Statenvertaling.nl

sample header image

Markus 15 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Markus 15

1 Christus wort van de Ioden Pilato overgelevert, ende voor hem beschuldight: waer van ondervraeght zijnde, swijght stille. 6 Pilatus tracht hem los te laten, maer op het aendringen des volcks laet hy Barabbam los, ende geeft Christum over om gekruyst te worden. 16 welcken de krijchsknechten bespotten ende mishandelen. 21 Simon van Cyrenen wort gedwongen sijn kruys te dragen. 23 Hem wort myrrhen-wijn aengeboden. 24 hy wort gekruyst met twee moordenaren. 29 ende vande voorbygaende gelastert. 33 Duysternisse komt op der aerden. 34 Christus roept tot sijnen Vader, ende wort daer over bespot. 36 ende als hem edick toegereyckt was, geeft hy sijnen geest. 38 De voorhanck desTempels scheurt. 40 Eenige vrouwen sien van verre toe. 42 Christus wort van Ioseph van Arimathea begraven.
 
1 ENde a terstont des morgensvroech hielden de Overpriesters t’ samen raedt, met de Ouderlingen ende Schriftgeleerde, ende den geheelen Raedt, ende Iesum gebonden hebbende, brachten sy [hem] henen, ende 1 gaven [hem] b aen Pilatum over.
a Matth. 27.1. Luc. 22.66. ende 23.1. Ioan. 18.28. Psal 2.2.
1 De oorsake waerom sy hem Pilato overleverden. Siet Matth. 27.2.
b Actor. 3.13.
 
2 c Ende Pilatus vraeghde hem, Zijt ghy de Coninck der Ioden? Ende hy antwoordende seyde tot hem, 2 Ghy seght het.
c Matt. 27.11. Luce 23.3. Ioan. 18.33.
2 Van dese wijse van spreken siet de aenteeck. Matt. 26. vers 25.
 
3 Ende de Overpriesters beschuldighden hem van vele [saken]: maer hy en antwoorde niets.
4 d Ende Pilatus vraeghde hem wederom, seggende, En antwoort ghy niet? Siet, hoe vele [saken] sy tegen u getuygen.
d Matt. 27.13. Ioan. 19.10.
 
5 Ende Iesus en heeft 3 niet meer geantwoort, soo dat Pilatus hem verwonderde.
3 Gr. niet meer yet. De reden van dit swijgen siet Matth. 27.14.
 
6 e Ende 4 op het feest liet hy haer eenen gevangenen los, wien sy oock begeerden.
e Matt. 27.15. Luc. 23.17. Ioan. 18.39.
4 Ofte, op elck feest, namelick van Paeschen, siet Ioan. 18. vers 39.
 
7 f Ende daer was een, genaemt Barabbas, gevangen met [andere] mede-oproer-makers, die in den oproer eenen dootslach gedaen hadde.
f Matth. 27.16. Luce 23.19. Ioan. 18.40.
 
8 Ende de schare riep uyt, ende begon te begeeren, [dat hy dede] 5 gelijck hy haer altijt gedaen hadde.
5 N. dat hy haer eenen gevangenen los liete.
 
9 Ende Pilatus antwoordde haer, seggende, Wilt ghy dat ick u den Coninck der Ioden los late?
10 (Want hy wist, dat hem de Overpriesters door nijdt overgelevert hadden)
11 g Maer de Overpriesters beweeghden de schare, dat hy haer liever Barabbam soude los laten.
g Matth. 27.20. Luc. 23.18. Ioan. 18.40. Actor. 3.14.
 
12 Ende Pilatus antwoordende seyde wederom tot haer, Wat wilt ghy dan dat ick [met hem] doen sal, dien ghy een Coninck der Ioden noemt?
13 Ende sy riepen wederom, Cruyst hem.
14 Doch Pilatus seyde tot haer, Wat heeft hy dan quaets gedaen? Ende sy riepen te meer, Cruyst hem.
15 h Pilatus nu willende de schare genoech doen, heeft haer Barabbam los gelaten, ende 6 gaf Iesum over, als hy [hem] gegeesselt hadde, om gekruyst te worden.
h Matth. 27.26. Ioan. 19.1.
6 N. aen den hooftman ende krijchs-knechten.
 
16 i Ende de krijchs-knechten leydden hem binnen in de zale, welck is 7 het Recht-huys, ende riepen de gantsche bende te samen.
i Matth. 27.27. Ioan. 19.2.
7 Gr. Praitorion, waer mede uytgedruckt wort het Latijnsch woort Praetorium: ’twelck beteeckent de plaetse daer de Romeynsche stadthouders woonden, ende haer vierschare hielden.
 
17 Ende 8 deden hem eenen purpuren mantel aen, ende eene doorne kroone gevlochten hebbende, setteden hem [die] op.
8 Gr. bekleedden hem met purper, D. met eenen purperen mantel, siet hier van breeder de aenteeck. op Matth. 27.28.
 
18 Ende begonden hem te groeten, [seggende], Weest gegroet, [ghy] Coninck der Ioden.
19 Ende sloegen sijn hooft met eenen riet-stock ende bespogen hem, ende vallende op de knyen 9 aenbaden hem.
9 Spotswijse hem eerende, gelijck de heydenen met ernst plachten hare Coningen te eeren.
 
20 Ende als sy hem bespottet hadden, deden sy hem den purpuren mantel af, ende deden hem sijne eygene kleederen aen, ende leydden hem uyt om hem te cruycigen.
21 k Ende sy dwongen eenen Simon van Cyrenen, die [daer] voor by ginck, komende van den acker, den vader 10 Alexandri ende Rufi, dat hy 11 sijn cruyce droege.
k Matt. 27.32. Luce 23.26.
10 Deser namen worden hier uytgedruckt, om datse daer na in de kercke Gods vermaerde luyden zijn geweest, van welcke schijnt oock gewach gemaeckt te worden. Rom. 16.13.
11 Namel. Christi. D’oorsake siet op de aenteeck. Matth. 27.22.
 
22 l Ende sy brachten hem tot de plaetse Golgotha, ’t welck is, overgeset zijnde, 12 Hooftscheel-plaetse.
l Matth. 27.33. Luce 23.33. Ioan. 19.17.
12 Siet Matt. 27. vers 33.
 
23 Ende sy gaven hem 13 gemyrrheden wijn te drincken: maer hy en nam [dien] niet.
13 Hier van siet Matth. 27.34.
 
24 m Ende als sy hem gecruycigt hadden n verdeelden sy sijne kleederen, werpende het lot over de selve, wat een yegelick wech nemen soude.
m Matt. 27.35. Luce 23.34. Ioan. 19.23.
n Psal. 22.19.
 
25 o Ende het was 14 de derde uyre, ende sy kruycighden hem.
o Matth. 27.37. Luce 23.38. Ioan. 19.19.
14 Dese uyren moeten na der Ioden wijse gerekent worden, van den opganck der sonne tot den nederganck. siet Mat. 20.3. ende Ioan. 11.9. Ende alsoo Paesschen doen quam ontrent den tijt, dat de dagen ende nachten even lanck zijn, soo komt de derde uyre over een met onse negende, de seste met onse twaelfste, ende de negende met onse derde na den middagh. Ioannes seght cap. 19.14. dat het was omtrent de seste uyre als hy hem voortbracht. Hoe dit over een komt siet de aenteeck. aldaer.
 
26 Ende het opschrift sijner beschuldinge was boven hem geschreven, DE CONINCK DER JODEN.
27 Ende sy cruycighden met hem twee 15 moordenaers, eenen aen [sijn] rechter, ende eenen aen sijn slincker [zijde].
15 Of, straetschenders.
 
28 p Ende de Schrift is vervult geworden, die daer seght, Ende hy is met de misdadige gerekent:
p Iesa. 53.12. Luce 22.37.
 
29 q Ende die voorby gingen lasterden hem, schuddende hare hoofden, ende seggende, Ha! r ghy die den Tempel afbreeckt, ende in drie dagen opbouwt.
q Matth. 27.39. Luce 33.35. Psalm 22.8. ende 69.21. ende 109.25.
r Ioan. 2.19.
 
30 Behoudt u selven, ende komt af van het kruys.
31 Ende insgelijcks oock de Overpriesters met de Schriftgeleerde, seyden tot malkanderen, al spottende, Hy heeft andere verlost, 16 hem selven en kan hy niet verlossen.
16 And. en kan hy hem selven niet behouden?
 
32 De Christus, de Coninck Israëls kome nu af van het cruys, op dat wy het sien ende gelooven mogen. Oock 17 die met hem gekruyst waren, smadeden hem.
17 N. Een van de selve. Siet Matth. 27.44. ende Luc. 23. vers 39.
 
33 s Ende als de seste uyre gekomen was, wiert’er 18 duysternisse over de geheele aerde, tot de negende uyre toe.
s Matth. 27.45. Luce 23.44.
18 Van dese duysternisse siet Matth. 27. vers 45. gelijck oock van al het volgende.
 
34 Ende ter negender uyre, riep Iesus met grooter stemme, seggende, t ELOI, ELOI, LAMMA SABACHTANI, ’T welck is, overgeset zijnde, Mijn Godt, Mijn Godt, waerom hebt ghy my verlaten?
t Psal. 22.1, 2. Matth. 27.46.
 
35 Ende sommige van die daer by stonden, [dit] hoorende seyden, Siet, hy roept Eliam.
36 v Ende daer liep een, ende vulde een spongie met edick, ende 19 stackse op eenen rietstock, ende gaf hem te drincken, seggende, Hout stil: Laet ons sien of Elias komt, om hem af te nemen.
v Psal. 69.22. Ioan. 19.29.
19 Ofte, leydense om.
 
37 Ende Iesus een groote stemme van [hem] gegeven hebbende, gaf den geest.
38 x Ende het 20 voorhanghsel des Tempels scheurde in tween, van boven tot beneden.
x Matth. 27.51. Luce 23.45. 2.Paral. 3.14.
20 Siet hier van Matth. 27.51.
 
39 y Ende de hooftman over hondert, die daer by tegen over hem stont, siende dat hy 21 alsoo roepende den geest gegeven hadde, seyde, Waerlick dese mensche was Godts Sone.
y Matth. 27.54. Luce 23.47.
21 N. met sulcken stercken stemme, Heb. 5.7. ende dat hy daer op so terstont gestorven was, ende daer by siende de mirakelen, die daer op geschiedden, gelijck verhaelt wort, Matth. 27.54.
 
40 a Ende daer waren oock vrouwen b van verre [dit] aenschouwende, onder welcke oock was Maria Magdalene, ende 22 Maria Iacobi 23 des kleynen, ende Iose moeder, ende 24 Salome.
a Matth. 27.55. Luce 23.49.
b Psal. 38.12.
22 De huysvrouwe Alphei. Siet Mat. 10.3. Mat. 27.56.
23 D. des jongeren, die alsoo toegenaemt wiert tot onderscheyt van een ander Iacobus die Zebedei sone was: Ofte van sijnen Oom, de broeder Alphei, gelijck sommige meynen.
24 Dese is geweest de huysvrouwe van Zebedeus, gelijck blijckt uyt dese plaetse, vergeleecken met Matth. 27.56.
 
41 Welcke oock, doe hy in Galilea was, hem waren gevolght, ende c hem gedient hadden, ende vele andere [vrouwen], die met hem nae Ierusalem opgekomen waren.
c Luce 8.2, 3.
 
42 d Ende als het nu 25 avont was geworden, dewijle het 26 de voorbereydinge was, welcke is de voor-Sabbath,
d Matth. 27.57. Luce 23.50. Ioan. 19.38.
25 N. op den dach voor den Sabbath.
26 N. van het Pascha, ’t welck de Ioden op die reyse hadden uytgestelt tot op den Sabbath. De redenen hier van worden verhaelt in de aenteeck. op Matt. 26.20.
 
43 Quam Ioseph, die van Arimathea [was], een eerlick Raetsheer, die oock selve 27 het Coninckrijcke Godts was verwachtende, ende hem verstoutende ginck hy in tot Pilatum, ende begeerde het lichaem Iesu.
27 N. dat door den Messiam soude opgerecht worden. Luc. 2.25, 38.
 
44 Ende Pilatus verwonderde hem, dat 28 hy alreede gestorven was: ende den hooftman over hondert tot hem geroepen hebbende vraeghde hem, of hy lange gestorven was.
28 Gr. Ofte, indien.
 
45 Ende als hy’t van den hooftman over hondert verstaen hadde, schonk hy Ioseph het lichaem.
46 Ende hy kocht fijn lijnwaet, ende hem afgenomen hebbende, wandt [hem] in dat fijn lijnwaet, ende e leyde hem in een graf, ’t welck 29 uyt een steenrotse gehouwen was: ende hy wentelde eenen steen tegen de deure des grafs.
e Matt. 12.40. ende 26.12. ende 27.60. Luce 23.53.
29 D. uytgehouwen in een steenrotze, gelijck staet Matt. 27. vers 60.
 
47 Ende 30 Maria Magdalene, ende Maria [de moeder] Iose aenschouwden, waer hy geleght wiert.
30 Siet het voorgaende 40 vers

Einde Markus 15