Statenvertaling.nl

sample header image

Micha 4 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Micha 4

1 MAer in’t laetste der dagen sal’t geschieden, dat de berch des Huyses des HEEREN sal vast gestelt zijn op den top der bergen; ende hy sal verheven zijn boven de heuvelen: ende de volcken sullen tot hem toevloeyen.
2 Ende vele Heydenen sullen henen gaen, ende seggen, Komet ende laet ons opgaen ten berge des HEEREN, ende ten huyse des Godts Iacobs; op dat hy ons leere van sijne wegen, ende wy in sijne paden wandelen: want uyt Zion sal de wet uyt-gaen, ende des HEEREN woort uyt Ierusalem.
3 Ende hy sal onder groote volcken richten, ende machtige Heydenen straffen, tot verre toe: ende sy sullen hare sweerden slaen tot spaden, ende hare spiessen tot sickelen; het [een] volck en sal tegen het [ander] volck geen sweert opheffen, ende sy sullen den krijch niet meer leeren.
4 Maer sy sullen sitten, een yeder onder sijnen wijnstock, ende onder sijnen vijg-boom, ende daer en sal niemant zijn diese verschricke: want de mondt des HEEREN der heyrscharen heeft [het] gesproken.
5 Want alle volcken sullen wandelen, elck inden name sijns Godts; maer wy sullen wandelen in den Name des HEEREN onses Godts, eeuwichlick ende altoos.
6 Te dien dage, spreeckt de HEERE, sal ick haer, die hinckende was, versamelen, ende haer, die verdreven was, vergaderen: ende die ick geplaecht hadde.
7 Ende ick sal haer, die hinckende was, maken tot een overblijfsel, ende haer, die verre henen verstooten was, tot een machtich volck: ende de HEERE sal Coninck over hen zijn op den berch Zions, van nu aen tot in eeuwicheyt.
8 Ende ghy Schaeps-toren, ghy Ophel der dochter Zions, tot u sal komen; ja daer sal komen, de voorige heerschappye, het Coninckrijcke der dochter Ierusalems.
9 Nu, waerom soudt ghy soo grooten geschrey maken? isser geen Coninck onder u? is u Raet-gever vergaen, dat u smerte, als eener barender [vrouwe], heeft aengegrepen?
10 Lijdt smerte, ende arbeyt om voort te brengen, ô Dochter Zions, als eene barende [vrouwe]: want nu sult ghy [wel] uyt de stadt henen uyt-gaen, ende op den velde woonen, ende tot in Babel komen, [maer] aldaer sult ghy gereddet worden; aldaer sal u de HEERE verlossen uyt de hant uwer vyanden.
11 Nu zijn wel vele heydenen tegen u versamelt; die daer seggen, Laetse ontheylicht worden, ende laet onse ooge schouwen aen Zion.
12 Maer sy en weten de gedachten des HEEREN niet, ende en verstaen sijnen raetslach niet: dat hyse vergadert heeft als garven tot den dorsch-vloer.
13 Maeckt u op ende dorscht, ô Dochter Zions; want ick sal uwen hoorn yser maken, ende uwe klaeuwen koper maken, ende ghy sult vele volcken verpletteren: ende ick sal haerlieder gewin den HEERE verbannen, ende haer vermogen, den Heere der gantscher aerde.
14 Nu, rottet u met benden, ghy dochter der bende; hy sal eene belegeringe tegen ons stellen: sy sullen den Richter Israëls met de roede op’t kinnebacken slaen.

Einde Micha 4