Statenvertaling.nl

sample header image

Jozua 16 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Jozua 16

Het lot der stamme Iosephs, namelick dat van Ephraim ende Manasse in ’t gemeen, vers 1, etc. Daer na een besondere beschryvinge der lantpalen Ephraims, 5. De Ephraimiten en verdryven sommige Canaaniten niet, maer sy makense alleen cijnsbaer, 10.
 
1 DAerna 1 quam het lot der kinderen Iosephs uyt, van de Iordane by Iericho, aen het water van Iericho, Oostwaerts: de woestijne opgaende van Iericho, door het geberchte Beth-el.
1 T.w. uyt het vat daer de loten ingeworpen waren.
 
2 Ende ’t komt van Beth-el uyt nae 2 Luz: ende ’t gaet door tot de lantpale des Architers, tot Ataroth toe.
2 Dit en is dat Luz niet van ’t welcke Gen. 28.19. gesproken wort, maer een ander Luz, daer van Iud. 1.26. mentie gemaeckt wort.
 
3 Ende ’t gaet af tegen ’t Westen nae de lantpale Iaphleti, tot aen de lantpale van ’t benedenste Beth-Horon, ende tot Gazer: ende hare uytgangen zijn aen de Zee.
4 Also hebben haer erfdeel bekomen de kinderen Iosephs, Manasse ende Ephraim.
5 De lantpale nu der kinderen Ephraims nae hare huysgesinnen, is dese: Te weten de lantpale hares erfdeels was Oostwaerts Atroth Addar tot aen het bovenste Beth-Horon.
6 Ende dese lantpale gaet uyt tegen ’t Westen by Michmetath, van ’t Noorden, ende dese lantpale keert haer om tegen ’t Oosten nae Thaanat-Silo, ende gaet door de selve van ’t Oosten nae Ianoach.
7 Ende komt af van Ianoach nae Ataroth, ende Naharath: ende stoot aen Iericho, ende gaet uyt aen de Iordane.
8 Van Tappuah gaet dese lantpale Westwaert 3 nae de beke Kana, ende hare uytgangen zijn aen de Zee: Dit is het erfdeel der stamme der kinderen Ephraims, nae hare huysgesinnen,
3 And. in het dal van Kana.
 
9 Ende de steden, die afgesondert waren voor de kinderen Ephraims, waren in het midden des erfdeels der kinderen Manasse: Alle die steden ende hare dorpen.
10 Ende sy en verdreven de Canaaniten niet die te Gazer woonden: Also woonden die Canaaniten in’t midden der Ephramiten 4 tot op desen dach, 5 maer sy waren onder tribuyt dienende.
4 T.w. In welcken de schrijver deser boecks leefde. Ten tijde Salomons heeft de Coninck van Egypten de Canaaniten overwonnen, ende hy heeft de stadt Gazer sijner dochter, Salomons vrouwe, ten houwelicke mede gegeven, 1.Reg. 9.16.
5 D. Sy hebbense overheert ende dienstbaer gemaeckt, ende hebbense onder tribuyt gehouden.

Einde Jozua 16