Statenvertaling.nl

sample header image

Deuteronomium 11 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Deuteronomium 11

Mose vermaent Israël wederom tot onderhoudinge van Godts geboden, ten 1. met verhael van Godes weldaden ende wonder-wercken aen hen bewesen, vers 1, etc. ten 2. met beschrijvinge van’t beloofde lant, 9. ten 3. met belofte van bequaem weder ende vruchtbaerheyt des lants, 13. ten 4. met dreygementen van het tegendeel, in geval van afwijckinge, 16. vermaninge van Godts geboden steets voor oogen te hebben, ende den kinderen te leeren, met schoone beloften, 18. Voorstellinge van segen ende vloeck, 26. Bevel ende ordre nopende de uytsprake van dien, als sy in Canaan souden gekomen zijn.
 
1 DAerom sult ghy den HEERE uwen Godt lief hebben: ende ghy sult 1 ’t allen dagen 2 onderhouden sijn bevel, ende sijne 3 insettingen, ende sijne rechten, ende sijne geboden.
1 Hebr. alle de dagen, te weten, uwes levens: als dickwils. Siet cap. 12.1, 19. ende 16.3. ende 17.19, etc.
2 Hebr. ghy sult sijne bewaringe bewaren, ofte, sijne onderhoudinge onderhouden. Sijne bewaringe, ofte, onderhoudinge, dat is, ’t gene hy u bevolen heeft te bewaren, ofte, ’t onderhouden. Siet Genes. 26. op vers 5.
3 Siet bov. cap. 5. op vers 31.
 
2 Ende ghylieden sult heden weten; dat ick niet en [spreke] met uwe kinderen, die’t niet en weten, ende de 4 onderwijsinge des HEEREN uwes Godts niet gesien en hebben: sijne 5 grootheyt, sijne stercke hant, ende sijnen uytgestreckten arm;
4 Dat is, alles wat Godt aen sijn volck om hen te onderwijsen te dier tijt gedaen hadde, ’t welck in ’t volgende verhaelt wort.
5 D. sijne Majesteyt ende groote Goddelicke macht, lichtende in sijne wercken, als de volgende woorden verklaren. alsoo bov. 3.24. ende 9.27.
 
3 Daer toe sijne teeckenen ende sijne daden, die hy in’t midden van Egypten gedaen heeft, aen Pharao den Coninck van Egypten, ende aen sijn gantsche lant;
4 Ende wat hy gedaen heeft aen het heyr der Eyptenaren, aen des selven peerden, ende aen des selven wagenen; dat hy de wateren vande schelfzee boven haer aengesicht dede overswemmen, als sy ulieden van achteren vervolchden: ende de HEERE verdeedse, tot op desen dach.
5 Ende wat hy ulieden gedaen heeft inde woestijne: tot dat ghy gekomen zijt aen dese plaetse.
6 Daer en boven, wat hy gedaen heeft a aen Dathan, ende aen Abiram, sonen Eliabs, des soons Rubens; hoe de aerde haren mont op dede, ende verslondse met hare 6 huysgesinnen, ende hare tenten: ja al wat 7 bestont, 8 dat hen aenginck, in ’t midden van gantsch Israël.
a Num. 16.31. ende 27.3. Psal. 106.17.
6 Hebr. huysen.
7 Siet Genes. 7. op vers 4.
8 Hebr. dat aen haren voet was: dat is, in haren dienst, macht, ofte besit: ofte, wat hen aenginck, ofte volchde: vergel. Exod. 11.8.
 
7 Want het zijn 9 uwe oogen, die gesien hebben al dit groote werck des HEEREN, dat hy gedaen heeft.
9 Mose wil seggen, dat het een bysondere weldaet Godts zy, dat alle dese wonderen by haer leven ende voor hare oogen geschiet zijn. Verg. bov. cap. 5.3.
 
8 Houdt dan 10 alle geboden, die ick u heden gebiede: op dat ghy gesterckt wordet ende inkomet, ende ervet het lant, daer henen ghy overtreckt om dat te erven.
10 Hebr. allen, ofte, elck gebodt, dat ick, etc. alsoo ond. vers 22.
 
9 Ende op dat ghy de dagen verlenget in het lant, dat de HEERE uwen vaderen gesworen heeft, haer ende haren zade te geven: een lant, 11 vloeyende van melck ende honich.
11 Siet Exod. 3. vers 8.
 
10 Want het lant, daer ghy nae toegaet om dat te erven, dat en is niet als Egyptenlant, van waer ghy uytgegaen zijt: het welcke ghy bezaeydet met u zaet, ende bewaterdet 12 met uwen ganck, als eenen kruythof.
12 Hebr. met uwen voet. D. met uwen dienst ende arbeyt, moetende het water met moeyte daer in dragen, ofte leyden, om dat te bevochtigen. And. nae u eygen goetduncken.
 
11 Maer het lant, waer henen ghy overtreckt om dat te erven, is een lant van bergen ende van dalen: het drinckt water 13 by den regen des hemels.
13 Sonder menschen arbeyt ende toedoen.
 
12 Een lant, dat de HEERE uwe Godt 14 besorcht: de oogen des HEEREN uwes Godts, zijn geduerich daer op, van het begin des jaers, tot het eynde des jaers.
14 Hebr. soeckt, na soeckt, ofte, nae vraegt: menschelick van Godt gesproken. want de menschen plegen te soecken ende te vragen nae ’t gene daer sy eene bysondere genegentheyt toe dragen. Verg. Iob 3.4. Ies. 62.12.
 
13 Ende het sal geschieden, so ghy 15 neerstichlick sult hooren nae mijne geboden, die ick u heden gebiede; om den HEERE uwen Godt lief te hebben, ende hem te dienen, met u gantsche herte, ende met uwe gantsche ziele;
15 Hebr. hoorende hooren sult.
 
14 16 So sal ick den regen uwes 17 lants geven te sijner tijt, 18 vroegen regen ende 19 spaden regen: op dat ghy u koorn, ende uwen most, ende uwe olye insamelet.
16 Hier voert Mose Godt selven in, aldus sprekende.
17 D. dien u lant vereysschen sal.
18 Dien Godt gaf, na dat het lant gebouwt ende bezaeyt was, om het zaet uyt de aerde te doen opschieten.
19 Die korts voor den oogst viel, om de vruchten swaer ende rijp te maken. Siet Ierem. 5.24. Hos. 6.3. Ioël 2.23. Iac. 5.7.
 
15 Ende ick sal kruyt geven op uwen velde voor uwe beesten: ende ghy sult eten, ende versadigt worden.
16 Wacht u selven, dat ulieder herte niet verleydt en worde: dat ghy b afwijcket, ende anderen Goden dienet, ende u voor die buyget,
b Bov. 8.19.
 
17 Dat de toorn des HEEREN tegens ulieden ontsteke, ende hy den hemel 20 toesluyte, datter geen regen en zy, ende het aerdrijck sijn gewas niet en geve: ende ghy haestelick omkomet van het goede lant, dat u de HEERE geeft.
20 Eene maniere van spreken, waer door by gelijckenisse wort uytgedruckt de Godtlicke regeringe in de lucht, dienende tot weeringe ende ophoudinge des regens. Siet 1.Reg. 8.35. 2.Chron. 6.26. ende 7.13.
 
18 c Legt dan dese mijne woorden in u herte, ende in uwe ziele, ende 21 bindtse tot een teecken op uwe hant, datse tot voorhooftspanselen zijn tusschen uwe oogen:
c Bov. 6.6, 8.
21 Siet Exo. 13.9. ende bov. cap. 6. op vers 8.
 
19 Ende d leert die uwen kinderen, sprekende daer van; als ghy in uwen huyse sittet, ende als ghy op den wech gaet, ende als ghy nederligt, ende als ghy opstaet.
d Bov. 4.9. ende 6.7.
 
20 Ende schrijftse op de posten uwes huyses, ende aen uwe poorten.
21 Op dat uwe dagen, ende uwer kinderen dagen, inden lande, dat de HEERE uwen vaderen hen te geven gesworen heeft, vermenichvuldigen: 22 gelijck de dagen des hemels op der aerden.
22 D. soo lange de werelt staet, sal Godt sijn volck met sijnen segen by blijven. Verg. Psal. 89. vers 37, 38. Matth. 28.20. Andere: uwe ende uwer kinderen dagen sullen veel zijn, gelijck de dagen vanden hemel veel zijn.
 
22 Want so ghy 23 neerstichlick houdet alle dese geboden, die ick u gebiede om die te doen: den HEERE, uwen Godt liefhebbende, wandelende in alle sijne wegen, ende hem aenhangende:
23 Hebr. houdende houdet.
 
23 So sal de HEERE alle dese volcken voor u aengesichte uyt de besittinge verdrijven, ende ghy sult erflick besitten 24 grooter ende machtiger volcken, dan ghy zijt.
24 D. landen van grooter ende machtiger volcken. als bov. cap. 9.1.
 
24 Alle plaetse, e 25 daer uwe voetsole op treedt, sal uwe zijn: 26 van de woestijne ende den Libanon, vande riviere, de riviere Phrath, tot aen de 27 achterste Zee, sal uwe lantpale zijn.
e Ios. 1.3. ende 14.9.
25 Verg. bov. cap. 2.5. Ios. 1.3. ende 14.9.
26 Verg. Genes. 10. op. vers 19. ende 15. op vers 18. Exod. 23.31. Num. 34. bov. cap. 1.7. Ios. 1.4.
27 D. die in ’t Westen gelegen is. Oost, ofte, de opganck der sonne wort genoemt het voorste deel, ende West, ofte de onderganck, wort genoemt het achterste. Vergel. ond. cap. 34.2. Ios. 1.4. ende 13.5. Ioël 2.20.
 
25 Niemant sal voor u aengesichte bestaen: de HEERE, uwe Godt, sal 28 uwen schrick ende uwe vreese geven over al het lant, daer op ghy treden sult, f gelijck als hy u gesproken heeft.
28 Als bov. cap. 2.25.
f Exod. 23.27.
 
26 Siet, ick 29 stelle ulieden heden voor, segen ende vloeck.
29 Hebr. Ick geve, ofte, stelle voor u lieder aengesichte: also ond. vers 32. ende cap. 30.1.
 
27 Den segen; wanneer ghy hooren sult nae de geboden des HEEREN uwes Godts, die ick u heden gebiede.
28 Maer den vloeck; so ghy niet hooren en sult nae de geboden des HEEREN uwes Godts, ende afwijcket van den wege, dien ick u heden gebiede: om andere Goden na te wandelen, die ghy niet gekent en hebt.
29 Ende ’t sal geschieden, als u de HEERE uwe Godt sal hebben ingebracht in ’t lant, daer ghy nae toe gaet, om dat te erven; g dan 30 sult ghy den 31 segen 32 uytspreken op den berch Gerizim, ende h den 33 vloeck op den berch Ebal.
g Ond. 27.12. Ios. 8.33.
30 D. ghy sult bevel geven, dat de segen uytgesproken worde. Siet de vervullinge. Ios. 8.33, 34.
31 Die beschreven wort ond. cap. 28.
32 Ofte, uytten, uytgeven, Hebr. geven. Verg. ond. 13.1. ende 1.Reg. 13.5.
h Ond. 27.13.
33 Die beschreven wort ond. cap. 27. ende 28.
 
30 En 34 zijnse niet aen gene zijde van de Iordane, achter den wech van der Sonnen onderganck, in ’t lant der Canaaniten, die in ’t vlacke velt woonen? tegen over Gilgal, by de eycken-bosschen van 35 More?
34 T.w. de plaetsen, in ’t eynde van ’t voorgaende versken genoemt, zijn gewisselick daer gelegen.
35 Siet Gen. 12.6.
 
31 Want ghylieden sult over de Iordane gaen, dat ghy in komet om te erven het lant, dat de HEERE uwe Godt u geven sal: ende ghy sult dat erflick besitten, ende daer in woonen.
32 Neemt dan waer, te doen alle de insettingen, ende de rechten, die ick u heden voorstelle.

Einde Deuteronomium 11