Statenvertaling.nl

sample header image

Leviticus 9 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Leviticus 9

1 ENde het geschiedde ten achtsten dage, dat Mose riep Aaron, ende sijne sonen, ende de Outste Israëls.
2 Ende hy seyde tot Aaron; Neemt u een kalf, een jonck runt, ten sond-offer, ende eenen ram ten brand-offer, [die] volkomen zijn: ende brengtse voor het aengesicht des HEEREN.
3 Daerna spreeckt tot de kinderen Israëls, seggende, Nemet eenen geytenbock ten sond-offer, ende een kalf, ende een lam, een-jarige, volkomene, ten brand-offer.
4 Oock eenen os, ende ram ten danckoffer, om voor het aengesicht des HEEREN te offeren: ende spijs-offer met olie gemengt; want heden sal de HEERE u verschijnen.
5 Doe namen sy dat Mose geboden hadde, [brengende dat] tot voor aen de Tente der t’ samen-komste: ende de geheele vergaderinge naederde, ende stont voor ’t aengesicht des HEEREN.
6 Ende Mose seyde; Dese sake, die de HEERE geboden heeft, sult ghy doen: ende de Heerlickheyt des HEEREN sal u verschijnen.
7 Ende Mose seyde tot Aaron; Naedert tot den altaer, ende maeckt u sond-offer, ende u brand-offer toe; ende doet versoeninge voor u, ende voor het volck: Daerna maeckt de offerhande des volcks toe, ende doet de versoeninge voor hen, gelijck als de HEERE geboden heeft.
8 Doe naederde Aaron tot den altaer: ende slachtede het kalf des sond-offers, dat voor hem was.
9 Ende de sonen Aarons brachten het bloet tot hem, ende hy dopte sijnen vinger in dat bloet, ende dedet op de hoornen des altaers: daerna goot hy het bloet uyt aen den bodem des altaers.
10 Maer het vet, ende de nieren, ende het net vande lever van het sond-offer heeft hy op den altaer aengesteken: gelijck als de HEERE Mose geboden hadde.
11 Doch het vleesch ende de huyt verbrandde hy met vyer buyten den leger.
12 Daerna slachtede hy het brand-offer: ende de sonen Aarons leverden aen hem het bloet; ende hy sprengde dat rontom op den altaer.
13 Oock leverden sy aen hem het brandoffer in sijne stucken, met het hooft: ende hy stack’t aen op den altaer.
14 Ende hy wiesch het ingewant, ende de schenckelen: ende hy stackse aen op het brand-offer, op den altaer.
15 Daerna dede hy de offerhande des volcks toebrengen: ende nam den bock des sond-offers, die voor het volck was; ende slachtede hem, ende bereydde hem ten sond-offer, gelijck het eerste.
16 Voorder dede hy het brand-offer toe brengen, ende maeckte dat toe nae het recht.
17 Ende hy dede het spijs-offer toebrengen, ende vulde daer van sijne hant, ende stack’t aen op den altaer; behalven het morgens brand-offer.
18 Daerna slachtede hy den os, ende den ram ten danckoffer, dat voor het volck was: ende de sonen Aarons leverden het bloet aen hem; (’t welck hy rontom op den altaer sprengde):
19 Ende het vet van den os, ende van den ram, den steert, ende dat het [ingewant] bedeckt, ende de nieren, ende het net des levers.
20 Ende sy leyden het vet op de borsten: ende hy stack dat vet aen op den altaer.
21 Maer de borsten, ende de rechter schouder beweegde Aaron ten beweeg-offer, voor het aengesicht des HEEREN: gelijck als Mose geboden hadde.
22 Daerna hief Aaron sijne handen op tot het volck, ende segendese: ende hy quam af, na dat hy het sond-offer, ende brand-offer ende danckoffer gedaen hadde.
23 Doe ginck Mose met Aaron inde Tente der t’samen-komste; daerna quamen sy uyt, ende segenden het volck: ende de Heerlickheyt des HEEREN verscheen allen den volcke.
24 Want een vyer ginck uyt van het aengesicht des HEEREN; ende verteerde op den altaer het brand-offer, ende het vet: als het gantsche volck dit sach, so juychten sy, ende vielen op hare aengesichten.

Einde Leviticus 9