Statenvertaling.nl

sample header image

Inleiding Micha – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

De Propheet MICHA

Inhoudt.

DE Propheet Micha, (ofte Micheas) heeft mede ten selven tijde, ende in substantie al het selve, somtijts oock met de selve woorden, gepropheteert, als de Propheet Iesaia, gelijck uyt de eerste versen van beyder Boecken, ende den inhoudt harer prophetien is te sien, want Micha eensdeels seer heftichlick bestraft, de grove ende menichvuldige sonden van Iuda en Israël, als te sien is in den inhoudt der capittelen, dreygende haer beyden Godts sware straffen, specialick de verwoestinge door de Assyriers ende Babyloniers. Anderdeels troost hy de geloovige met belofte van de verlossinge uyt de Babylonische gevanckenisse, doch principalick met seer klare ende heerlicke Prophetien van de geestlicke verlossinge door haren Coninck CHRISTUM, van wiens komste, geboort-plaetse Bethlehem, overvloedige segeningen ende weldaden aen sijne Kercke (die door de predicatie des Euangeliums ende krachtige werckinge des H. Geests, uyt Ioden ende Heydenen soude worden vergadert) hy wijtloopich propheteert, versekerende de gewisse behoudenisse ende eeuwige salicheyt der Kercke, ende aller harer vyanden eyndlick ende eeuwich verderf.

Einde inleiding Micha