Statenvertaling.nl

sample header image

Inleiding Habakuk – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

De Propheet HABAKUK

Inhoudt deser Prophetye.

DE Prophete Habakuk voorseyt, dat Godt besloten heeft de Ioden, van wegen hare leelicke ende menichvuldige sonden, te laten vervallen in de handen der Chaldeen, doch alsoo, dat die oock selfs, van wegen hare sonden ende boosheden, van Godt souden gestraft worden. De Prophete voecht hier by een seer beweechlick gebedt, Godt den Heere biddende, dat de elende die den volcke van Israël ende Iuda over quam, mochte zijn een vaderlicke castijdinge, niet eene eyndelicke uytroeyinge, cap. 3. VVy en kunnen niet sekerlick weten wanneer dat Habakuk geleeft ende gepropheteert hebbe: verscheydene Geleerde meynen, dat hy gepropheteert heeft ten tijde der na-saten van Iozia, ofte ten tijde Manasse, overmits de sonden die hy bestraft, seer wel over een komen, met de sonden Manassis ende des volcks in die tijden levende. Immers blijckt het, uyt cap. 1. vers. 6. dat hy geleeft ende gepropheteert heeft, eer Ierusalem van Nebucadnezar is verheert geworden: Uyt desen Prophete worden eenige spreucken in het Nieuwe Testament aengetogen, als Actor. 13.41. ende Rom. 1.17. Gal. 3.11. als oock Hebr. 10.38.

Einde inleiding Habakuk