Statenvertaling.nl

sample header image

2 Timotheüs 4 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

2 Timotheüs 4

1 ICk betuyge dan voor Godt ende den Heere Iesu Christo, die de levende ende doode oordeelen sal in sijne verschijninge ende [in] sijn Coninckrijcke:
2 Predickt het woort: houdt aen tijdelijck, ontijdelijck: wederleght, bestraft, vermaent in alle lanckmoedicheyt, ende leere.
3 Want daer sal eenen tijdt zijn, wanneer sy de gesonde leere niet en sullen verdragen: maer ketelachtich zijnde van gehoor sullen sy haer selven leeraers opgaderen na hare eygene begeerlickheden:
4 Ende sullen [haer] gehoor vande waerheyt afwenden, ende sullen haer keeren tot fabelen.
5 Maer ghy weest wacker in alles, lijdt verdruckingen: doet het werck van een Euangelist, maeckt datmen van uwen dienst ten vollen versekert zy.
6 Want ick worde nu tot een dranck-offer geoffert, ende de tijdt mijner ontbindinge is aenstaende.
7 Ick hebbe den goeden strijdt gestreden, ick hebbe den loop ge-eyndight, ick hebbe het geloove behouden.
8 Voorts, is my wech-geleght de kroone der rechtveerdicheyt, welcke my de Heere, de rechtveerdige Rechter, in dien dagh geven sal: ende niet alleen my, maer oock allen die sijne verschijninge lief gehadt hebben.
9 Beneerstight u haestelick tot my te komen.
10 Want Demas heeft my verlaten, hebbende de tegenwoordige werelt lief gekregen, ende is na Thessalonica gereyst: Crescens na Galatien, Titus na Dalmatien.
11 Lucas is alleen met my. Neemt Marcum mede, ende brenght [hem] met u. Want hy is my seer nut tot den dienst.
12 Maer Tychicum hebbe ick na Ephesen gesonden.
13 Den reysmantel dien ick te Troas by Carpum gelaten hebbe, brenght mede als ghy komt, ende de boecken, insonderheyt de pergamenten.
14 Alexander de koper-smit heeft my veel quaets betoont: de Heere vergelde hem na sijne wercken.
15 Van welcken wacht u ghy oock: want hy heeft onse woorden seer tegen gestaen.
16 In mijne eerste verantwoordinge en is niemant by my geweest, maer sy hebben my alle verlaten. Het en worde haer niet toegerekent.
17 Maer de Heere heeft my byghestaen, ende heeft my bekrachtight: op dat men door my ten vollen soude versekert zijn van de predikinghe, ende alle Heydenen [de selve] souden hooren: ende ick ben uyt den muyl des Leeuws verlost.
18 Ende de Heere sal my verlossen van alle boos werck, ende bewaren tot sijn hemelsch Coninckrijck. Den welcken zy de heerlickheyt in alle eeuwicheydt. Amen.
19 Groet Priscam ende Aquilam, ende het huys Onesiphori.
20 Erastus is te Corinthen gebleven: ende Trophimum hebbe ick te Mileten kranck gelaten.
21 Beneerstight u om voor den winter te komen. U groet Eubulus, ende Pudens, ende Linus, ende Claudia, ende alle de broeders.
22 De Heere Iesus Christus zy met uwen geest. De genade zy met u lieden: Amen.

Einde 2 Timotheüs 4