Statenvertaling.nl

sample header image

Inleiding Haggaï – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

De Propheet HAGGAI

Inhoudt deser Prophetye.

HAggai, Zacharia, ende Malachia, hebben alle drie geleeft ende gepropheteert ten tijde van de verlossinghe der Ioden uyt de Babylonische ghevangenisse: Sy vermanen het volck seer neerstelick tot de vveder-opbouvvinge des Tempels, ende der Stadt Ierusalem: vvant na dat sy de fondamenten des Tempels geleyt hadden, so vvendde sich vast een yeder tot de opbouvvinge van sijn eygen huys, ende lieten de timmeringe des Tempels eenen tijdt lanck berusten, midlervvijle zijnder verscheydene verhindernissen voor-ghevallen, die den voortganck van den bouvv des tempels te rugge gehouden hebbe, als te lezen is, Ezr. 4.1, etc. ende cap. 6. vers. 1, 3, etc. doch de vermaningen der Propheten hebben eyndelick so veel vermocht, dat de Ioden het gebouvv des Tempels, (’t vvelck na het leggen des fondaments, ontrent XLII jaren, na sommiger rekeninge, hadde stille ghelegen) in vier jaren hebben volbouvvt. siet Ezr. 6. vers. 14, 15, etc. Ioan. 2.20. De voornaemste Argumenten, ofte bevveegh-redenen, vvelcke de Propheet Haggai gebruyckt heeft om het volck tot den versloften bouvv des Tempels op te vvecken, zijn insonderheyt dese: voor eerst, dat het billick is, dat Goddelickesaken voor aerdsche ende tijdelicke bevordert vvorden, ’t vvelck so het niet en geschiedde, so en soude oock Godt sijnen zegen tot de tijdelicke niet geven: Ten anderen, so verclaert de Prophete dat de voortreffelickheyt des tvveeden Tempels veel grooter soude zijn, dan des eersten, namelick daerom, om dat CHRISTUS lichamelick in den selven verschijnen ende prediken soude: Ende voorts in sijne Kercke vvoonen soude met sijne genade ende Geest. Hier komt de derde voortdrijvende spoore by, Dat Godt sijnen zeghen tot dit vverck gevende, het selve lichtelick soude te volvoeren vvesen. Tvvee maenden na Haggai, heeft oock de Propheet Zacharja begonnen te propheteren, die oock de trage nalatige Ioden tot den bouvv des Tempels vvel eernstlick vermaent ende voort-gedreven heeft.

Einde inleiding Haggaï