Statenvertaling.nl

sample header image

Deuteronomium 27 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Deuteronomium 27

Bevel van gedenck-steenen, ende eenen altaer op te richten over de Iordane, ende tot wat eynde, vers 1, etc. Bevel ende ordre vanden segen ende vloeck aldaer uyt te spreken, met het formulier des vloecks, 11.
 
1 ENde Mose met t’samen den Outsten Israëls, geboodt den volcke, seggende: Behoudt alle dese 1 geboden, die ick u lieden heden gebiede.
1 Hebr. al dit gebodt, dat, etc.
 
2 ’T sal dan geschieden, ten dage, a als ghy over de Iordane sult gegaen zijn, in ’t land, dat u de HEERE uwe Godt geven sal; so sult ghy u groote steenen oprichten, ende 2 bestrijckense met kalck.
a Ios. 4.1.
2 Hebr. bekalckense met kalck. ende alsoo ond. vers 4.
 
3 Ende ghy sult daer op schrijven alle woorden deser wet, als ghy over gegaen sult zijn: 3 op dat ghy komet in ’t lant, dat de HEERE uwe Godt u geven sal; een lant vloeyende van melck ende honich, gelijck als de HEERE, uwer vaderen Godt, tot u gesproken heeft.
3 And. om dat ghy komt.
 
4 ’T sal dan geschieden, als ghy over de Iordane gegaen sult zijn, dat ghy de selve steenen, van dewelcke ick u heden gebiede, sult oprichten op den berch Ebal: ende ghy sultse met kalck bestrijcken.
5 b Ende ghy sult aldaer den HEERE uwen Godt eenen altaer bouwen: Eenen altaer van steenen, ghy sult 4 geen yser over de selve bewegen.
b Exod. 20.26. Ios. 8.31.
4 D. ghy sult geen yseren instrument aen de steenen gebruycken, om die konstichlick te bereyden, op dat het niet tot misbruyc en gedye. want dit maer voor eenen tijt was, tot dat Godt sijnen wille van eene sekere plaetse sijns diensts soude hebben geopenbaert.
 
6 Van 5 heele steenen sult ghy den altaer des HEEREN uwes Godts bouwen: ende ghy sult den HEERE uwen Godt brand-offeren daer op offeren.
5 Rouw ende onbehouwen, soo als ghyse vinden sult.
 
7 Oock sult ghy danckofferen offeren, ende sult aldaer eten, ende vrolick zijn voor ’t aengesichte des HEEREN uwes Godts.
8 Ende ghy sult op dese steenen schrijven alle woorden deser wet, 6 die wel uytdruckende.
6 Alsoo datse wel leefbaer, ende langduerende zijn.
 
9 Voorts sprack Mose, met t’ samen de Levitische Priesteren, tot gantsch Israël, seggende: Luystert toe, ende hoort, ô Israël; 7 op desen dach zijt ghy den HEERE uwen Godt tot een volck geworden.
7 Verg. bov. cap. 26. op vers 17.
 
10 Daerom sult ghy der stemme des HEEREN uwes Godts gehoorsaem zijn: ende ghy sult doen sijne geboden, ende sijne insettingen, die ick u heden gebiede.
11 Ende Mose geboodt den volcke te dien dage, seggende:
12 8 Dese sullen staen om het volck te segenen op den berch Gerizim, als ghy over de Iordane gegaen sult zijn: Simeon, ende Levi, ende Iuda, ende Issaschar, ende Ioseph, ende Benjamin.
8 Verg. bov. c. 11.29.
 
13 Ende dese sullen staen over den vloeck op den berch Ebal: Ruben, Gad ende Aser, ende Zebulon, Dan, ende Naphtali.
14 Ende de Leviten sullen betuygen ende seggen tot alle man van Israël, met verhevene stemme:
15 Vervloeckt zy de man, die een gesneden, ofte gegoten beelt, 9 eenen grouwel des HEEREN, een werck van ’s werckmeesters handen, 10 sal maken, ende setten in ’t verborgen; ende al ’t volck sal antwoorden, ende seggen, 11 Amen.
9 Siet bov. cap. 17. op vers 1.
10 Ofte, al soud hy’t in’t verborgen setten.
11 Siet Num. 5. op vers 22.
 
16 Vervloeckt zy, die sijnen vader, ofte sijne moeder veracht: ende al ’t volck sal seggen, Amen.
17 Vervloeckt zy, die sijns naesten lantpale verruckt: ende al ’t volck sal seggen, Amen.
18 Vervloeckt zy, die eenen blinden op den wech doet doolen: ende al ’t volck sal seggen, Amen.
19 Vervloeckt zy, die het recht des vreemdelincks, des weesen, ende der weduwe buycht: ende al ’t volck sal seggen, Amen.
20 Vervloeckt zy, die by het wijf sijns vaders licht, om dat hy 12 sijns vaders slippe ontdeckt heeft: ende al ’t volck sal seggen, Amen.
12 Siet bov. cap. 22. op vers 30.
 
21 Vervloeckt zy, die by eenich beest ligt: ende al ’t volck sal seggen, Amen.
22 Vervloeckt zy, die by sijne suster ligt, de 13 dochter sijns vaders, oft de dochter sijner moeder: ende al ’t volck sal seggen, Amen.
13 D. sijne halve suster, als de volgende woorden verklaren.
 
23 Vervloeckt zy, die by sijne 14 schoonmoeder ligt, ende al ’t volck sal seggen, Amen.
14 D. sijner huysvrouwen moeder.
 
24 Vervloeckt zy, die sijnen naesten in ’t verborgen 15 verslaet: ende al ’t volck sal seggen, Amen.
15 D. ombrengt, vermoort.
 
25 Vervloeckt zy, 16 die geschenck neemt, om 17 eene ziele, 18 het bloet eens onschuldigen, te verslaen: ende al ’t volck sal seggen, Amen.
16 ’T zy richter, ofte getuyge, ofte een moordenaer, daer toe bekocht, etc.
17 D. eenen mensche.
18 D. alsoo dat het bloet eens onschuldigen door hem ofte sijn toe doen vergoten worde.
 
26 c Vervloeckt zy, die de woorden deser wet niet en sal 19 bevestigen, doende de selve: ende al ’t volck sal seggen, Amen.
c Galat 3.10.
19 Met herte, monde, ende metter daet die steets nakomende ende volbrengende. Vergel. Ierem. 35.14, 16.

Einde Deuteronomium 27