Statenvertaling.nl

sample header image

Filippenzen 4 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Filippenzen 4

1 D’Apostel vermaent de Philippensen tot stantvasticheyt in het geloove. 2 ende twee vrouwen onder haer tot eenichheyt. 4 voorders tot Christelicke blijdschap. 5 bescheydenheyt. 6 gerustheyt des gemoets. 8 ende tot verscheydene andere Christelicke deughden. 10 Daer na bedanckt hy de Philippensen van het onderhoudt ’t welck sy hem door Epaphroditum gesonden hadden: 11 dat hy sulcks niet uyt giericheyt hadde genoten, alsoo hy geleert hadde gebreck te lijden. 14 Dat sy daer aen wel hadden gedaen, ende meer als alle de andere Gemeynten. 18 Dat hy ’t wel hadde van Epaphrodito ontfangen. 19 ende dat Godt het soude vergelden. 20 Eyndelick besluyt hy desen brief met lof-segginge tot Godt, ende gewoonlicke groetenissen, ende wenschingen.
 
1 1 SO dan, mijne geliefde ende 2 zeer gewenschte broeders, 3 mijne blijdschap a 4 ende croone, 5 staet 6 also 7 inden Heere, geliefde.
1 N. dewijle onse burgerlicke verkeeringhe in de hemelen is, ende aldaer sulck eene heerlickheyt nae lichaem ende ziele van Christo ons bereydt is: ghelijck in het laetste van het voorgaende cap. verklaert wordt, waer op dese woorden sien.
2 Gr. seer begeerde. D. die ick met groote begeerte ende genegentheyt des herten beminne, ende na welcke ick seer verlange. Siet cap. 1.8.
3 D. die my oorsaecke gevet, dat ick my over u geloove ende Christelicken wandel verblijde ende verheuge.
a 1.Thes. 2.19.
4 D. een eere ende cieraet van mijnen dienst, door welcken ghy tot Christum bekeert zijt. Alsoo wordt een deuchtsame vrouwe genaemt een kroone haers mans. Prov. 12.4. ende godtsalige kinderen een kroone harer ouderen. Prov. 17.6. Siet 1.Thes. 2.19. Apocal. 3.11.
5 Dat is, blijft stantvastich. Een gelijckenisse ghenomen van krijghs-luyden, die in den strijdt niet en wijcken, noch en vluchten, maer staende blijven. Siet 1.Corinth. 16.13. Galat. 5.1. Ephes. 6.11. Coloss. 4.12. 2.Thess. 2.15.
6 Namel. gelijck ghy tot noch toe gedaen hebt. Ofte, gelijck ick u nu onder wesen hebbe.
7 Dat is, in het geloove ende gehoorsaemheydt des Heeren Christi. Ofte, door de kracht des Heeren.
 
2 Ick vermane 8 Euodiam, ende ick vermane Syntychen, dat sy 9 eens gesint zijn 10 in den Heere.
8 Dese twee vrouwen, gelijck uyt het volgende vers blijckt, waren lidtmaten van de Gemeynte der Philippensen, ende hadden veel goets gedaen tot voorderinge des Euangeliums, doch onder haer was eenigh misverstant ende twist geresen, die de Gemeynte ergerlick ende schadelick was.
9 Namel. niet alleen aengaende de leere, maer oock aengaende de toe-genegentheydt des gemoets. Siet capit. 2.2. ende 3.16.
10 D. met een soodanige heylige eenicheydt die de Heere ons beveelt, ende die hem aengenaem is.
 
3 Ende ick bidde oock u, 11 ghy [mijn] oprechte 12 mede-gesel, zijt 13 dese [vrouwen] 14 behulpigh, die met my 15 gestreden hebben in den Euangelio, 16 oock met Clemens, ende de andere mijne 17 mede-arbeyders, 18 welcker namen b 19 zijn 20 in het boeck des levens.
11 Siet van dit woordt cap. 2.20. ende 1.Timot. 1.2. Tit. 1.3.
12 Ofte, jock-genoot. Het Grieckx woordt beteeckent yemandt die een jock t’ samen treckt met een ander. Waer door niet verstaen en wordt de huysvrouwe van Paulus, gelijck sommige hebben gemeent: want het is seker dat Paulus niet getrouwt en was als hy den eersten brief schreef tot den Corinthen, gelijck blijckt 1.Corinth. 7.7. ende men leest nerghens, noch het is oock niet gelooflick, dat hy daer nae getrouwt is. Oock en lijdt de Griecksche tale niet wel dat dit van een vrouwe soude geseght worden. Maer hier door wordt verstaen yemandt van de Leeraers in de Gemeynte der Philippensen, die het jock des diensts des Euangeliums getrouwelick met den Apostel ghedragen ende getrocken heeft, ghelijck hy soodanighen elders noemt sijnen mede-strijder. Philip. 2. vers 25. Philem. vers 2. Een ghelijckenisse van twee Ossen die te samen een jock trecken. Siet 2.Corinth. 6.14.
13 Naemel. die terstont genoemt zijn.
14 Namel. om haer weder tot eenicheyt te brengen.
15 Dit moet verstaen worden, niet dat sy het Euangelium met Paulo opentlick gepredickt hebben, want dat verbiedt de Apostel den vrouwen, 1.Corinth. 14. versen 34, 35. ende 1.Tim. 2.12. maer dat’se in het bysonder, om de belijdenise vande Leere des Euangeliums, veel tegenspoets ende verdruckingen stantvastelick hebben uytgestaen. De Apostel gebruyckt hier een gelijckenisse genomen van de gene die om prijs streden. Siet 2.Timoth. 2.5. Hebr. 10.32.
16 Dit kan gevoeght worden, ofte met het woort behulpich, ofte met het woordt gestreden. Of dese Clemens daer nae een opsiender der Kercke van Roomen is geweest, is onseker.
17 N. in het werck van den dienst des Euangeliums. Siet Rom. 16. versen 3, 9, 21. Phil. 2.25. Phil. versen 1, 24.
18 Dit spreeckt de Apostel van dese sijne mede-arbeyders nae het oordeel der liefde. 1.Corinth. 13.7.
b Exod. 32.32. Psal. 60.29. Apoc. 3.5. ende 20.12. ende 21.27.
19 N. geschreven, een gelijckenisse ghenomen van de inschrijvinge der burgeren, ofte der soldaten, in een register, om de selve te kennen, ende voor rechte burgers ofte soldaten te houden.
20 D. in het register der uytverkorene ten eeuwigen leven, waer door Godts besluyt der eeuwighe verkiesinge verstaen wordt. Siet Exod. 32. versen 32, 33. Luc. 10.20. Apoc. 3.5. ende 17.8. ende 20. versen 12, 15.
 
4 c 21 Verblijt u in den Heere 22 alle tijdt: wederom segge ick, Verblijt u.
c 1.Thes. 5.16.
21 Siet Rom. 12. vers 12. 2.Cor. 13.11. Phil. 3.1.
22 N. niet alleen in tijdt van voorspoet, maer oock van tegenspoet ende verdruckinge, alsoo deselve den Christenen saligh zijn. Iac. 1.2. Siet cap. 2. versen 17, 18.
 
5 Uwe 23 bescheydenheyt zy alle menschen bekent. d 24 De Heere is na by.
23 Ofte, billickheydt, redelickheydt, welcke een bysondere, treflicke, ende noodige deucht is, als yemandt niet en blijft staen op het uyterste recht, maer sijnen naesten om vrede ende stichtinge wille toe geeft, ende gelijck als wijckt, so veel Godts woordt ende een goede conscientie kan verdragen. Siet Rom. 15. vers 1, 2. 1.Cor. 9.19. 2.Tim. 2.24. Tit. 3.2.
d 1.Cor. 10.11. Hebr. 10.25.
24 D. is over al by ons, ende hoort ende siet alle onse woorden ende doen. Ofte, is nae by met sijne toekomste om te oordeelen, wanneer wy van alle onse woorden ende doen sullen moeten rekenschap geven. Iac. 5.9.
 
6 e Weest in geen dinck 25 besorght: maer laet 26 uwe begeerten in alles, door bidden ende smeecken, met danck-segginge 27 bekent worden by Godt.
e Psal. 55.23. Matth. 6.25. 1.Tim. 6.8, 17. 1.Petr. 5.7.
25 N. met anghstige bekommernisse, voort-komende uyt mistrouwen van Godts voorsienicheyt. Matth. 6.25. Anders zijn de geloovige oock schuldich voor de hare te sorgen. 1.Timoth. 5.8.
26 D. de saecken die ghy begeert ende versoeckt.
27 Dit wordt menschelicker wijse gesproken: want andersins weet Godt van hem selven alle onsen noodt ende ghebreck beter als wy selve. Siet Matth. 6.32.
 
7 f Ende 28 de vrede Godts, 29 die alle verstant te boven gaet, sal uwe herten ende uwe 30 sinnen 31 bewaren in Christo Iesu.
f Ioan. 14.27. Rom. 5.1. Ephes. 2.14.
28 Siet van desen vrede Rom. 5.1. ende 14.17.
29 D. die een soo groot ende uytnemende goet is, dat het van geen menschelick verstant en kan begrepen, veel weyniger met menschelicke tongen uytgesproken worden.
30 Ofte, uwe gedachten.
31 Het Griecx woort beteeckent met wacht ofte besettinge tegen de vyanden yet bewaren. Siet 1.Petr. 1.5.
 
8 Voorts, broeders, al wat waerachtigh is, g 32 al wat eerlick is, al wat rechtveerdich is, al wat h 33 reyn is, al wat 34 lieflick is, al wat 35 wel luydt, so daer eenige deught is, ende so daer eenigen lof is, dat selve 36 bedenckt.
g Rom. 13.13.
32 Ofte, deftich, statich.
h 1.Thes. 4. versen 3, 4, 5.
33 Ofte, kuysch.
34 Ofte, vriendelick.
35 Ofte, van goet geruchte is, daer men wel van spreeckt.
36 N. om dat met een ernstigh voornemen ende vlijt voor te stellen ende te betrachten.
 
9 37 Het gene ghy oock geleert, ende ontfangen, ende gehoort, ende in my gesien hebt van my, dat doet: ende 38 de Godt des vredes 39 sal met u zijn.
37 Hier verklaert de Apostel breeder het gene hy te voren in ’t gemeyn vermaent hadde, dat’se hem souden nae volghen cap. 3.17.
38 Siet Rom. 15.33. ende 16.20. 2.Corinth. 13.11. 1.Thess. 5.23.
39 N. met sijne genadige tegenwoordigheyt, bystant, ende zegen.
 
10 Ende ick ben grootelicks verblijdt geweest 40 in den Heere, dat ghy nu eenmael wederom 41 verwackert zijt i om 42 aen my te gedencken: waer aen ghy oock 43 gedacht hebt, maer ghy en hebt 44 de gelegenheyt niet gehadt.
40 Siet vers 4.
41 Gr. wederom groeyende, ofte spruytende geworden zijt. Een gelijckenisse genomen van de boomen, die des winters schijnen verstorven te zijn, ende tegen den somer wederom uytspruyten ende groen worden.
i 2.Corinth. 11.9.
42 D. aen mijnen nootdruft in dese banden. Ofte, voor my te sorgen.
43 Namel. voor desen, hoe wel ghy het niet en hebt gesonden.
44 N. om de gifte bequamelick aen my over te senden.
 
11 Niet dat ick [dit] segge 45 van wegen gebreck: want ick 46 k hebbe geleert 47 vergenoeght te zijn 48 in’t gene ick ben.
45 D. als of ick gebreck hadde moeten lijden, ofte niet en konde lijden.
46 N. soo uyt Godts woordt, als door de ervarenheyt ende oeffeninge.
k 1.Tim. 6.6.
47 D. te vreden ende wel gerust te zijn. Siet van dese deucht 1.Timoth. 6.6. Hebr. 13.5.
48 D. met die dingen die ick hebbe, al zijn’se weynich ende sober. Ofte, in den staet daer in ick ben.
 
12 Ende 49 ick weet 50 l vernedert te worden, ick weet oock 51 overvloedt te hebben: allesins ende in allen ben ick 52 onderwesen, beyde versadight te zijn, ende honger te lijden, beyde overvloedt te hebben, ende gebreck te lijden.
49 D. ick hebbe geleert, gelijck te voren.
50 N. door armoede ende gebreck: ende daer in te vreden te zijn.
l 1.Corinth. 4.11. 2.Corinth. 11.27.
51 D. overvloedt van onderhoudt hebbende, dien recht te ghebruycken.
52 De Apostel ghebruyckt hier een Griecks woordt het welck eygentlick beteeckent onderricht te worden in de verborgentheden van eenige religie, die alle man niet en waren geopenbaert: ende wil daer mede te kennen geven, dat hy dese saecke ten vollen verstaet ende geleert heeft.
 
13 53 Ick vermagh 54 alle dingen door Christum die my 55 cracht geeft.
53 Dit doet hy daer by, op dat hy dese deughd niet en schijne hem selven ende sijne krachten toe te schrijven.
54 N. alle de voorseyde ende diergelijcke dingen.
55 N. door de genade ende wercken sijnes heyligen Geests, sonder welcke wy niet goets en konnen dencken noch doen. Ioan. 15.5. 2.Cor. 3.5. Phil. 1.29. ende 2.13.
 
14 Nochtans hebt ghy wel gedaen, dat ghy 56 met mijne verdruckinge 57 gemeynschap gehadt hebt.
56 N. die ick hier lijde in banden, gebreck ende armoede.
57 D. de selve u hebt laten ter herten gaen, als of’se u selve aenginck. Hebr. 13.3. Ofte, hebt oock aen my mededeelinge gedaen in de selve.
 
15 m Ende oock ghy Philippensen wetet, dat 58 in het begin des Euangeliums, doe ick van Macedonien vertrocken ben, geene Gemeynte 59 my [yet] mede-gedeelt heeft 60 tot rekeninge van uytgeef ende ontfanck, dan ghy alleen.
m 2.Corinth. 11.9.
58 D. van dien tijt af dat ick onder u het Euangelium eerstmael gepredickt hebbe.
59 Ofte, met my gemeynschap gehadt en heeft in rekeninge, etc. N. ’t zy tot mijn behoef, ofte om aen andere arme Gemeynten te behandigen.
60 Een gelijckenisse van getrouwe rentmeesters ofte coopluyden, die neerstelick opteeckenen in hare reken-boecken wat ende van wien sy yet ontfangen, wat sy uytgeven, ende waer toe sulcks besteedt is, om goede rekenschap te houden ende te connen geven.
 
16 Want oock 61 in Thessalonica hebt ghy my eenmael ende andermael gesonden tot nootdruft.
61 Siet van dese stadt ende des Apostels verblijf in de selve Actor. cap. 17.
 
17 Niet dat ick de gave 62 soecke, maer ick soecke 63 de vrucht die overvloedigh is 64 tot uwe rekeninge.
62 D. dat het my soo seer soude te doen zijn om uwe gaven die ghy my gesonden hebt.
63 D. dat uw’ geloove door sulcke vruchten overvloedelick betoont worde. Ofte, dat ghy de vrucht ende vergeldinge van dese uwe mildadicheyt rijckelick mooght verkrijgen.
64 D. op dat ick gelijck als in mijn reken-boeck mach aenteeckenen sulcks van u ontfangen te hebben. Hy siet hier oock op de voorgaende gelijckenisse.
 
18 Maer ick hebbe 65 alles ontfangen, ende 66 ick hebbe overvloedt: ick ben 67 vervult geworden, als ick van Epaphrodito ontfangen hebbe, dat van u [gesonden was, n als] 68 eenen wel-rieckenden reuck, een aengename offerande, Gode wel-behagelick.
65 N. dat ghy my gesonden hebt: gelijck daer nae verklaert wordt.
66 D. meer als genoech tot mijn onderhoudt, soo dat ghy niet meer en behoeft te senden, gelijck oock de volgende woorden ick ben, etc. het selve oock te kennen geven.
67 D. hebbe genoech ende overvloedt.
n Hebr. 13.16.
68 Gr. als eenen reuck der welrieckentheyt. De Apostel siet hier op de danck-offeren des Ouden Testaments, die voor-beelden waren van onse gheestelicke danck-offeren in den Nieuwen Testamente, waer onder mede zijn de wercken der weldadigheyt tegen de Dienaren des woordts, ende de arme, die hy verklaert met dese beschrijvinge den Heere seer aenghenaem te zijn, om haer daer toe meer ende meer te verwecken. Siet Hebr. 13.16.
 
19 Doch 69 mijn Godt sal 70 na sijnen rijckdom 71 vervullen 72 alle uwen noodtdruft, 73 in heerlickheyt 74 door Christum Iesum.
69 Namel. in wien ick geloove, ende wien ick diene in sijne Gemeynte.
70 Namel. alsoo alle de goederen deser werelt hem toe behooren. Psal. 24.1. 1.Corinth. 10.26. Ofte, nae den rijckdom sijner goetdadigheyt. Ephes. 2.4.
71 D. u overvloedelick geven.
72 D. al wat ghy van noode ende van doen hebt tot uwe onderhoudinge.
73 D. seer heerlick ende mildadelick.
74 Gr. in Christo Iesu.
 
20 Onsen Godt nu 75 ende Vader zy de heerlickheydt 76 in alle eeuwicheyt. Amen.
75 D. die onse Vader is door Christum geworden, ende wy sijne kinderen, tot welcke hy vaderlick gesint is, ende die hy vaderlick sal versorgen. Matth. 6.32. Ioan. 20.17.
76 Gr. tot de eeuwen der eeuwen.
 
21 Groetet alle heylige in Christo Iesu. U groeten de broeders die 77 met my zijn.
77 N. hier tot Roomen.
 
22 Alle de heylige groeten u, ende meest die 78 van het huys des Keysers zijn.
78 Gr. uyt. D. eenighe die in het hof van den Keyser Nero hem dienen, ende van sijn huysgesin zijn. Siet cap. 1.13.
 
23 79 De genade onses Heeren Iesu Christi zy met u allen. Amen.
79 Siet Gal. 6.18.
Aen de Philippensen gheschreven van Roomen [ende gesonden] door Epaphroditum.

Einde Filippenzen 4