Statenvertaling.nl

sample header image

1 Timotheüs 2 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

1 Timotheüs 2

1 ICK vermane dan voor alle dingen, dat gedaen worden smeeckingen, gebeden, voorbiddingen, danck-seggingen voor alle menschen:
2 Voor Coningen, ende alle die in hoocheyt zijn: op dat wy een gerust ende stil leven leyden mogen in alle Godtsalicheyt, ende eerbaerheyt.
3 Want dat is goet ende aengenaem voor Godt onsen Salichmaker,
4 Welcke wil dat alle menschen salich worden, ende tot kennisse der waerheyt comen.
5 Want daer is een Godt, daer is oock een middelaer Godes ende der menschen, de mensche Christus Iesus:
6 Die hem selven gegeven heeft [tot] een ransoen voor allen, [zijnde] het getuygenisse tot sijner tijdt:
7 Waer toe ick gestelt ben een Prediker ende Apostel, ( ick segge de waerheyt in Christo, ick en liege niet) een leeraer der Heydenen, in geloove ende waerheyt.
8 Ick wil dan dat de mannen bidden in alle plaetsen, opheffende heylige handen sonder toorn ende twistinge.
9 Desgelijcks oock dat de vrouwen in een eerbaer gewaet, met schaemte ende maticheyt haer selven vercieren, niet in vlechtingen [des hayrs], ofte goudt, ofte peerlen, ofte kostelicke kleedinge:
10 Maer (’t welck den vrouwen betaemt die de Godtvruchticheyt belijden) door goede wercken.
11 Een vrouwe late haer leeren in stilheyt, in alle onderdanicheyt.
12 Doch ick en late de vrouwe niet toe datse leere, noch over den man heersche, maer [wil] dat’se in stilheyt zy.
13 Want Adam is eerst gemaeckt, daer na Eva.
14 Ende Adam en is niet verleydt geworden: maer de vrouwe verleydt zijnde is in overtredinge geweest.
15 Doch sy sal saligh worden in kinderen te baren, so sy blijft in het geloove, ende liefde, ende heylichmakinge, met maticheyt.

Einde 1 Timotheüs 2