Statenvertaling.nl

sample header image

Deuteronomium 30 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Deuteronomium 30

Belofte van genadige verlossinge, ende bekeeringe der Ioden, met aenwijsinge vanden oorspronck der heylsame bekeeringe, ende den segen die daer op volgt, vers 1, etc. Roem van de heerlicke openbaringe des Godtlicken woorts, 11. Voorstellinge van leven ende doot, met eene heftige betuyginge ende vermaninge om het leven ende den segen te verkiesen, 15.
 
1 VOorts sal ’t geschieden, wanneer alle dese dingen over u sullen gekomen zijn, 1 dese segen, ofte dese vloeck, die ick u 2 voorgestelt hebbe: so sult ghy ’t 3 weder tot u herte nemen, onder alle volcken, daer henen u de HEERE uwe Godt gedreven heeft:
1 Eerst de segen op de gehoorsaemheyt, ende daerna de vloeck op de ongehoorsaemheyt: sulcx dat ghy beyde ondervonden sult hebben.
2 Hebr. voor u aengesichte gegeven hebbe: als bov. cap. 11.26. ende ond. vers 15, 19.
3 Hebr. doen wederkeeren, tot aen, ofte, in u herte. Vergel. bov. c. 4. op versen 29, 30, etc. Aldaer hebt ghy eene gelijcke Prophetie, als hier ende in ’t volgende: And. ende ghy ’t weder ter herten sult genomen hebben.
 
2 Ende 4 ghy sult u bekeeren tot den HEERE uwen Godt, ende sijner stemme gehoorsaem zijn, nae alles dat ick u heden gebiede: ghy ende uwe kinderen, met u gantsche herte, ende met uwe gantsche ziele.
4 And. ende ghy u bekeert sult hebben.
 
3 5 Ende de HEERE uwe Godt sal a 6 uwe gevanckenisse wenden, ende sich uwer ontfermen: ende hy sal u 7 weder vergaderen uyt alle de volcken, daer henen u de HEERE uwe Godt verstroyt hadde.
5 And. so sal de HEERE, etc.
a Nehem. 1.8. Psal. 106.45. Ierem. 32.37.
6 D. de menichte uwer gevangenen doen wederkeeren: also Psal. 68.19. Ephes. 4.8.
7 Hebr. ende hy sal wederkeeren, ende sal u vergaderen: dat is, hy sal u weder vergaderen, ofte, hy sal met sijne genade wederkeeren, ende u vergaderen, etc.
 
4 b Al waren uwe verdrevene 8 aen ’t eynde des hemels; van daer sal u de HEERE uwe Godt vergaderen, ende van daer sal hy u nemen.
b Nehem. 1.9.
8 Verg. bov. cap. 4. op vers 34.
 
5 Ende de HEERE uwe Godt sal u brengen in ’t lant, dat uwe vaderen erflick beseten hebben, ende ghy sult dat erflick besitten: ende hy sal u wel doen, ende sal u vermenichvuldigen boven uwe vaderen.
6 Ende de HEERE uwe Godt c 9 sal u herte besnijden, ende het herte uwes zaets: om den HEERE uwen Godt lief te hebben met u gantsche herte, ende met uwe gantsche ziele, 10 op dat ghy levet.
c Ierem. 32.39. Ezech. 11.19. ende 36.26.
9 D. hy sal u door de kracht sijnes Geests verlichten, reynigen ende tot sijnen dienst bequaem maken. Verg. bov. cap.10. op vers 16. alwaer Godt beveelt te doen, ’tgene hy hier belooft te wercken, dat men het konne doen. Siet oock bov. cap. 29.4. Also dat hier het verbont der genaden, in Christo bevestigt, verhaelt wort.
10 Hebr. om uwes levens wille.
 
7 Ende de HEERE uwe Godt sal alle die vloecken leggen op uwe vyanden, ende op uwe haters, die u vervolgt hebben.
8 Ghy dan sult u bekeeren, ende der stemme des HEEREN gehoorsaem zijn: ende ghy sult doen alle sijne geboden, die ick u heden gebiede.
9 d Ende de HEERE uwe Godt sal u doen overvloeyen in al het werck uwer hant, in de vrucht uwes buycks, ende in de vrucht uwer beesten, ende in de vrucht uwes lants, ten goede: want de HEERE sal 11 wederkeeren om sich over u te verblijden ten goede, gelijck als hy sich over uwe vaderen verblijdt heeft:
d Bov. 28.11.
11 D. sal sich weder verblijden, om u wel te doen. als Ierem. 32.41.
 
10 Wanneer ghy der stemme des HEEREN uwes Godts sult gehoorsaem zijn, houdende sijne geboden, ende sijne insettingen, die in dit wetboeck geschreven zijn: wanneer ghy u sult bekeeren tot den HEERE uwen Godt, met u gantsche herte, ende met uwe gantsche ziele.
11 Want dit selve gebodt, het welcke ick u heden gebiede, dat en is van e u niet 12 verborgen, ende dat en is niet verre.
e Ies. 45.19.
12 And. te hooch, te wonderlick. Siet Genes. 18.14. Deuter. 17.8. Prov. 30.18. Ierem. 32.17. Verg. Rom. 10.6, 7, 8. alwaer d’Apostel desen text past op de leere ende genade des Euangeliums, sonder dewelcke men de geboden des Heeren niet recht verstaen, veel weyniger na de selve Gode behaechlick leven kan. Vergel. bov. cap. 29.4. met d’aenteeck. aldaer.
 
12 Het en is niet in den hemel: om te seggen; f wie sal voor ons ten hemel varen, dat hy het voor ons 13 hale, ende ons het selve hooren late, dat wy het doen?
f Rom. 10.6, etc.
13 Hebr. neme, dat is, neme ende brenge. Siet Genes. 12. op vers 15. ende soo in ’t volgende vers.
 
13 Het en is oock niet op gene zijde der zee: om te seggen; wie sal voor ons overvaren aen gene zijde der zee, dat hy het voor ons hale, ende ons het selve hooren late, dat wy het doen?
14 Want dit woort is 14 seer nae by u: in uwen monde, ende in u herte, om dat te doen.
14 Als of Mose seyde: ghy hebt geene excuse van onwetenheyt voor te wenden: dewijle dit woort u lieden ten vollen verklaert is, ende ghy het dagelickx in den mont hebt, ende genoech verstaet, wat de HEERE van u eyscht. Vergel. ond. cap. 31. op vers 19. waer op dese woorden wijders passen. Siet Rom. 10.8.
 
15 Siet ick heb u heden voorgestelt 15 het leven, ende het goede: ende den doot, ende het quade.
15 Het leven, met allerleyen segen, so ghy gehoorsaem zijt: den doot, met mijnen vloeck, so ghy ongehoorsaem zijt. Gelijck de volgende verssen verklaren.
 
16 Want ick u heden gebiede, den HEERE uwen Godt lief te hebben, in sijne wegen te wandelen, ende te houden 16 sijne geboden, ende sijne insettingen, ende sijne rechten, op dat ghy levet ende vermenichvuldiget, ende de HEERE uwe Godt u segene in het lant, daer ghy nae toe gaet om dat te erven.
16 Siet bov. cap. 5. op vers 31.
 
17 Maer indien u herte sich sal afwenden, ende ghy niet hooren en sult: ende ghy gedreven sult worden, dat ghy u voor andere Goden buyget, ende deselve dienet:
18 So verkondige ick ulieden heden, dat ghy 17 voorseker sult omkomen: ghy en sult de dagen niet verlengen op het lant, na het welcke ghy over de Iordane zijt henen gaende, om daer in te komen, dat ghy’t erflick besittet.
17 Hebr. omkomende omkomen.
 
19 g Ick 18 neme heden tegens ulieden tot getuygen den hemel ende de aerde; het leven ende den doot heb ick 19 u voorgestelt, den segen ende den vloeck: kiest dan het leven, op dat ghy levet, ghy, ende u zaet;
g Bov. 4.26.
18 Siet bov. cap. 4. op vers 26.
19 Hebr. voor u aengesicht gegeven.
 
20 Liefhebbende den HEERE uwen Godt, sijner stemme gehoorsaem zijnde, ende hem aenhangende: want hy 20 is u leven ende de lengte uwer dagen; op dat ghy blijvet in ’t lant, dat de HEERE uwen vaderen, Abraham, Isaac, ende Iacob gesworen heeft, hen te sullen geven.
20 D. die u ’t leven geeft, onderhoudt, ende verlengt. Vergel. Actor. 17.25, 28.

Einde Deuteronomium 30