Statenvertaling.nl

sample header image

Deuteronomium 18 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Deuteronomium 18

Van het erfdeel ende recht der Priesteren ende Leviten aen offerhanden ende eerstelingen, vers 1, etc. verbodt van de heydensche afgodische duyvelsche grouwelen na te volgen, 9. Eene seer heerlicke belofte vande sendinge onses Heeren Christi, die het hooft aller Propheten is, 15. van de straffe ende het kenteecken eens valschen Propheets, 20.
 
1 DE Levitische Priesteren, de gantsche stamme Levi, en sullen geen deel noch erve hebben met Israël: a 1 de vyerofferen des HEEREN, ende sijn erfdeel sullen sy eten.
a Num. 18.20. Bov. 10.9. 1.Corint. 9.13.
1 Siet Levit. cap. 1. op vers 9.
 
2 Daerom en sal 2 hy geen erfdeel hebben in ’t midden sijner broederen: b 3 de HEERE is sijn erfdeel, gelijck als hy hem gesproken heeft.
2 T.w. de Levijt.
b Num. 18.20, etc. Bov. 10.9. Ezech. 44.28.
3 Siet Num. 18.20. ende bov. cap. 10. op vers 9.
 
3 Dit nu sal der Priesteren recht zijn vanden volcke, van die, die eene offerhande offeren, ’t zy eenen osse, oft kleyn vee: dat hy den Priester sal geven, de schouder, ende beyde kinnebacken, ende de pensse.
4 De eerstelingen uwes koorns, uwes mosts, ende uwer olye, ende de eerstelingen vande bescheeringe uwer schapen sult ghy hem geven.
5 Want de HEERE uwe Godt heeft hem uyt alle uwe stammen verkoren; dat hy 4 stae om te dienen in den name des HEEREN, hy, ende sijne sonen ’t allen dagen.
4 Alsoo ond. vers 7. Siet bov. cap. 10 op vers 8.
 
6 Voorts wanneer een Levijt sal komen uyt eene uwer poorten, uyt gantsch Israël, al waer hy woont; ende hy komt nae alle begeerte sijner ziele, tot de plaetse die de HEERE sal hebben verkoren,
7 5 Ende hy dienen sal inden name des HEEREN sijnes Godts: als alle sijne broederen, de Leviten, die aldaer voor het aengesichte des HEEREN staen:
5 Ofte: so sal hy [mogen] dienen. ende in’t volgende vers. gelijcken deel sullen sy eten.
 
8 6 Soo sullen sy gelijcken deel eten: 7 boven sijne verkoopingen 8 by de vaderen.
6 Hebr. deel gelijck deel.
7 Ofte, boven eens yederen verkoopingen: dat is, boven ’t gene sy hebben ende behouden sullen vanden prijs harer verkochte goederen, die sy sullen mogen weder koopen ende lossen. Siet Levit. 25.32, 33.
8 D. aen, ofte, by de vaderlicke familien gedaen. And. nae de vaderlicke huysgesinnen, in welcken de Leviten waren afgedeylt. Num. 3. Dese woorden voegen sommige by de eerste woorden deses verskens in desen sin: gelijcken deel sullen sy eten, also nochtans, dat elck sich voege by sijn vaderlicke familie. And. alleenlick van ’t gene hem gelevert is nae de vaderlicke huysgesinnen.
 
9 Wanneer ghy komt in ’t lant, dat de HEERE uwe Godt u geven sal: so en sult ghy niet leeren te doen nae de grouwelen der selver 9 volckeren.
9 Der Canaaniten, die daer in woonen.
 
10 Onder u en sal niet gevonden worden, c die sijnen sone, ofte sijne dochter, 10 door ’t vyer doet doorgaen: d 11 die met waerseggeryen omgaet, 12 een guychelaer, ofte die op vogelgeschrey acht geeft, ofte tooveraer.
c Levit. 18.21
10 Siet de aent. op Levit. 18.21.
d Levit. 20.27. 1.Sam. 28.7. Ies. 8.19.
11 Hebr. een voorsegger der voorseggingen, ofte, raeder der raetselen, gisser der gissingen.
12 Siet Lev. 19. op vers 26.
 
11 Ofte een 13 besweerder, die met besweeringe omgaet: ofte die 14 eenen waerseggenden geest vraegt, ofte een duyvels konstenaer, ofte die de dooden vraegt:
13 Hebr. die met besweeringe sweert, ofte, besweeringe besweert: eygentlick: die koppelinge t’samen koppelt.
14 Siet Levit. cap. 19. op vers 31. ende 20. op vers 6.
 
12 Want al wie sulcx doet, is 15 den HEERE een grouwel: ende om deser grouwelen wille 16 verdrijftse de HEERE uwe Godt voor u aengesichte uyt de besittinge.
15 Hebr. een grouwel des HEEREN. Siet bov. cap. 17.1.
16 T.w. de inwoonderen van Canaan.
 
13 Oprecht sult ghy zijn, met den HEERE uwen Godt.
14 Want dese volcken, 17 die ghy sult erven, hooren nae guychelaers ende waerseggers: maer u aengaende, de HEERE uwe Godt en 18 heeft u sulcx niet toe gelaten.
17 D. welcker landen, als bov. cap. 9.1. ende elders meer.
18 Hebr. heeft u alsoo niet toegelaten, verstaet, te doen.
 
15 e 19 Eenen Propheet, uyt het midden van u, uyt uwe broederen, 20 als my, sal u de HEERE uwe Godt verwecken: nae hem sult ghy hooren.
e Iohan. 1.45. Actor. 3.22. ende 7.37.
19 Verstaet den Heere Iesum Christum. Act. 3.22. ende 7.37.
20 Niet tegenstaende de eeuwige Godtheyt, onbevleckte menscheyt, ende het salichmakende ampt onses Heeren Iesu Christi, mach hy evenwel met Mose worden vergeleken in de volgende saken. 1. Gelijck Mose een waerachtich mensche was, uyt den zade Abrahams, also oock Christus. 2. Gelijck Mose Godts volck gevoert heeft uyt de lichamelicke slavernie van Egypten, alsoo heeft Christus sijn volck verlost uyt de geestelicke slavernye. 3. Gelijck Mose stont tusschen Godt ende het volck in ’t verbont der wet, Galat. 3.19. alsoo is Christus de eenige Middelaer tusschen Godt ende sijn volck in ’t verbont der genade. 4. Gelijck Mose getrouw was in den gantschen huyse Godts. Hebr. 3.2. alsoo Christus boven al, in sijne gemeynte te besorgen, etc. 5. Mose was een groot Propheet ende Leeraer des volcx: Christus is het hooft aller Propheten, door wiens geest Mose ende d’andere gesproken hebben. 1.Pet. 1.11. Doch dat hier de ander Propheten niet verstaen worden, blijckt Deut. 34.10. alwaer geseyt wort dat geen Propheet in Israël is opgestaen gelijck Mose.
 
16 Nae alles, wat ghy vanden HEERE uwen Godt aen Horeb ten dage der versamelinge ge-eyscht hebt, seggende: f Ick en sal niet voortvaren te hooren de stemme des HEEREN mijnes Godts, ende dit selve groote vyer en sal ick niet meer sien, dat ick niet en sterve.
f Exod. 20.19. Bov. 5.25. Hebr. 12.19.
 
17 Doe seyde de HEERE tot my: 21 ’T is goet, dat sy gesproken hebben.
21 Hebr. sy hebben goet gemaeckt, ofte, wel gedaen, dat sy gesproken hebben: als bov. cap. 5.28.
 
18 Eenen Propheet sal ick hen verwecben uyt het midden harer broederen, als u: ende ick sal mijne woorden in sijnen 22 mont geven, g ende hy sal tot hen spreken alles, wat ick hem gebieden sal.
22 Verg. dese maniere van spreken met Exod. 4.15. ende ond. 31.19. 2.Sam. 14.3. Psal. 40.4. Ier. 1.9. ende 5.14. hoewel der een groot onderscheyt is tusschen dit werck Godes aen Iesu Christi persoon, ende den dienst sijner knechten, ofte het doen van andere menschen.
g Iohan. 4.25.
 
19 Ende ’t sal geschieden; de man, die niet sal hooren nae mijne woorden, die hy in mijnen name sal spreken, van dien sal ick het soecken.
20 Maer h de Propheet, die hoochmoedelick sal handelen, sprekende een woort in mijnen name, het welcke ick hem niet geboden en hebbe te spreken; ofte, die spreken sal in den name van andere Goden: de selve Propheet sal sterven.
h Bov. 13.5. Ierem. 14.14.
 
21 So ghy dan in u herte soudt mogen seggen: Hoe sullen wy het woort kennen, dat de HEERE niet gesproken en heeft?
22 Wanneer die Propheet inden name des HEEREN sal hebben gesproken, ende dat 23 woort en geschiet niet, nochte en komt niet; dat is het woort, dat de HEERE niet gesproken en heeft: door trotsheyt heeft die Propheet dat gesproken; ghy en sult 24 voor hem niet vreesen.
23 D. het tweede merck-teecken eens valschen Propheets: van het eerste, bestaende in ’t poinct der leere, Siet bov. cap. 13.
24 And. voor ’t selve, namelick, woort, prophetie.

Einde Deuteronomium 18