Statenvertaling.nl

sample header image

Jozua 17 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Jozua 17

Het erfdeel der Stamme Manasse op dese zyde der Iordane, vers 1, etc. Den vijf dochteren Zelapheads, wort op hare begeerte, een erfdeel gegeven, 3. De lantpale Manasse wort naeder verhaelt, 7. van dewelcke de Canaaniten die niet verdreven en zijn, cijnsbaer gemaeckt worden, 12. Als de kinderen Iosephs klaechden, dat hare lantpale te enge was, 14. So wijst Iosua haer eenen middel aen, om hare lantpalen te verbreyden, 15. die haer niet wel en behaegt, 16. maer Iosua belooft haer de overwinninge over de Canaaniten, 17.
 
1 DE stamme Manasse hadde oock een lot, om dat hy a Iosephs eerstgeborene was: [te weten] Machir, de eerstgeborene van Manasse, de vader Gileads, 1 om dat hy een krijchsman was, so hadde hy Gilead ende Basan.
a Gen. 46.20.
1 Hy wil seggen, dat Machir, om dat hy door zijne kloeckheyt het lant Basan hadde ingenomen, so heeft hy een dobbele portie gekregen, daer hem doch sulcx oock, als den eerst-geborenen toequam, Deut. 21.17.
 
2 Oock hadden 2 de overgeblevene kinderen Manasse [een lot] nae hare huysgesinnen, [te weten] de kinderen Abiëzer, ende de kinderen Heleks, ende de kinderen Asriël, ende de kinderen Sechem, ende de kinderen Hepher, ende de kinderen Semida: Dit zijn de mannelicke kinderen Manasse des soons Iosephs, 3 nae hare huysgesinnen.
2 Verstaet dit van die, die geen erfdeel en hadden ontfangen aen gene zijde der Iordane.
3 D. die hoofden waren der geslachten die van haer afquamen, ende den name droegen.
 
3 b Zelaphead nu de sone Hephers des soons Gileads, des soons Machirs, des soons Manasse, en hadde geen sonen, maer dochters: ende c dit zijn de namen sijner dochteren, Machla, ende Noa, Hogla, Milcha, ende Tirza.
b Num. 26.33. ende 27.1.
c Num. 27.1.
 
4 Dese dan traden toe voor het aengesichte Eleazars des Priesters, ende voor het aengesichte Iosua des soons Nun, ende voor het aengesichte der Overste, seggende; d De HEERE heeft Mose geboden datmen ons een erfdeel geven soude in het midden onser broederen: Daerom gaf hy haer, nae den mont des HEEREN, een erfdeel in het midden der broederen hares vaders.
d Num. 27.7. ende 36.2.
 
5 Ende Manasse vielen 4 tien snoeren toe, behalven het lant Gilead, ende Basan, dat op gene zijde der Iordane is.
4 D. tien stucken lants, want men pleeg het lant af te meten, ende uyt te deylen met touwen ende koorden: ende verstaet hier, dat de vijf gebroeders, die vers 2 genoemt staen, vijf loten gehadt hebben: maer het seste lot voor Zelaphead den sone Hephers, is op sijn vijf dochters gekomen, dewijle hy geenen sone en hadde nagelaten, dit maeckt t’samen tien snoeren, of tien deelen.
 
6 Want de 5 dochteren Manasse erfden een erfdeel in het midden sijner sonen: Ende ’t lant Gilead hadden de overgeblevene kinderen Manasse.
5 T.w. die van Manasse afkomstich, ende van Zelaphead gegenereert waren.
 
7 Soo dat de lantpale Manasse was van Aser af tot Michmethat, die voor aen Sechem is: Ende dese lantpale gaet te rechterhant tot aen de inwoonders van Entappuach.
8 Manasse hadde wel het lant Tappuach, maer Tappuah selfs aen de lantpale Manasse hadden de kinderen Ephraims.
9 Daerna komt de lantpale af nae de beke Kana tegen ’t Zuyden 6 der beke: 7 Dese steden zijn Ephraims in het midden der steden Manasse: Ende de lantpale Manasse is aen ’t Noorden der beke, ende hare uytgangen zijn aen de Zee.
6 Ofte, des bals.
7 T.w. Tappuah ende Kana, hy wil seggen, dat de steden, ende het lant der stammen Ephraims ende Manasse onder malkanderen vermengt waren. Siet bov. cap. 16.9.
 
10 ’T was Ephraims tegen ’t Zuyden, ende tegen ’t Noorden was het Manasses, ende 8 de Zee was 9 sijne lantpale: ende aen ’t Noorden stieten sy aen Aser, ende aen ’t Oosten aen Issaschar.
8 T.w. de Syrische Zee.
9 Dit past op de lantpale Ephraims, ende oock op de lantpale Manasse.
 
11 Want Manasse hadde in Issaschar, ende in Aser, 10 Beth-Sean, ende hare onderhoorige plaetsen, ende Iibleam, ende hare onderhoorige plaetsen, ende de inwoonderen te Dor, ende hare onderhoorige plaetsen, ende de inwoonderen te 11 En-dor, ende hare onderhoorige plaetsen, ende de inwoonderen te Thaanach, ende hare onderhoorige plaetsen, ende de inwoonderen te Megiddo, ende hare onderhoorige plaetsen; drie lantstreken.
10 Naderhant genaemt Scythopolis, of, de stadt der Schyten, 2.Mach. 12.29. Siet oock 1.Mach. 5.52.
11 Dit wort verduytscht de fonteyne Dor. Hier ontrent zijnder vele van de vluchtige soldaten Siseras verslagen van Barac, Psal. 83.11.
 
12 Ende e de kinderen Manasse en konden [de inwoonders van] die steden niet verdrijven: want de Canaaniten wilden in den selve lande woonen.
e Iud. 1.27.
 
13 Ende ’t geschiedde, als de kinderen Israëls sterck wierden, so maeckten sy de Canaaniten cijnsbaer: maer 12 sy en verdrevense niet ganschelick.
12 Hebr. verdrijvende en verdreven syse niet.
 
14 Doe spraken 13 de kinderen Iosephs tot Iosua, seggende: Waerom hebt ghy my 14 ten erfdeele maar een lot ende een snoer gegeven, daer ick doch een groot volck ben? 15 voor soo vele de HEERE my dus verre gesegent heeft.
13 T.w. de beyde stamme, soo wel Ephraim als Manasse, als blijckt uyt versen 15, 16, 17.
14 D. maer soo veel lants, als of wy maer een stamme en waren, ende onder malkanderen woonen souden, daer wy doch twee stammen zijn.
15 Dese beyde stammen waren inde laetste tellinge sterck 85200. Siet Num. 26.34, 37.
 
15 Iosua nu seyde tot haer lieden, Dewijle ghy een groot volck zijt, so gaet op na het wout, ende 16 houwt daer voor u af in het lant der Phereziten, ende der Rephaiten, dewijle u ’t geberchte Ephraims te enge is.
16 Hy wil seggen, houwt het bosch af, ende bereydt den gront tot bouwlant, ende timmert daer huysen ende steden.
 
16 Doe seyden de kinderen Iosephs, Dat geberchte 17 en soude ons niet genoechsaem zijn: daer 18 zijn oock yseren wagens by alle Canaaniten, die in het lant des dals woonen, by dien te Beth-Sean, ende 19 hare onderhoorige plaetsen, ende dien die in het dal Izreël zijn.
17 Hebr. en soude niet gevonden worden voor ons. alsoo Num. 11.22. ende elders.
18 Of sy seggen wilden, de Canaaniten, die veel yseren wagens hebben, daer mede sy ten strijde trecken, sullen ons te machtich zijn, ende met gewelt tegenstant doen, als wy het hout dat op ’t geberchte staet, willen afhouwen.
19 Hebr. hare dochteren. D. kleyne steden.
 
17 Voorder sprack Iosua tot het huys Iosephs, tot Ephraim ende tot Manasse, seggende, Ghy zijt een groot volck, ende ghy hebt groote kracht, ghy en sult geen een lot hebben:
18 Maer ’t geberchte sal uwe zijn: [ende] dewijle het een wout is, so houwt het af, 20 so sullen sijne uytgangen uwe zijn, want 21 ghy sult de Canaaniten verdrijven, al hebben sy yseren wagens, al zijn sy sterck.
20 D. so sult ghy het kunnen besetten ende besitten van ’t een eynde tot aen ’t ander.
21 Dit spreeckt Iosua dus vrymoedelick, steunende op de belofte Godes, bov. 13.6.

Einde Jozua 17