Statenvertaling.nl

sample header image

Deuteronomium 26 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Deuteronomium 26

Offeringe van de eerstelingen aller vruchten, met eene schoone belijdenisse, danck-segginge, ende vrolickheyt voor den HEERE, vers 1, etc. als oock vande drie-jarige tienden, 12. Bevestinge des verbonts tusschen Godt ende sijn volck van wederzijden, 16.
 
1 VOorts sal ’t geschieden, wanneer ghy sult gekomen zijn in ’t lant, dat u de HEERE uwe Godt ten erve geven sal; ende ghy dat erflick sult besitten, ende daer in woonen:
2 So sult ghy nemen vande a eerstelingen aller vrucht des lants, die ghy opbrengen sult van u lant, dat u de HEERE uwe Godt geeft, ende sultse in eenen korf leggen: ende ghy sult henen gaen tot de plaetse, die de HEERE uwe Godt verkoren sal hebben, om sijnen name aldaer te doen woonen.
a Exod. 23.19. ende 34.26. Levit. 2.14. ende 23.10. Num. 15.17.
 
3 Ende ghy sult komen tot den Priester, de welcke in die dagen zijn sal, ende tot hem seggen; Ick verklare heden voor den HEERE uwen Godt, dat ick gekomen ben in ’t lant, het welcke de HEERE onsen vaderen gesworen heeft, ons te sullen geven.
4 Ende de Priester sal den korf van uwer hant nemen: ende hy sal dien voor den altaer des HEEREN uwes Godts neder setten.
5 Dan sult ghy voor het aengesichte des HEEREN uwes Godts betuygen, ende seggen; Mijn 1 vader was een 2 bedorven 3 Syrier, ende hy b tooch af nae Egypten, ende verkeerde aldaer als vreemdelinck met weynich 4 volcx: maer hy wert aldaer tot een groot, machtich, ende menichvuldich volck.
1 D. voorvader, naemlick, Iacob.
2 Ofte, vergaende, verloren gaende: dat is, naeby om te vergaen (als dickwijls, een verlooren schaep, dat is, verbijstert, ende in perijckel zijnde van vergaen) ten aensien van al ’t ongelijck, dat hem sijn schoonvader aengedaen hadde, mitsgaders andere moeyelickheden ende swaricheden, die hy soo in den dienst by Laban, als in ende na het wederkeeren van daer, geleden heeft. Vergelijckt de capp. Genes. 31.33, 34, 37. ende cap. 47.9. dese belijdenisse diende ter eeren Godes, die het aenstaende verderf van Iacob, ende sijn gantsch geslachte, volgens sijne beloften, wonderbaerlick hadde verhoedt.
3 Ten aensien van sijne langduerige wooninge in Syrien by Laban: andersins was hy in ’t lant Canaan geboren. And. bedorven [van] den Syrier. te weten, Laban. Genes. 25.26.
b Genes. 46.1.
4 Hebr. mannen.
 
6 Doch de Egyptenaers deden ons quaet, ende verdruckten ons; ende leyden ons eenen harden dienst op.
7 Doe riepen wy tot den HEERE, den Godt onser vaderen: ende de HEERE c verhoorde onse stemme, ende 5 aensach onse elende, ende onsen arbeyt, ende onse onderdruckinge.
c Exod. 2.23.
5 Siet Genes. 16. op vers 13.
 
8 Ende de HEERE voerde ons uyt Egypten, door eene stercke hant, ende door eenen uytgestreckten arm, ende door grooten schrick: ende door teeckenen, ende door wonderen.
9 Ende hy heeft ons gebracht tot dese plaetse: ende hy heeft ons dit lant gegeven, een lant vloeyende van melck ende honich.
10 Ende nu, siet ick hebbe gebracht de eerstelingen van de vrucht deses lants, dat ghy, HEERE, my gegeven hebt: dan sult ghyse nedersetten voor het aengesichte des HEEREN uwes Godts, ende sult u buygen voor ’t aengesichte des HEEREN uwes Godts.
11 Ende ghy sult vrolick zijn over al ’t goet, dat de HEERE uwe Godt u ende uwen huyse gegeven heeft: ghy, ende de Levijt, ende de vreemdelinck, die in ’t midden van u is.
12 Wanneer ghy 6 sult ge-eyndigt hebben d alle tienden uwes inkomens te vertienen, in het derde jaer, zijnde een jaer der tienden: dan sult ghy den Levijt, den vreemdelinck, den weese, ende der weduwe geven, dat sy in uwe 7 poorten eten, ende versadicht worden.
6 D. alle tienden by een sult gebracht hebben. Siet vande tienden Lev. 27. op vers 30.
d Levit. 27.30. Num. 18.24.
7 D. steden, ofte, plaetsen uwer wooninge.
 
13 Ende ghy sult voor ’t aengesichte des HEEREN uwes Godts seggen; Ick heb het 8 heylige uyt den huyse wechgenomen, ende hebbe het oock den Levijt, ende den vreemdelinck, den weese, ende der weduwe gegeven, e nae alle uwe geboden, die ghy my geboden hebt: ick en heb niets van uwe geboden over getreden, ende niets vergeten.
8 Verstaet, de tienden, die den Heere geheylicht waren, voor den Levit, vreemdelinck, etc.
e Bov. 14.27.
 
14 Ick en hebbe daer van niet gegeten 9 in mijn leet, ende hebbe daer van niets wech genomen 10 tot yets onreyns, noch daer van gegeven 11 tot eenen dooden: ick ben der stemme des HEEREN mijnes Godts gehoorsaem geweest, ick hebbe gedaen nae alles, dat ghy my geboden hebt.
9 D. in mijnen tegenspoet: al schoon het my niet wel en ginck, heb ick evenwel de tienden voor my niet aengetast. Ofte in mijn rouwe. waer door het onreyn soude zijn geworden, waer op de volgende woorden mede sien.
10 D. tot eenich onreyn gebruyck, ofte in onreynicheyt, dat is, sulcx dat ick daer door soude verontreynicht zijn.
11 Tot eenige leed maeltijt, ofte begravinge der dooden, daer inne men sulcx met eenigen schijn van heylicheyt soude mogen soecken t’ excuseren, ende nochtans verontreynicht worden.
 
15 Siet nederwaerts van uwe heylige wooninge, van den hemel, ende segent u volck, 12 den Israël, ende het lant, dat ghy ons gegeven hebt: gelijck als ghy onsen vaderen gesworen hebt; een lant van melck ende honich vloeyende.
12 D. den kinderen, ofte nakomelingen van Israël, ofte Iacob.
 
16 Te desen dage gebiedt u de HEERE uwe Godt dese insettingen ende rechten te doen: houdt dan ende doet deselve, met u gantsche herte, ende met uwe gantsche ziele.
17 13 Heden f hebt ghy den HEERE doen 14 seggen, dat hy u 15 tot eenen Godt sal zijn, ende dat ghy sult wandelen in sijne wegen, ende houden 16 sijne insettingen, ende sijne geboden, ende sijne rechten, ende dat ghy sijner stemme sult gehoorsaem zijn.
13 D. te deser tijt is het verbont, eertijts met Abraham ende sijn zaet opgericht, vernieuwt, ende door de vervullinge van Godes belofte, ende het bewijs uwer danckbaerheyt bekrachticht.
f Genes. 17.7.
14 D. verklaren, beloven: ende soo in ’t volgende vers.
15 Siet Genes. 17. op vers 7.
16 Siet bov. cap. 5. op vers 31.
 
18 Ende de HEERE heeft u heden doen seggen, dat ghy hem tot een g volck des eygendoms sult zijn, gelijck als hy u gesproken heeft, ende dat ghy alle sijne geboden sult houden.
g Exod. 19.5. Bov. 7.6. ende 14.2.
 
19 h Op dat hy u also boven alle de volcken, die hy gemaeckt heeft, 17 hooch sette, tot lof, ende tot eenen name, ende tot 18 heerlickheyt: ende op dat ghy een heylich volck zijt den HEERE uwen Gode, gelijck als hy gesproken heeft.
h Bov. 4.7.
17 U alsoo doe uytsteken, dat ghy boven alle volckeren geroemt, vermaert, ende vereerlickt zijt: ende dat tot prijs ende eerlickheyt van Godts hoogen ende heerlicken naem, die d’eenige autheur is van allen genadigen, soo geestelicken als lichamelicken segen. Vergel. ond. c. 28.1. ende bov. 10. op vers 21. ende 2.Sam. 7.23. Ier. 33.9, etc.
18 Ofte, cieraet, smuck.

Einde Deuteronomium 26