Statenvertaling.nl

sample header image

Jozua 15 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Jozua 15

De lantpalen des erfdeels der stamme Iuda, vers 1, etc. ende daer onder Kiriath-Arba het erfdeel Calebs, 13. Die de drie sonen Enaks daer uyt verdreven heeft, 14. Caleb belooft dien die Kirath-Sepher slaen soude, sijne dochter Achsa te geven, 16. ’t welck Othmel gedaen heeft, 17. Sy versoeckt van haren vader eenich lant, tot eenen bruyt-schat, 18. ’t welck hy haer geeft, 19. Hier wort by-gevoegt het register der steden in de stamme Iuda gelegen, 20. De kinderen Iuda en konden de Iebusiten uyt Ierusalem niet verdryven, 63.
 
1 ENde het lot voor de stamme der kinderen Iuda, nae hare huysgesinnen was: aen de lantpale Edoms, de woestijne Zin Zuydwaerts was ’t uyterste tegen ’t Zuyden.
2 So dat hare 1 lantpale a tegen ’t Zuyden het uyterste van de sout-Zee was, van 2 de tonge af, die tegen ’t Zuyden siet.
1 T.w. de Zuyder lantpale.
a Num. 34.4.
2 Men meynt het zy eenen arm, die van het lant tongs-wijse uytstac inde sout-zee, also oock Ies. 11.15. ofte eenen inhoeck der Zee, die als een tonge in het lant ginck.
 
3 Ende gaet uyt nae ’t Zuyden tot den opganck van 3 Akrabbim, ende gaet door nae 4 Zin, ende gaet op van ’t Zuyden nae Kades Barnea: ende gaet door Hezron, ende gaet op nae Adar, ende gaet om Karkaa:
3 Siet Iud. 1. vers 36. ’t schijnt dat dese plaetse alsoo is genoemt, om dat daer veel slangen ende schorpioenen waren, want ’t Hebr. woort beteeckent schorpioenen. siet Deut. 8.15.
4 ’T schijnt de name eener plaetse te zijn, in die tijden vermaert, daer van de woestijne Zin haren name becomen heeft.
 
4 Ende gaet door nae Azmon, ende komt uyt aen de 5 beke van Egypten, ende de uytgangen deser lantpale sullen nae de Zee zijn: Dit sal uwe lantpale tegen ’t Zuyden zijn,
5 And. Riviere, genaemt Sichor, siet Ios. 13.3. And. Dal, als oock ond. vers 7. ende elders.
 
5 De lantpale nu tegen ’t Oosten sal de sout-Zee zijn, 6 tot aen ’t uyterste der Iordane: ende de lantpale aen de zijde tegen ’t Noorden, sal zijn van de tonge der Zee, van het uyterste der Iordane.
6 T.w. Daerse in de soute Zee valt.
 
6 Ende dese lantpale sal opgaen tot Bethogla, ende sal doorgaen van ’t Noorden na Betharaba: ende dese lantpale sal opgaen tot den steen 7 Bohans des soons Ruben:
7 De Stamme Rubens en hadde geen lant aen die zijde der Iordane: het schijnt dat die plaetse den name van Bohan, eenen Rubeniter gekregen heeft, van wegen eenige denck-weerdige sake aldaer bedreven van hem, ofte hem aengaende.
 
7 Voorder sal dese lantpale opgaen nae Debir van het dal Achor, ende sal Noordwaerts sien nae 8 Gilgal, ’t welck tegen den opganck van Adummim is, die aen het Zuyden der beke is: Daerna sal dese lantpale doorgaen tot het water van En-Semes, ende hare uytgangen sullen wesen 9 te En-Rogel.
8 Ond. cap. 18.17. genoemt Geliloth.
9 And. aen de fonteyne Rogels, D. de fonteyne des volders. Siet 1.Reg. 1.9.
 
8 Ende dese lantpale sal opgaen door het dal des soons Hinnom, aen de zijde 10 des Iebusiters van ’t Zuyden, de selve is Ierusalem: ende dese lantpale sal opwaerts gaen tot de spitse des berchs, die voor aen het dal van Hinnom is, Westwaerts, ’t welck in ’t uyterste des dals der Rephaiten is, tegen ’t Noorden.
10 Ierusalem wort Iebus, ofte de stadt des Iebusiters genaemt, om dat het de hooft-stadt der Iebusiten was, ende noch van de selve bewoont was, Iud. 18.28. ende 19.10.
 
9 Daerna sal dese lantpale strecken van de hoochte des berchs tot aen de water-fonteyne Nephthoah, ende uytgaen tot de steden des geberchtes Ephron: Verder sal dese lantpale strecken nae Baala, dese is Kiriath-Iearim.
10 Daerna sal dese lantpale haer omme keeren van Baala tegen ’t Westen, nae 11 het geberchte Seïr, ende sal doorgaen aen de zijde des berch Iearim van ’t Noorden: desen is Chesalon, ende hy sal afkomen nae 12 Beth-Semes, ende door Timna gaen.
11 Dit geberchte lach in ’t lant Iuda. Daer was een ander Seïr, in het lant Edoms, daer dit lant den name van hadde.
12 D. het huys der sonne. ’Tis een stadt geweest in de stamme Iuda gelegen, 2.Reg. 14.11. Doch den Leviten tot hare wooninge gegeven, Ios. 21.16. Sy moet onderscheyden zijn van dat Beth-Semes, ’t welck in de stamme Issaschar gelegen is, Ios. 19.22. In dese stadt wiert de Arke des verbonts eerst gebracht, na dat sy seven maenden in der Philistijnen lant geweest was, 1.Samuel 6.12.
 
11 Voorder sal dese lantpale uytgaen aen de zijde van Ekron Noordwaerts, ende dese lantpale sal strecken nae Sichron aen, ende over den berch Baala gaen, ende uytgaen te Iabneel: ende sullen de uytgangen deser lantpale zijn 13 nae de Zee.
13 T.w. Nae de Middellantsche zee, dewelcke vers 12. genoemt wort de groote Zee.
 
12 b De lant-pale nu tegen ’t Westen, sal zijn tot de groote Zee, ende [der selver] lantpale: Dit is de lant-pale der kinderen Iuda rontom henen, nae hare huysgesinnen.
b Num. 34.6.
 
13 Doch Caleb den sone Iephunne hadde 14 hy een deel gegeven in ’t midden der kinderen Iuda, nae 15 den mont des HEEREN tot Iosua, de 16 stadt van Arba c (vader van Enak,) dat is Hebron.
14 T.w. Iosua.
15 D. Achtervolgende het gebodt ende uytdruckelick bevel des Heeren.
16 Doorgaens genoemt Kiriath-Arba.
c Ios. 14.13. Iud. 1.20.
 
14 Ende d Caleb verdreef van daer de drye sonen Enaks, Sesai, ende Ahiman, ende Talmai, geboren van Enak.
d Iud. 1.10.
 
15 Ende van daer tooch 17 hy opwaerts tot de inwoonders van Debir (de name Debirs nu was te vooren Kiriath-Sepher.)
17 T.w. Caleb, den welcken hier desen Krijchs-tocht wort toe-geschreven, om dat hy hem te gevalle geschiet is: Daerom belooft hy oock hem die Kiriath-Sepher slaen soude, sijne dochter vers 16. Doch Iosua, ende gantsch Israel zijn met hem opgetrocken, Ios. 10.36.
 
16 Ende 18 Caleb seyde, Wie Kiriath-Sepher sal slaen, ende nemense in, dien sal ick oock mijn dochter Achsa tot een vrouwe geven.
18 Siet het breeder verhael hier van Iud. 1.11.
 
17 Othniel nu, de sone van Kenaz Calebs 19 broeder, namse in, ende hy gaf hem Achsa sijn dochter tot een vrouwe.
19 And. neve. D. een vande nakomelingen van Kenaz. Siet 1.Chron. 4.13.
 
18 Ende ’t geschiedde als sy [tot 20 hem] quam, so porde sy 21 hem aen, om een velt van haren vader te begeeren, ende 22 sy spronck van den esel af: doe sprack Caleb tot haer, Wat is u?
20 T.w. Othniel haren man.
21 T.w. Othniel.
22 T.w. om haren vader met eerbiedinge aen te spreken, siet Gen. cap. 24. de aenteeck. op vers 64. ende 1.Sam. 25.23.
 
19 Ende sy seyde, Geeft my eenen 23 segen, dewijle ghy my 24 een dorre lant gegeven hebt, geeft my oock 25 water-wellingen: doe gaf hy haer hooge water-wellingen, ende leege water-wellingen.
23 D. een gave, of geschenk. siet Gen. 33. vers 11.
24 Hebr. Eygentlick Suyd-lant.
25 And. water-fonteynen, of, water-springen.
 
20 Dit is het erfdeel der stamme der kinderen Iuda nae hare huysgesinnen.
21 De steden nu van het uyterste der stamme der kinderen Iuda tot de lantpale Edoms tegen ’t Zuyden, zijn, 26 Kabzeël, ende Eder ende Iagur.
26 Nehem. 11.25. wortse Iekabzeël genoemt.
 
22 Ende Kina, ende 27 Dimona, ende Adada.
27 And. Dibon genoemt, Neh. 11.25.
 
23 Ende Kedes, ende Hazor, ende Itnan.
24 Ziph, ende Telem, ende Bealoth.
25 Ende Hazor, Hadattha, ende Kerioth, (Hezron, dat is, 28 Hazor).
28 Dit is de Stadt Hazor die in den beginne deses vers genoemt staet, ende sy is Hezron genoemt geworden, om haer te onderscheyden van dat Hazor dat by Kades leyt, van het welcke vers 23. gesproken wort.
 
26 Amam, ende 29 Sema, ende Molada.
29 Ios. 19.2. wort dese Stadt genoemt Seba.
 
27 Ende Hazar, Gadda, ende Hesmon, ende Beth-Palet.
28 Ende Hazar Sual, ende Beerseba, ende Bizjotheia.
29 Baala ende Iim, ende Azem.
30 Ende Eltholad, ende Chesil, ende 30 Horma.
30 Siet de aenteec. op Iud. 1.17.
 
31 Ende Ziklag, ende Madmanna, ende Sansanna.
32 Ende Lebaoth, ende Silhim, ende Ain, ende Rimmon: alle dese steden zijn 31 negen en twintich, ende hare dorpen.
31 Daer zijnder 36 genoemt, maer dewijle eenige der selver aende stamme Simeon gekomen zijn, als blijckt. Ios. 19.2. So en telt hyder hier maer 29 die aen de stamme Iuda gebleven zijn: Oock zijn eenige der selver den stamme Iuda, ende den stamme Simeons gemeyn gebleven.
 
33 In de leechte zijn Esthaol, ende Zora, ende Asna,
34 Ende Zanoah, ende En-gannim, Tappuah, ende Enam,
35 Iarmuth, ende Adullam, Socho, ende Azeka,
36 Ende Saaraim, ende Adithaim, ende Gedera, ende Gederothaim: 32 veertien steden, ende hare dorpen.
32 Daer staender 15 genoemt versen 33, 34, 35, 36. eenige meynen, dat Gedera ende Gederothaim eene ende de selve stadt is. ende so soude het woordeken, ende, so vele zijn als, dat is.
 
37 Zenan, ende Hadasa, ende Migdal-Gad,
38 Ende Dilan, ende Mizpe, ende 33 Iokteël,
33 Siet 2.Reg. 14.7.
 
39 34 Lachis, ende Bozkath, ende Eglon,
34 Siet Ios. 10. op vers 31. ende 2.Reg. 14.19.
 
40 Ende Chabbon, ende Lahmas, ende Chitlis,
41 Ende Gederoth, Beth-Dagon, ende Naama, ende Makkeda: sestien steden ende hare dorpen.
42 35 Libna ende Ether, ende Asan,
35 Siet Ios. 10.29.
 
43 Ende Iphtah, ende Asna, ende Nezib,
44 Ende Kehila, ende Achzib, ende Maresa: negen steden ende hare dorpen.
45 Ekron, ende hare 36 onderhoorige plaetsen, ende hare dorpen.
36 Hebr. dochteren, D. De Stedekens daer onder gehoorende, alsoo vers 47. ende elders meer.
 
46 Van Ekron, ende nae de Zee toe: alle die 37 aen de zijde van Asdod zijn, ende hare dorpen.
37 Hebr. op de hant.
 
47 Asdod, hare onderhoorige plaetsen, ende hare dorpen: Gaza, hare onderhoorige plaetsen ende hare dorpen, tot aen de Riviere van Egypten: ende 38 de groote Zee, ende [hare] lantpale.
38 Siet Num. 34. vers 6.
 
48 Op ’t geberchte nu: Samir, ende Iatthir, ende Socho.
49 Ende Danna, ende Kiriath-Sanna, die is Debir.
50 Ende Anab, ende Estemo, ende Anim,
51 Ende 39 Gosen, ende Holon, ende Gilo: elf steden ende hare dorpen.
39 Siet Ios. 10. op vers 41.
 
52 Arab, ende Duma, ende Esan,
53 Ende Ianum, ende Beth-Tappuah, ende Apheka,
54 Ende Humta, ende Kiriath-Arba, die is Hebron, ende Zior: negen steden ende hare dorpen.
55 40 Maon, Carmel, ende Ziph, ende Iuta,
40 Van dese Stadt heeft de woestijne daer by gelegen, haren name gekregen: Ende heeft sich David in de selve verborgen, voor Saul vluchtende, 1.Sam. 23.25. het was een bosch-achtige plaetse, daer veel speloncken in waren. dit was de geboortplaetse Nabals des mans Abigails, 1.Sam. 25.2.
 
56 Ende Izreël, ende Iokdeam, ende Zanoah,
57 Kain, Gibea, ende Timna: tien steden ende hare dorpen.
58 Halhul, Beth-Zur, ende Gedor,
59 Ende Maarath, ende Beth-Anoth, ende Eltekon: ses steden ende hare dorpen.
60 41 Kiriath-Baal, die is Kiriath-Iearim, ende Rabba: twee steden ende hare dorpen.
41 Dat is, Kiriath-Baal hiet anders Kiriath-Iearim.
 
61 Inde woestijne; Beth-Araba, Middin, ende Sechacha.
62 Ende Nibsan, ende de 42 Sout-stadt, ende Engedi: ses steden ende hare dorpen.
42 Eenige stellen de Hebr. woorden Ir-Hammelach in den text, als eenen eygenen name eener stadt.
 
63 Maer de kinderen Iuda en 43 konden de Iebusiten, inwoonders van Ierusalem, niet verdrijven: Also woonden de Iebusiten by de kinderen Iuda te Ierusalem, 44 tot desen dach toe.
43 Siet Iud. 2.20. d’ oorsake hier van.
44 Verst. hier den dach in welcken dit boeck geschreven is, want nader hant zijn de Iebusiten van David overwonnen, ende daer uyt verdreven geweest. 2.Sam. 5.6. Oock wasser te vooren een deel deser Stadt van Iuda ingenomen, Iud. 1.8.

Einde Jozua 15