Statenvertaling.nl

sample header image

Deuteronomium 12 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Deuteronomium 12

Bevel van alle afgoderye inden lande Canaan uyt te roeyen, vers 1, etc. ende den uyterlicken Godts-dienst nae Godts instellinge te verrichten ter plaetse, die hy verkiesen soude, 5. Wat hen toegelaten zy te eten, met wien, ende aen wat plaetsen, ende wat dien aengaende verboden zy, 7, 12. Item, is wederom een gebodt van den rechten Godts-dienst waer te nemen, ende de Afgodische wijse der Canaaniten geensins te volgen, 26.
 
1 DIt zijn de insettingen, ende de rechten, die ghylieden sult waer nemen om te doen, in ’t lant, het welcke u de HEERE, uwer vaderen Godt, gegeven heeft, om dat te erven; alle de dagen, die ghylieden op den aerdbodem leeft.
2 a Ghy sult 1 gantschelick vernielen 2 alle de plaetsen, alwaer de volcken, 3 die ghy sult erven, haren Goden gedient hebben: op de 4 hooge bergen, ende op de heuvelen, ende onder 5 allen 6 groenen boom.
a Exod. 34.12, 13. Bov. 7.5.
1 Hebr. vernielende vernielen.
2 Verstaet alsulcke, die ter afgoderye bereyt ende opgericht waren, als, tempel, huysen ende allerleye op sijn Heydensch gewijde plaetsen, ende instrumenten der afgoderye.
3 D. welcker landen ghy sult erven: als bov. cap. 11.23.
4 Daer sy den Hemel ende haren afgoden meynden wat naerder te zijn, als in de leechten. Verg. Ies. 57.5, 7. Exech. 6.13. Hos. 4.13.
5 D. allerley.
6 Die in hoochte, schoonheyt, ende schaduwe uytstack boven andere. Siet 2.Reg. 16. op vers 4.
 
3 Ende ghy sult hare b altaren afwerpen, ende hare 7 opgerechte beelden verbreken, ende hare 8 bosschen met vyer verbranden, ende de gesnedene beelden harer Goden nederhouwen: ende ghy sult haren naem te niete doen, uyt die selve plaetse.
b Iud. 2.2.
7 Ofte, pilaer-beelden, statuen.
8 Dichte, duystere bosschen, ter afgoderye misbruyckt, als of duysternisse tot religieusheyt diende, ende eenige heylicheyt aen haer hadde.
 
4 Ghy en sult den HEERE uwen Godt 9 alsoo niet doen:
9 Als de Heydenen, die afgoderye aenstelden in alle plaetsen, waer ’t hen luste.
 
5 c Maer nae de 10 plaetse, die de HEERE uwe Godt uyt alle uwe 11 stammen verkiesen sal, om sijnen 12 Name aldaer te setten; nae sijne wooninge, sult ghylieden vragen, ende daer henen sult ghy komen:
c 2.Chron. 7.12.
10 De vaste plaetse, naderhant van Godt daer toe verkoren, ende geordineert, is Ierusalem. siet 2.Sam. 7. ende 27. 2.Chro. 22. Psal. 122.1, 2, 3, 4. ende 132.13, 14. eer Ierusalem daer toe was verordineert, en wasser geene vaste plaetse, hoe wel men Godt ordinaerlick dienen ende raet vragen moeste ter plaetse, daer de Arke des verbonts, ofte Tente der t’ samenkomste door Godts bevel was berustende: als in de volgende boecken sal worden bevonden.
11 Den stamme Iuda heeft Godt hier mede vereert, d’ andere daer in voorbygaende. Siet Psal. 78.67, 68, 69.
12 Dat d’ Arke des verbonts, zijnde een bysonder sichtbaer teecken mijner genadiger tegenwoordicheyt, aldaer vastelick in mijnen Tabernakel ofte huyse beruste, ende mijn openbare solemnele Godts dienst aldaer verricht worde, etc. Verg. 2.Sam. 6. op vers 2. 1.Reg. 8.29. alsoo ond. versen 11, 21. ende 14, 23, 24. ende 16.2, 6, 11, etc.
 
6 Ende daer henen sult ghylieden brengen uwe brantofferen, ende uwe slachtofferen, ende uwe tienden, ende het hefoffer uwer hant, ende uwe 13 geloften, ende uwe vrywillige offeren, ende de eerstgeboorten uwer runderen ende uwer schapen.
13 D. ’t gene ghy den HEERE belooft hebt te geven.
 
7 Ende aldaer sult ghylieden voor het aengesichte des HEEREN uwes Godts eten, ende vrolick zijn, ghylieden ende uwe 14 huysen, 15 over alles, daer aen ghy uwe hant geslagen hebt; daer in u de HEERE uwe Godt gesegent heeft.
14 D. huysgesinnen.
15 Hebr. over alle uytstekinge, allen uytslach, aenslach uwer hant. Dat is, alles, waer toe ghy uwe hant hebt uytgestreckt, ofte uytstrecken moocht. Alsoo ond. vers 18. ende cap. 15.10, etc.
 
8 Ghy en sult niet doen nae alles, dat wy hier heden doen: een yeder, 16 al wat in sijne oogen recht is.
16 D. al ’t gene hem selven goet dunckt: hoe verre sich dit uytstreckte, is te sien in ’t volgende 11. vers.
 
9 Want ghy en zijt tot nu toe niet gekomen in de ruste, ende in de erffenisse, die de HEERE uwe Godt u geven sal.
10 Maer ghy sult over de Iordane gaen, ende woonen in ’t lant, dat u de HEERE uwe Godt sal doen erven: ende hy sal u ruste geven van alle uwe vyanden rontomme, ende ghy sult seker woonen.
11 Dan salder eene plaetse zijn, d die de HEERE uwe Godt verkiesen sal, om sijnen Name aldaer te doen woonen; daer henen sult ghy brengen alles wat ick u gebiede: uwe brandofferen, ende uwe slachtofferen, uwe tienden, ende het hefoffer uwer hant, ende alle 17 keure uwer geloften, die ghy den HEERE beloven sult.
d 1.Reg. 8.29.
17 D. dat ghy van ’t beste uytgelesen, ende den HEERE belooft hebt.
 
12 Ende ghy sult vrolick zijn voor het aengesichte des HEEREN uwes Godts, ghylieden, ende uwe sonen, ende uwe dochteren, ende uwe dienstknechten, ende uwe dienstmaechden: ende de Levijt, die in uwe poorten is; want hy en e heeft 18 geen deel noch erve met ulieden.
e Num. 18.20. Bov. 10.9. ende 18.1.
18 Siet bov. cap. 10.9.
 
13 Wacht u, dat ghy uwe brandofferen niet en offert in alle plaetse, die 19 ghy sien sult.
19 Namelick, met behagen.
 
14 Maer in de plaetse, die de HEERE in eenen uwer stammen sal verkiesen, daer sult ghy uwe brand-offeren offeren: ende daer sult ghy doen al wat ick u gebiede.
15 Doch nae allen lust uwer ziele sult ghy slachten ende vleesch eten, nae den segen des HEEREN uwes Godts, dien hy u geeft, in alle uwe 20 poorten: de onreyne ende de reyne sal daer van eten, als van een 21 rhee, ende als van een hert.
20 D. in alle uwe steden ofte woonplaetsen, ende alsoo dickwijls.
21 D. niet als eene heylige, maer als eene gemeyne toegelatene spijse: herten ende rheen waren wel reyne beesten, diemen als eene gemeyne spijse (ond. cap. 14.) mocht eten, maer sy wierden niet gebruyct tot offerhanden, alsoo ond. vers 22. ende cap. 15.22.
 
16 f Alleenlick het bloet en sult ghylieden niet eten: ghy sult het op de aerde uytgieten, als water.
f Genes. 9.4. Levit. 7.26. ende 17.10. Ond. 15.23
 
17 Ghy en sult in uwe poorten niet mogen eten de tiende 22 uwes koorns, ende uwes mosts, ende uwer olye, noch de eerstgeboorten uwer runderen, ende uwer schapen: noch eenige uwer geloften, die ghy sult hebben belooft, noch uwe vrywillige offeren, noch het hefoffer uwer hant:
22 Siet vande tienden, Levit. 27. op vers 30.
 
18 Maer ghy sult dat eten voor het aengesichte des HEEREN uwes Godts, inde plaetse, die de HEERE uwe Godt verkiesen sal; ghy, ende uwe soon, ende uwe dochter, ende uwe dienstknecht, ende uwe dienstmaecht, ende de Levijt, die in uwe poorten is: ende ghy sult vrolick zijn voor het aengesichte des HEEREN uwes Godts over alles 23 daer aen ghy uwe handen geslagen hebt.
23 Siet bov. vers 7. ende ond. cap. 15.7.
 
19 Wacht u, dat ghy den Levijt niet en verlatet, 24 alle uwe dagen in uwen lande.
24 D. soo lange ghy op der aerden sult leven.
 
20 Wanneer de HEERE uwe Godt uwe lantpale sal verwijdet hebben, g gelijck als hy u gesproken heeft, ende ghy seggen sult; Ick sal vleesch eten, dewijle uwe ziele lust heeft vleesch te eten: so sult ghy vleesch eten, nae allen lust uwer ziele.
g Genes. 28.13. Exod. 23.31. Deuter. 11.24. ende 19.8.
 
21 So de plaetse, die de HEERE uwe Godt verkiesen sal, om sijnen name aldaer te setten, verre van u sal zijn, so sult ghy slachten van uwe runderen, ende van uwe schapen, die de HEERE u gegeven heeft; gelijck als ick u geboden hebbe: ende ghy sult eten in uwe poorten nae allen lust uwer ziele.
22 25 Doch gelijck als een rhee ende een hert gegeten wort, alsoo sult ghy dat eten: de onreyne ende de reyne sullen’t te samen eten.
25 Siet bov. op vers 15.
 
23 Alleen houdt vaste, dat ghy het bloet niet en etet, want het 26 bloet is de ziele: daerom en sult ghy de ziele met het vleesch niet eten:
26 Siet Levit. 17. op vers 11.
 
24 27 Ghy sult dat niet eten: op de aerde sult ghy ’t uytgieten, als water.
27 Dese ceremonie bov. vers 16. oock geboden, wort hier sonderlinge ingescherpt. Siet hier van Gen. 9.4. ende Lev. 17.11.
 
25 Ghy en sult dat niet eten: op dat het u, ende uwen kinderen na u wel gae, als ghy sult gedaen hebben dat recht is in de oogen des HEEREN.
26 Doch 28 uwe heylige dingen, die ghy hebben sult, ende uwe geloften, sult ghy opnemen, ende komen tot de plaetse die de HEERE verkiesen sal.
28 Hebr. uwe heylicheden: Dat is, dingen, die den Heere geheylicht ofte toege-eygent zijn: als in ’t volgende verklaert wort.
 
27 Ende ghy sult uwe brandofferen, het vleesch ende het bloet, bereyden, op den altaer des HEEREN uwes Godts ende het bloet uwer slacht-offeren sal op den Altaer des HEEREN uwes Godts worden uyt-gegoten: maer het vleesch sult ghy eten.
28 Neemt waer, ende hoort alle dese woorden, die ick u gebiede, op dat het u ende uwen kinderen na u wel gae tot in eeuwicheyt, als ghy sult gedaen hebben, dat goet ende recht is inde oogen des HEEREN uwes Godts.
29 Wanneer de HEERE uwe Godt voor u aengesichte sal hebben uytgeroeyt de volckeren, nae dewelke ghy henen gaet, om 29 die erflick te besitten; ende ghy die erflick sult besitten, ende in haer lant woonen;
29 D. haer lant: als bov. cap. 9.1. ende 11.23, etc.
 
30 Wacht u, dat ghy niet verstrickt en wordet 30 achter hen, na dat sy voor u aengesichte sullen verdelgt zijn: ende dat ghy niet en vraget nae hare goden, seggende; Gelijck als dese volcken haren goden gedient hebben, alsoo sal ick oock doen.
30 D. alsoo, dat ghyse navolget.
 
31 Ghy sult alsoo niet doen, den HEERE uwen Godt: want al dat den HEERE een grouwel is, dat hy haet, hebben sy haren Goden gedaen; want sy oock hare sonen ende hare dochteren met vyer verbrandt hebben 31 haren Goden.
31 D. ter eeren harer afgoden. Dan desen grouwel der Heydenen van de afvallige Ioden nagevolgt, Siet Ierem. 7.31. ende 19.5. ende vergelijckt 2.Reg. 16.3. ende 17.17, 31. ende 23.10.
 
32 32 Al dit woort, welck ick ulieden gebiede, dat sult ghy waernemen om te doen: h ghy en sult daer niet toe doen, ende daer van niet af doen.
32 Ofte, dit gansche woort: gelijcke woorden siet bov. cap. 4.2. And. elcke sake, die ick u lieden gebiede, die, etc.
h Deuter. 4.2. Prov. 30.6. Apoc. 22.18.

Einde Deuteronomium 12