Statenvertaling.nl

sample header image

Inleiding Jozua – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Het Boeck Josua

Inhoudt deses Boecks.

IN dit Boeck worden verhaelt de wonderlicke VVerken des Heeren, die hy, tot bewijs van de waerheyt ende trouwe sijner beloften, gedaen heeft, zedert de doot Mose tot het overlijden van Iosua, namelick, hoe hy de kinderen Israëls in ’t beloofde lant Canaan heeft gebracht, de selve droochs voets leydende door de Iordane, ende hen in handen leverende alle de Coningen der Canaaniten, met hare Landen ende Steden: die Iosua uyt-gedeelt heeft onder negen stammen, ende eene halve: De vry-Steden, mitsgaders die Steden die de Leviten souden bewoonen, worden oock verordent: Eyndelick wort in dit Boeck verhaelt de doot van Iosua, doe hy hondert ende tien jaren was out geworden, na dat hy den Israëliten Godes vloeck hadde voor-gestelt, indien sy souden afwijcken van ’t verbont ’t welck de Heere met hen hadde op-gerichtt. Iosua is geweest beyde in name ende in ampt, een besonder voorbeelt onses Heeren IESU CHRISTI, die de geloovige in de ware rust-plaetse, namelick in ’t Hemelsche Canaan, is brengende, Hebr. 4.8, etc. Dese Historie begrijpt den tijt van meer dan seventien jaren, ende sy draegt den name van Iosua, om dat in de selve van sijne treflicke daden meest gehandelt wort: Van wien dat dese historie beschreven zy, is onseker: Eenige meynen datse van eenen Propheet, die eenige jaren hier na geleeft heeft, beschreven is. Sy kan bequamelick in drie deelen af-gedeylt worden: want in de twaelf eerste Capittelen wort gesproken van de boven-maten groote victorien, welcke Iosua, door de kracht Godes, bevochten heeft: In het tweede deel, van cap. xiij. tot het xxij. cap. wort gehandelt van de afdeelinge des lants onder de Stammen: In het derde deel wort beschreven de wech-sendinge der twee Stammen, ende der halve: Item, de eernstige vermaninge van Iosua aen het volck van Israël, ende eyndelick het overlijden van Iosua ende Eleazar.

Einde inleiding Jozua