Statenvertaling.nl

sample header image

1 Timotheüs 6 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

1 Timotheüs 6

1 DE dienstknechten so vele alser onder het jock zijn, sullen hare heeren aller eere weerdich achten: op dat de name Godts, ende de leere niet gelastert en worde.
2 Ende die geloovige heeren hebben, en sullen’se niet verachten, om dat’se broeders zijn: maer sullen’se te meer dienen om dat sy geloovigh ende gelieft zijn, als die deser weldaet mede deelachtigh zijn. Leert ende vermaent dese dingen.
3 Indien yemandt een andere leere leert, ende niet over een en comt met de gesonde woorden onses Heeren Iesu Christi, ende met de leere die na de Godtsalicheyt is,
4 Die is opgeblasen, ende en weet niets, maer hy raest ontrent [twist]-vragen ende woorden-strijt: uyt welcke komt nijdt, twist, lasteringen, quade na-denckingen,
5 Verkeerde crakeelingen van menschen die een verdorven verstant hebben, ende vande waerheyt berooft zijn, meynende dat de Godtsalicheyt een gewin zy. Wijckt af van de sulcke.
6 Doch de Godtsalicheyt is een groot gewin met vergenoeginge.
7 Want wy en hebben niets in de werelt gebracht, het is openbaer dat wy oock niet en connen yet daer uyt dragen.
8 Maer als wy voedtsel ende decksel hebben, wy sullen daer mede vergenoeght zijn.
9 Doch die rijck willen worden, vallen in versoeckinge ende [in] den strick, ende [in] vele dwase ende schadelicke begeerlickheden, welcke de menschen doen versincken in verderf ende onderganck.
10 Want de gelt-giericheyt is een wortel van alle quaet, tot welcke sommige lust hebbende zijn afgedwaelt van het geloove, ende hebben haer selven met vele smerten doorsteken.
11 Maer ghy, ô mensche Godts, vliedt dese dingen: ende jaeght na gerechticheyt, Godtsalicheyt, geloove, liefde, lijdtsaemheyt, sachtmoedicheyt.
12 Strijdt den goeden strijdt des geloofs, grijpt na het eeuwige leven, tot het welcke ghy oock geroepen zijt, ende de goede belijdenisse beleden hebt voor vele getuygen.
13 Ick bevele u voor Godt die alle dinck levendich maeckt, ende [voor] Christo Iesu, die onder Pontio Pilato de goede belijdenisse betuyght heeft:
14 Dat ghy dit gebodt houdet, onbevleckt [ende] onberispelick, tot op de verschijninge onses Heeren Iesu Christi:
15 Welcke tot sijner tijdt vertoonen sal de salige ende alleen machtige Heere, de Coninck der coningen, ende Heere der heeren:
16 Die alleen onsterflickheyt heeft, ende een ontoeganckelick licht bewoont: den welcken geen mensche gesien en heeft, noch sien en kan: welcken zy eere, ende eeuwige cracht. Amen.
17 Den rijcken in dese tegenwoordige werelt beveelt dat sy niet hoochmoedigh en zijn, noch [hare] hope en stellen op de ongestadicheyt des rijckdoms, maer op den levenden Godt, die ons alle dingen rijckelick verleent om te genieten:
18 Dat sy weldadigh zijn, rijcke worden in goede wercken, geerne mededeelende zijn, [ende] gemeensaem:
19 Leggende haer selven wech tot eenen schat een goedt fondament tegen het toecomende, op dat sy het eeuwige leven vercrijgen mogen.
20 ô Timothee bewaert het pandt [u] toebetrouwt, eenen afkeer hebbende van het ongodlick ydel roepen, ende van de tegenstellingen der valschelick ghenaemde wetenschap:
21 De welcke sommige voorgevende, zijn van het geloove af-geweecken. De genade zy met u. Amen.

Einde 1 Timotheüs 6