte des sweerts, ende erfdense, ende woonden daer in, ende 29 sy noemden Lesem, Dan, nae den name hares vaders Dan.
27 And. Laisch, of Lais, als Iud. 18. daer dese Historie breeder verhaelt wort: Ende daer wort geseyt, dat dit geschiet is, alsser geen Coninck of Richter in Israël en was. Hier uyt is af te nemen, dat dit boeck van Iosua niet geschreven en is, want hy niet schrijven en konde ’t gene, dat nae sijn doot geschiet is.
28 Hebr. met den mont.
29 De sin is, nae dat sy de stadt Lesem ingenomen hadden, noemden sy de selve Dan, nae den Patriarch Dan, van den welcken sy gesproten waren. Dese stadt was gelegen aen den voet des berchs Libani, in het dal Rehob, daer eygentlick de Iordane haren oorspronck neemt. Doe de Viervorst Philippus, de broeder Herodis, ten tijde des Keysers Tiberij dese stadt herbouwt, ende grootelicx verbetert hadde, so heeft hy de selve genaemt Caesaraea – Philippi, nae den Keyser, ende nae sijnen name. Plinius getuygt, datse oock Pancas is genoemt geweest, ende noch later Pelin. Sy leyt aen het eynde des lants Canaan oostwaerts, van Sidon ontrent 35000 passen.
 
48 Dit is het erfdeel der stamme der kinderen Dan nae hare huysgesinnen: Dese steden ende hare dorpen.
49 Doe sy nu ge-eyndicht hadden het lant erflick te deylen nae sijne lantpalen: so gaven de kinderen Israëls Iosua den sone Nun, een erfdeel in het midden van hen.
50 Nae den mont des HEEREN gaven sy hem die stadt welcke hy begeerde, 30 Thimnath-Serah op ’t geberchte van Ephraim: ende hy bouwde die stadt, ende woonde in de selve.
30 Anders genoemt Thimnath-Heres, Iud. 2.9. hier is de treffelicke velt-overste Iosua begraven, Ios. 24.30.
 
51 31 Dit zijn de erfdeelen welcke Eleazar de Priester ende Iosua de sone Nun, ende de hoofden der vaderen der stammen, door het lot den kinderen Israëls erflick uytdeylden te Silo voor het aengesichte des HEEREN, aen de deure der Tente der t’samenkomste: Aldus maeckten sy een eynde van het uytdeylen des lants.
31 Dit 51 vers, is een algemeyn besluyt van al het gene dat van het 14 Cap. tot hier toe van de uytdeylinge des beloofden lants geschreven is.

Einde Jozua 19