Statenvertaling.nl

sample header image

1 Timotheüs 3 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

1 Timotheüs 3

1 DIt is een getrouw woort, So yemandt tot eens Opsienders ampt lust heeft, die begeert een treflick werck.
2 Een Opsiender dan moet onberispelick zijn, eener vrouwen man, wacker, matigh, eerbaer, geerne herbergende, bequaem om te leeren:
3 Niet genegen tot den wijn, geen smijter, geen vuyl-gewin-soecker: maer bescheyden, geen vechter, niet gelt-gierich:
4 Die sijn eygen huys wel regeert, [sijne] kinderen in onderdanicheyt houdende, met alle stemmicheyt:
5 (Want so yemandt sijn eygen huys niet en weet te regeren, hoe sal hy voor de Gemeynte Godts sorge dragen?)
6 Geen nieuwelingh, op dat hy niet opgeblasen en worde, ende in het oordeel des Duyvels en valle.
7 Ende hy moet oock een goedt getuygenisse hebben van de gene die buyten zijn, op dat hy niet en valle in smaetheyt, ende [in] den strick des Duyvels.
8 De Diakenen insgelijcks [moeten] eerbaer zijn, niet twee-tongigh, niet die haer tot veel wijn begeven, geen vuyl-gewin-soeckers:
9 Houdende de verborgenheyt des geloofs in een reyne conscientie.
10 Ende dat dese oock eerst beproeft worden, [ende] dat’se daer na dienen, so sy onbestraffelijck zijn.
11 De vrouwen insgelijcks [moeten] eerbaer [zijn], geen lasteressen, wacker, getrouw in alles.
12 Dat de Diakenen eener vrouwen mannen zijn, die [hare] kinderen ende hare eygene huysen wel regeren.
13 Want die wel gedient hebben vercrijgen haer selven eenen goeden opganck, ende vele vrymoedicheyt in het geloove, ’twelck is in Christo Iesu.
14 Dese dingen schrijve ick u, hopende zeer haest tot u te comen:
15 Maer so ick vertoeve, op dat ghy meught weten hoe men in het huys Godts moet verkeeren, het welcke is de Gemeynte des levenden Godts, een pilaer ende vasticheyt der waerheyt.
16 Ende buyten alle twijfel de verborgenheyt der Godtsalicheydt is groot: Godt is geopenbaert in den vleesche, is gerechtveerdight in den Geest, is gesien van de Engelen, is gepredickt onder de Heydenen, is gelooft inde werelt, is opgenomen in heerlickheyt.

Einde 1 Timotheüs 3